Statut Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Data publikacji:
03 lutego 2022

02.11.2015r.

 

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Reumatologiczne” zwane w dalszej części statutu PTR.

§ 2

Terenem działania PTR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

PTR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

PTR może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 5

PTR może powoływać oddziały terenowe, sekcje oraz inne jednostki, a także komisje, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu oraz na zasadach obowiązujących przepisów prawa polskiego i regulaminów PTR.

§ 6

 1. PTR używa godła.
 2. W przypadku zmiany godła jego nowy projekt jest przedstawiany przez Zarząd Główny PTR do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, który je akceptuje.

§ 7

PTR opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, ale do wykonywania określonych zadań może zatrudniać pracowników nie będących członkami Towarzystwa.

II. Cel i środki działania

§ 8

Podstawowym celem działania PTR jest wspieranie rozwoju reumatologii, promowanie wiedzy z zakresu reumatologii, kształcenie specjalistyczne i ustawiczne oraz umacnianie i reprezentowanie środowiska polskich reumatologów.

§ 9

Szczególnymi celami działalności PTR są:

 1. szerzenie nauki i jej postępów wśród lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia, a także pacjentów;
 2. współdziałanie w kształceniu podyplomowym lekarzy, a szczególnie udział w procesie kształcenia i weryfikacji wiedzy oraz umiejętności lekarzy specjalizujących się w zakresie reumatologii;
 3. współdziałanie w opracowywaniu programu i metod nauczania reumatologii na uczelniach wyższych;
 4. spółdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności, a szczególnie współdziałanie z izbami lekarskimi, odpowiednimi władzami państwowymi i samorządowymi, mediami oraz innymi organizacjami;
 5. przestrzeganie i upowszechnienie zasad etyki deontologii lekarskiej;
 6. zachęcanie i wdrażanie reumatologów do pracy naukowej, w tym organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za prace lub działalność o szczególnym znaczeniu dla reumatologii;
 7. udział w promowaniu współczesnych osiągnięć i tworzeniu przyszłych kierunków rozwoju reumatologii;
 8. udział w obsadzaniu kierowniczych stanowisk w ochronie zdrowia dotyczących placówek o profilu reumatologicznym;
 9. wspieranie działalności stowarzyszeń działających na rzecz pacjentów z chorobami reumatycznymi;
 10. wspieranie, w tym finansowe tych członków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów PTR:

 1. organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe, konferencje i kongresy. Zjazd naukowy PTR odbywa się co najmniej raz w roku, a kongres raz na 3 lata;
 2. powołuje Komisję do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego;
 3. współuczestniczy w tworzeniu i rozwoju czasopism z zakresu reumatologii;
 4. podejmuje inne prace zmierzające do podnoszenia wiedzy z zakresu reumatologii, współdziała z innymi towarzystwami naukowymi oraz izbami lekarskimi i instytucjami prowadzącymi kształcenie podyplomowe, a także współdziała z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi;
 5. prowadzi działalność popularnonaukową, portale internetowe i akcje informacyjne w sieci komputerowej.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

Członkowie PTR dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym PTR może być reumatolog, lekarz specjalizujący się w zakresie reumatologii lub lekarz wykazujący istotne zaangażowanie w problematyce reumatologicznej,
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać także lekarz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W uzasadnionych przypadkach członkiem PTR może zostać osoba nie będąca lekarzem, a cechująca się istotnym wkładem w rozwój reumatologii,
 4. Członek zwyczajny zostaje przyjęty do PTR na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Oddziału, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji skierowanej do Zarządu wybranego Oddziału. W przypadku nie przyjęcia przez Oddział zainteresowany może złożyć odwołanie do Zarządu Głównego PTR.
 5. Decyzje Zarządu Oddziału dotyczące przyjęcia członków zwyczajnych nie będących lekarzami (§ 12 pkt 3) wymagają akceptacji Zarządu Głównego PTR,
 6. Osoby ubiegające się o członkostwo zwyczajne, ale zamieszkałe za granicą, kierują deklarację bezpośrednio do Zarządu Głównego PTR i ten podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków. W decyzji określa się oddział terenowy, do którego przystępuje osoba przyjmowana do PTR, uwzględniając w miarę możliwości sugestie tej osoby.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego udziału w zjazdach, posiedzeniach, konferencjach, sympozjach naukowych i kongresach PTR oraz jego sekcjach na warunkach finansowych określonych przez organizatora;
 2. czynnego i biernego wyboru do władz PTR;
 3. przedstawiania kandydatów na członków honorowych, wspierających oraz kandydatów do władz PTR;
 4. przedstawiania wniosków dotyczących działalności PTR;
 5. ubiegania się o stypendia naukowe PTR.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych PTR;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów PTR;
 3. dbać o godność lekarza reumatologa i właściwą pozycję reumatologii w całości struktur organizacyjnych ochrony zdrowia;
 4. regularnie opłacać składki członkowskie;
 5. wspierać i propagować czytelnictwo pism specjalistycznych, zwłaszcza objętych patronatem PTR.

§ 15

Członek zwyczajny, który osiągnął wiek emerytalny, opłaca składkę w wysokości 30% regularnej składki.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów PTR.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w zjazdach, kongresach i sympozjach organizowanych przez PTR. Ograniczenie względem prawa wyborczego nie dotyczy członków zwyczajnych PTR, którym nadane jest członkostwo honorowe.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów PTR na wniosek Zarządu Głównego.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością PTR, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz PTR i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członków wspierających - osoby prawne przyjmuje Zarząd Główny, natomiast osoby fizyczne - właściwy terenowy Zarząd Oddziału w formie uchwały.
 3. Członek wspierający - osoba prawna działa w PTR za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 4. Utrata członkostwa w PTR członka wspierającego następuje w drodze uchwały organu określonego w pkt. 2, a także w przypadku śmierci osoby fizycznej, czy likwidacji osoby prawnej.

§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. śmierci,
 2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 3. wykluczenia przez Zarząd Oddziału z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres dwóch lat pomimo upomnienia. Członek PTR może być ponownie przyjęty pod warunkiem uiszczenia wszystkich zaległych składek,
 4. wykluczenia z PTR przez Zarząd Główny za działalność na szkodę PTR. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z PTR przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR,

IV. Władze PTR

§ 19

 1. Władzami PTR są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów PTR, zwane również w dalszej części niniejszego Statutu WZD.
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Członkiem władz PTR nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności. W przypadku skazania w trakcie trwania kadencji członkostwo we władzach ustaje z dniem zapadnięcia prawomocnego wyroku.
 3. Kadencja wszystkich władz PTR trwa 3 lata, jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. Członkowie władz nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione funkcje.
 6. Przekazanie obowiązków ustępujących władz PTR następuje w dniu wybrania nowych władz zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 20

 1. Najwyższą władzą PTR jest Walne Zgromadzenie Delegatów PTR zwołane przez Zarząd Główny.
 2. WZD PTR może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. WZD PTR wybiera przewodniczącego i sekretarza tego zgromadzenia spośród delegatów.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności PTR na najbliższą kadencję;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór Prezesa i członków Zarządu Głównego PTR oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
 7. zatwierdzanie terminu następnego zwyczajnego WZD PTR;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o wykluczeniu z PTR;
 9. rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych na obrady przez Zarząd Główny;
 10. udzielanie Zarządowi Głównemu pełnomocnictwa do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego PTR;
 11. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków PTR a nie uwzględnionych w porządku obrad jeśli uzyskają akceptację co najmniej połowy delegatów obecnych na Zgromadzeniu;
 12. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu PTR;
 13. w uzasadnionych przypadkach odwołanie Prezesa;
 14. zatwierdzanie godła PTR.

§ 22

 1. Uchwały WZD PTR zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich delegatów, z zastrzeżeniem pkt. 2. Jeżeli przewodniczący WZD PTR stwierdzi, że w obradach uczestniczy mniej niż połowa delegatów, obowiązany jest on zarządzić przerwę, wyznaczając jednocześnie termin wznowienia obrad, przypadający w dniu przerwania obrad lub w dniu następnym. Po wznowieniu obrad uchwały WZD PTR zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych delegatów, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa oraz rozwiązanie się PTR następuje na podstawie Uchwały WZD PTR, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich delegatów.
 3. W celu dokonania zmian w Statucie wybiera się w głosowaniu tajnym Komisję Statutową, a następnie określa tryb dokonywania zmian, sposób ich konsultacji, czas trwania prac Komisji i zgłaszania poprawek.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad WZD PTR Zarząd Główny zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

§ 24

 1. Nadzwyczajne WZD PTR jest zwołane przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy przy poparciu zwykłej większości członków Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 100 lzwyczajnych członków PTR,
  4. na wniosek przynajmniej 3 Zarządów Oddziałów PTR.
 2. Nadzwyczajne WZD PTR jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

 1. W WZD PTR (zwyczajnym i nadzwyczajnym) uczestniczą jako uprawnieni do głosowania i podejmowania uchwał wybrani w Oddziałach ich delegaci w proporcji 1 delegat na 20 członków Oddziału,
 2. Jeśli liczba członków Oddziału nie jest wielokrotnością 20, wybiera się 1 delegata więcej niż wynikałoby to z zastosowania pkt 1.
 3. Mandat Delegata wygasa po wybraniu Delegatów na następne, zwyczajne WZD PTR.

§ 26

W skład Zarządu Głównego wchodzi:

 1. Prezes
 2. Prezes-Elekt w następnej kadencji,
 3. Prezes poprzedniej kadencji,
 4. Sekretarz,
 5. Skarbnik,
 6. 6 członków, w tym wiceprezes.

§ 27

 1. Kolejnym Prezesem Zarządu Głównego PTR zostaje prezes elekt wybrany w poprzedniej kadencji. Jeżeli Prezes-Elekt ustąpił z tej funkcji w okresie kadencji, Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru prezesa na zasadach wyboru innych osób wchodzących w skład Zarządu Głównego.
 2. W odrębnym tajnym głosowaniu wybierany jest Prezes-Elekt.
 3. Sekretarz i skarbnik są wybierani w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów spośród osób wskazanych przez obejmującego funkcję Prezesa.
 4. 6 członków wchodzących w skład Zarządu Głównego jest wybierane w tajnym głosowaniu.
 5. Funkcję w Zarządzie Głównym można pełnić wielokrotnie, w sposób ciągły nie dłużej jak dwie kadencje. Natomiast funkcję Prezesa można pełnić jednorazowo przez jedną kadencję.
 6. Wiceprezesa wyłania Zarząd Główny ze swojego grona podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji na wniosek Prezesa.
 7. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji Prezesa obejmuje ją Wiceprezes.
 8. Funkcje w Zarządzie Głównym ustają w wyniku dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka PTR.
 9. W wypadku ustania funkcji innej osoby wybieranej przez Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Główny dokooptuje nową osobę spośród członków zwyczajnych PTR na wniosek Prezesa.
 10. Jeżeli w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów ustanie funkcja więcej niż trzech osób wchodzących w skład Zarządu, Zarząd Główny jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów celem wyboru nowego Zarządu Głównego.
 11. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Oddziałów Terenowych, Sekcji oraz inne osoby po zaproszeniu przez prezesa. Wszystkie te osoby dysponują głosem doradczym.
 12. Funkcje pełnione w Zarządzie Głównym mogą być łączone z funkcjami we władzach Sekcji, Komisjach Problemowych i Oddziałach Terenowych. Nie mogą być łączone z funkcjami w Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie PTR na zewnątrz,
 2. realizowanie celów statutowych przez kierowanie działalnością PTR zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami WZD PTR,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. uchwalanie planów działalności naukowej oraz opracowywanie sprawozdań,
 5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowych, społecznych i komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. proponowanie i przyznawanie nagród oraz stypendiów naukowych,
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 9. zarządzanie majątkiem PTR oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
 10. powoływanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego oraz uchwalanie regulaminów jego działalności,
 11. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR,
 12. nadawanie lub wnioskowanie o pozbawienie członkostwa honorowego,
 13. podejmowanie uchwał o wykluczeniu z PTR oraz skreśleniu z listy członków osób prawnych - członków wspierających,
 14. w uzasadnionej sytuacji finansowej ustalenie wysokość składki członkowskiej do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 15. współpraca z nadzorem specjalistycznym w dziedzinie reumatologii,
 16. opiniowanie, na wniosek Dyrektora Instytutu Reumatologii kandydatów na Redaktora Naczelnego i Członków Rady Naukowej czasopisma Reumatologia. Opiniowanie kandydatów na redaktora naczelnego innych czasopism, którym PTR patronuje,
 17. powołanie Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego,
 18. rekomendowanie Ministrowi Zdrowia oraz samorządowi lekarskiemu kandydatów na specjalistów krajowych i wojewódzkich,
 19. przyznawania tytułu eksperta PTR w danej tematyce z zakresu reumatologii, zgodnie z ustalonymi przez Zarząd Główny kryteriami,
 20. podejmowanie uchwał o prowadzeniu oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez PTR,
 21. przedstawienie projektu godła do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 30

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i jeden wybrany członek zarządu.

§ 31

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PTR w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Wszystkie uchwały Prezydium Zarządu Głównego muszą być zatwierdzone przy Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 4 członków.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swych członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTR nie mogą być członkami Zarządu Głównego PTR ani nie mogą pozostać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 33

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności PTR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności; przy czym okresowe kontrole winny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku i nie rzadziej niż 3 razy w czasie kadencji, raz w okresie kadencji Komisja Rewizyjna winna dokonać wyboru zewnętrznego podmiotu uprawnionego do badania dokumentacji finansowo-księgowej (audytora);
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. występowanie z wnioskiem w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego WZD PTR;
 4. występowanie na WZD PTR z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
 5. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

§ 34

 1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub przez niego wyznaczony członek Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego, jak i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 2. Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTR.
 3. Funkcja przewodniczącego lub członka Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek zgonu, dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka PTR.
 4. Po ustaniu funkcji jednej lub dwóch osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej na ich miejsce zostają dokooptowane osoby będące członkami zwyczajnymi PTR. Decyzje o konieczności ich wyboru podejmuje Główna Komisja Rewizyjna. Jeżeli ustanie funkcja więcej niż dwóch osób wchodzących w skład Głównej Komisji Rewizyjnej należy dokonać nowego jej wyboru przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTR.

§ 35

Celem działania Komisji do Spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego jest:

 1. prowadzenie i koordynowania działań PTR mających na celu właściwe kwalifikowanie lekarzy ubiegających się o specjalizację w zakresie reumatologii,
 2. udział w przyznawaniu oddziałom szpitalnym akredytacji do prowadzenia specjalizacji,
 3. udział w opracowywaniu programu specjalizacyjnego,
 4. przygotowanie programu kształcenia ustawicznego i sposobu jego realizacji,
 5. zabieganie o uzyskanie optymalnej do potrzeb liczby miejsc specjalizacyjnych i rezydenckich.

§ 36

 1. Pracami Komisji do Spraw Kształcenia Ustawicznego kieruje przewodniczący wybierany przez Zarząd Główny. Pozostali członkowie w liczbie 4 są wybierani przez Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Komisji.
 2. Zasady pracy Komisji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny PTR.

V. Oddziały PTR

§ 37

 1. Oddziały PTR powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego w regionach, w których znajduje się co najmniej 20 członków.
 2. Teren działalności oddziału i jego siedzibę ustala Zarząd Główny.

§ 38

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
 2. Kadencja władz Oddziału trwa trzy lata, jest równoczesna z kadencją Zarządu Głównego PTR, a wybór władz oraz delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 39

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 40

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. wytyczanie kierunków działalności oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i chwałami władz PTR.
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; wybory winny odbywać się na 2-6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTR,
 4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oddziału.
 5. wybór w tajnym głosowaniu Prezesa Oddziału, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Delegatów na WZD PTR.

§ 41

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków oddziału, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Jeżeli przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału stwierdzi, że w obradach uczestniczy mniej niż połowa liczby członków oddziału, obowiązany jest on zarządzić przerwę, wyznaczając jednocześnie termin wznowienia obrad, przypadający w dniu przerwania obrad lub w dniu następnym. Po wznowieniu obrad uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków oddziału.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 42

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz na wniosek co najmniej ½ liczby członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia mu wniosku, a w razie przekroczenia tego terminu – przez Zarząd Główny w terminie przez niego wyznaczonym.
 3. Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału obejmuje tylko sprawy określone we wniosku.

§ 43

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi 5 członków, w tym Prezes Zarządu Oddziału, wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i opiekuna sekcji społecznej oddziału.
 3. Funkcja w Zarządzie Oddziału może być pełniona wielokrotnie, z wyjątkiem funkcji Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, które można pełnić wielokrotnie, jednorazowo jednak nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Zarząd Oddziału musi ukonstytuować się i powiadomić pisemnie Zarząd Główny w ciągu 30 dni od daty wyboru.
 5. Po ustaniu funkcji jednej osoby wchodzącej w skład Zarządu Oddziału na jego miejsce zastaje dokooptowana osoba będąca członkiem zwyczajnym PTR. Decyzje o ich dokooptowaniu, z zastrzeżeniem § 43 ust.1 podejmuje Zarząd Oddziału. W przypadku ustania funkcji więcej niż jednej osoby wybór dokonywany jest przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 6. Zarząd Oddziału jest zobowiązany przedstawić Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności pod względem merytorycznym i finansowym do 15 marca roku następnego.

§ 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie celów statutowych na swoim terenie zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz PTR, we współdziałaniu z Zarządem Głównym,
 2. kierowanie pracą Oddziału,
 3. opracowywanie planów działalności oddziału i sprawozdań z ich wykonania,
 4. organizowanie posiedzeń naukowych oraz konferencji,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających - osoby fizyczne,
 6. opracowywanie preliminarzy budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
 7. zarządzanie funduszami oddziału oraz majątkiem w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.

§ 45

 1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.

§ 46

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swojego składu Przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Kontrole winny odbywać się co najmniej raz w roku i przed zakończeniem kadencji władz Oddziału w celu przedłożenia wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo wystąpienia do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 5. Po ustaniu funkcji jednej osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej na jej miejsce zostaje dokooptowana osoba będąca członkiem zwyczajnym PTR danego oddziału. Decyzje o jej wyborze podejmuje Komisja Rewizyjna. Jeżeli ustanie funkcja więcej niż jednej osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej należy dokonać nowego jej wyboru przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

VI. Majątek i fundusze PTR

§ 47

 1. Majątek PTR stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze PTR składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich, 50% tej sumy przekazywane jest do Zarządu Głównego,
  2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomości,
  3. darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne,
  4. dotacje, zapisy, subwencje krajowe i zagraniczne od osób prawnych,
  5. odsetki bankowe oraz od innych lokat,
  6. wpływy ze zjazdów i konferencji naukowych, po odliczeniu kosztów 50% przeznacza się dla Zarządu Głównego, a 50% dla oddziału PTR organizującego zjazd lub konferencję. Jeżeli uzyskana kwota dochodu nie przekracza 2000 PLN nie podlega podziałowi i pozostaje do dyspozycji oddziału. Komitet Organizacyjny Zjazdu jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi Głównemu sprawozdania merytorycznego i finansowego w okresie od 3 do 6 miesięcy po zjeździe lub sympozjum.
  7. wpływy z działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zarząd Główny podejmie uchwałę o podjęciu takiej działalności w określonej dziedzinie.
 3. Całe wpływy PTR przeznaczone są na działalność statutową.
 4. Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów mają prawo posiadania własnych kont bankowych.
 5. Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych PTR wymagane są podpisy Skarbnika Zarządu Głównego i Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego.

§ 48

Uchwała o rozwiązaniu się PTR określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

§ 49

Statut obowiązuje od dnia złożenia wniosku rejestracyjnego do Sądu.