Sekcja Pediatryczna

Sprawozdaniez zebrania sekcji reumatologii wieku rozwojowego polskiego towarzystwa reumatologicznego

W dniu 21.10.2011 odbyło się w Warszawie zabranie założycielskie Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Na przewodniczącego Sekcji wybrano Panią prof. Lidia Rutkowską-Sak. Zastępcą przewodniczącego został dr Zbigniew Żuber. Tytuł Honorowego Wiceprzewodniczącego Sekcji Reumatologii Dziecięcej przyznano Pani prof. Ewie Tuszkiewicz-Misztal. Spotkania Sekcji mają odbywać się cyklicznie co 3 miesiące.

Zadaniami Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego będą m.in.: współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania, realizacja projektów związanych z rozwojem reumatologii wieku rozwojowego oraz wypracowanie rekomendacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych wieku rozwojowego. Ponadto integracja środowiska reumatologów dziecięcych przez coroczne organizowanie Konferencji Naukowo-Szkoleniowych i współdziałanie w realizacji wytyczonych naukowych projektów. Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego zamierza brać czynny udział w przygotowaniu programu nauczania reumatologii wieku rozwojowego zarówno w ramach szkolenia przed dyplomowego, jak i podyplomowego.

Zwrócono też uwagę, że przed Sekcją jak i całym środowiskiem pediatrów związanych z reumatologią stoi zadanie wypracowania zasad przekazywania pacjentów, którzy ukończyli 18 lat pod opiekę reumatologów zajmujących się pacjentami dorosłymi. W czasie zebrania podkreślono też znaczenie kontynuowania prowadzenia rejestru dzieci objętych leczeniem biologicznym w naszym kraju. Sekcja RWR PTR planuje współpracę z towarzystwami lekarskimi innych specjalności zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej (konferencje, szkolenia) jak i naukowej (projekty naukowo badawcze).

opr. dr Bogna Dobrzyniecka