Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Konferencja naukowa Płuca Serce Stawy

Data publikacji:
30 listopada 2022

Poniżej do pobrania dwa pliki pdf z informacjami i programem konferencji.

Światowy Dzień Reumatyzmu.

Data publikacji:
12 pazdziernika 2022

Dziś Światowy Dzień Reumatyzmu.

Został ustanowiony w 1996 roku przez ARI – międzynarodową  organizację zrzeszającą

chorych na choroby reumatyczne . W Europie obchodzony od 2003 roku .

Z tej okazji EULAR zaprasza o godz. 19.00 na webinar.  ‘Invisible Rheumatology - Why are we facing shortages and delays and how can we change this?’

 

 

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne 2022

Data publikacji:
04 pazdziernika 2022

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne, które odbędą się w dniach 20–22 października 2022 roku w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

dr n. med. Wojciech Romakowski

dr n. med. Marcin Stajszczyk

 

Więcej informacji: http://www.ksr.viamedica.pl

Rejestracja: https://ksr2022.konferencje.viamedica.pl

Link do zgłaszania streszczeń: https://ksr.viamedica.pl/25192.8.2022.konferencja/zglaszanie-streszczen

 

Zgłaszanie streszczeń

 1. Informacje ogólne
 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim,
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym,
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników zjazdu,
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja),
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 31 lipca 2022 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem,
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów,
 • Ocena przez recenzentów potrwa do 16 września 2022 roku,
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi 30 września 2022 roku.
 1. Kategorie tematyczne streszczeń
 • Chory trudny
 • Chory kontrowersyjny
 • Chory nietypowy
   
 1. Układ streszczenia
 • Streszczenie musi zawierać:
 1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
 2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów,
 3. Nazwę instytucji oraz miejscowość,
 4. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski (nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami).
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Wyzwania reumatologii dziecięcej

Data publikacji:
03 pazdziernika 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w cyklu edukacyjnych spotkań interdyscyplinarnych: 

MethoAkademia – reumatologia dla wytrawnych

Projekt posiada patronat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, a kierownictwo naukowe nad projektem będzie pełniła Prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska.

 

W ramach projektu odbędą się 4 Webinaria:

I Webinarium, 5.10.2022, godz. 19.00

Choroba Leśniowskiego - Crohna, a RZS i ŁZS, czyli gdy reumatolog prosi o konsultację gastroenterologa.

II Webinarium, 08.11.2022, godz. 19.00

Gdy chorują nie tylko stawy, ale również serce, czyli gdy reumatolog prosi o konsultację kardiologa

III Webinarium, 23.11.2022, godz. 19.00 

Gdy chorują nie tylko stawy, ale również płuca, czyli gdy czyli gdy reumatolog prosi o konsultację pulmonologa.

IV Webinarium, 14.12.2022, godz. 19.00

Nowe życie pacjenta ze schorzeniami reumatycznymi po przeszczepie, czyli gdy reumatolog prosi o konsultację transplantologa.

 

Link do zarejestrowania się chętnych do projektu, gdzie znajdują się informacje o programie:

https://www.termedia.pl/Konferencja-Metho-Akademia-Reumatologia-dla-wytrawnych-Intro,1817,21426.html#PROGRAM

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne z obszaru reumatologii.

Projekt nowych taryf w reumatologii, w tym nowych świadczeń szybkiej diagnostyki, został opracowany przez AOTMiT we współpracy z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym oraz ówczesnym konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii prof. Markiem Brzosko w 2018 r. (Świadczenia gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98. Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń nr WT.521.20.2016) oraz w dniu 17 października 2018 r. został przesłany do Ministerstwa Zdrowia jako projekt obwieszczenia Prezesa AOTMiT w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – reumatologia (pismo nr BP.51.14.2018.AZ z dnia 17.10.2018 r.).

Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26.09.2018 r., która uznała za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa, zaproponowane taryfy pozwalają na lepszą alokację środków finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń reumatologicznych. Zdaniem Rady kluczowe w tym zakresie jest stworzenie nowych grup diagnostycznych, co wpłynie na optymalizację opieki nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi poprzez skrócenie czasu pobytu pacjentów w podmiocie leczniczym. Rada podkreśliła, że taryfy są oparte na odpowiednio wyliczonych kosztach świadczeń.

Z uwagi na to, że nowe taryfy, w tym nowe świadczenia, nie weszły w życie Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ponownie w dniu 4 listopada 2021 r. skierowało pismo w tej sprawie do Ministra Zdrowia (stanowisko PTR_4.11.2021.pdf). Efektem podjętych działań była ponowna analiza projektu i aktualizacja wyceny świadczeń z uwzględnieniem obecnej sytuacji kosztowej. W pracach tych prowadzonych przez AOTMiT uczestniczyli eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i obecna konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska.

Obwieszczenie Prezesa AOTMiT z dnia 21 września 2022 r. dot. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne w obszarze reumatologii wprowadza istotnie zwiększoną wycenę wszystkich dotychczasowych grup w reumatologii (H86, H88, H89, H96c, H96D, H98 i H90) oraz likwiduje podział wyceny dla grup H87 i H89 ze względu na czas pobytu wprowadzając nową wartość punktową. Dodatkowo zgodnie z nowymi taryfami w ramach grupy H90 rozliczeniu podlegało będzie leczenie pacjentów z powodu chorób infekcyjnych kości i stawów wymagających antybiotykoterapii >10 dni (leczenie <10 dni nadal w ramach grupy H88).

Ponadto obwieszczenie wprowadza nowe świadczenia gwarantowane w obszarze reumatologii obejmujące wczesną diagnostykę chorób reumatycznych, które będą mogły być realizowane w warunkach ambulatoryjnych oraz w warunkach krótkiej hospitalizacji:

 • Diagnostyka podstawowa wykonywana w trybie ambulatoryjnym (759 pkt)

 • Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie ambulatoryjnym (1 223 pkt)

 • Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie krótkiej hospitalizacji (1 778 pkt)

W związku z rosnącą liczbą pacjentów z objawami zapalnych i autoimmunizacyjnych chorób reumatycznych, w tym układowych chorób tkanki łącznej w ostatnich latach, oraz brakiem możliwości przeprowadzenia szybkiej diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne od lat postulowało wprowadzenie nowego świadczenia wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych. Wprowadzenie nowego świadczenia umożliwi szybką diagnostykę pacjentów, co z kolei umożliwi szybkie włączenie właściwego leczenia. Realizacja nowych świadczeń wczesnej diagnostyki powinna w pierwszym etapie obejmować wysokospecjalistyczne oddziały reumatologii zapewniające kompleksową diagnostykę oraz leczenie, w tym w ramach programów lekowych, oraz przyszpitalną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Opublikowane obwieszczenie, a w raz nim nowe taryfy oraz nowe świadczenia w reumatologii to wspólny sukces, będący efektem wieloletniej współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz kolejnych konsultantów krajowych w dziedzinie reumatologii z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Sukces, którego beneficjentami będą przede wszystkim pacjenci.

Publikacja obwieszczenia w sprawie nowych taryf w reumatologii stanowi podstawę do ich wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że stanie się to niezwłocznie i deklaruje dalszą współpracę w tym względzie.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 
 

dr Wojciech RomanowskiSekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne z obszaru reumatologii

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/taryfy/
obwieszczenia/2022/2022%2009%2021%20Obwieszczenie_reumatologia_publikacja_BIP.pdf

W trosce o dalszy rozwój działalności statutowej PTR, której podstawowym celem jest wspieranie rozwoju reumatologii, promowanie wiedzy z zakresu reumatologii oraz kształcenie specjalistyczne i ustawiczne lekarzy, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłasza konkurs na organizację programu szkoleniowego , który skierowany jest do lekarzy reumatologów oraz lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych diagnostyką pacjentów z przewlekłym zapalnym bólem pleców. Środki na organizację programu pilotażowego pochodzą z grantu naukowego firmy Novartis.

Założeniem konkursu jest organizacja spotkań naukowo-szkoleniowych, obejmujących epidemiologię, objawy kliniczne, kryteria klasyfikacyjne oraz metody diagnostyczne spondyloartropatii zapalnych. Kursy powinny odbywać się w formie wykładów połączonych z warsztatami praktycznymi z zakresu metod diagnostycznych ze szczególnym naciskiem na obrazowanie RTG oraz MRI w diagnostyce i ocenie aktywności SpA. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość samodzielnej oceny badań MRI oraz RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa na specjalnie przygotowanych stanowiskach multimedialnych. Szkolenie powinno zakończyć się testem weryfikującym nabytą wiedzę i umiejętności oraz ankietą oceniająca merytoryczną i organizacyjną formułę kursu. Patronat naukowy obejmie ZG PTR.

Program szkoleń zakłada:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu obrazowania wczesnych postaci spondyloartropatii zapalnych wśród reumatologów skutkujące szybką oraz efektywną ścieżką diagnostyczną u pacjentów z podejrzeniem SpA

 • upowszechnienie wiedzy z zakresu spondyloartropatii zapalnych wśród lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności mające na celu identyfikację pacjentów z przewlekłym zapalnym bólem pleców;

 • skrócenie czasu od wystąpienia pierwszych objawów SpA do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia,

 • nabycie umiejętności samodzielnej interpretacji obrazów RTG i MRI stawów krzyżowo-biodrowych.

Warunki konkursu:

 1. członkostwo w Polskim Towarzystwie Reumatologicznym

 2. członkostwo lub współpraca z Sekcją Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 3. doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej spondyloartropatii zapalnych pod patronatem PTR

 4. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów MRI stawów krzyżowo-biodrowych

 5. praca w reumatologicznym ośrodku uniwersyteckim/klinicznym

 6. organizacja szkoleń na terenie województwa , gdzie znajduje się ośrodek prowadzący szkolenie.

Prosimy o składanie ofert:

- drogą pocztową na adres : Prof. Włodzimierz Samborski , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147 , 62-545 Poznań

- lub na adres mailowy romanowski@reumatologia.srem.net

z wyceną całości projektu do dnia 06.10.2022 r.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Skóra i Kości, Olsztyn 2022

Data publikacji:
30 sierpnia 2022

Uprzejmie informujemy, że Konferencja: Skóra i Kości ,Olsztyn 2022 uzyskała patronat PTR .

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Więcej na temat konferencji można dowiedzieć się tutaj

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Przekazujemy informację otrzymaną od Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii Prof. Brygidy Kwiatkowskiej.

dr Wojciech RomanowskiSekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz SamborskiPrezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Szanowni Państwo,

Zgodnie z potwierdzeniem jakie otrzymałam od firmy MEDAC informuję, że aktualnie produkt leczniczy o nazwie Duplaxil 400 mg x 30 tabletek zawierający substancje czynną hydroksychlorochina – został sprowadzony do Polski w ramach importu docelowego i jest wprowadzony do obrotu przez Grupę Neuca, gdzie apteki mogą go zamawiać.

Zgodnie z hiszpańską Charakterystykę Produktu Leczniczego, tabletkę Duplaxil 400 mg można podzielić na równe dawki.

W związku z tym nie ma konieczności wypisywania wniosków na import docelowy na hydroksychlorochinę.

Z poważaniem,

prof. dr hab. n. med. Brygida KwiatkowskaKonsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

      Na łamach poczytnego, jednego z najważniejszych, czasopism reumatologicznych – Annals of the Rheumatic Diseases ukazują się od kilka lat krótkie teksty poświęcone osobom tworzącym reumatologię na świecie. Są one publikowane w ramach działu „Heroes and pillars of rheumatology”, co można przetłumaczyć jako „Bohaterowie i tworzący zręby reumatologii”.  Z radością należy odnotować artykuł poświęcony prof. Eleonorze Reicher pióra Eugeniusza J. Kucharza, który ukazał się w czerwcowym zeszycie Annals of the Rheumatic Diseases, a który jest dostępny poniżej.  Nazwisko prof. Eleonory Reicher jest znane polskim reumatologom, lecz jej wkład w rozwój naszej specjalności na świecie jest nieco zapomniany. Dobrze więc, iż jej życie i działalność została opisana w czasopiśmie znanym wszystkim reumatologom.

W imieniu Zarządu Głównego PTR

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Treść artykułu do pobrania: tutaj