Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Sekcja Pediatryczna

Sprawozdaniez zebrania sekcji reumatologii wieku rozwojowego polskiego towarzystwa reumatologicznego

W dniu 21.10.2011 odbyło się w Warszawie zabranie założycielskie Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Na przewodniczącego Sekcji wybrano Panią prof. Lidia Rutkowską-Sak. Zastępcą przewodniczącego został dr Zbigniew Żuber. Tytuł Honorowego Wiceprzewodniczącego Sekcji Reumatologii Dziecięcej przyznano Pani prof. Ewie Tuszkiewicz-Misztal. Spotkania Sekcji mają odbywać się cyklicznie co 3 miesiące.

Zadaniami Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego będą m.in.: współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania, realizacja projektów związanych z rozwojem reumatologii wieku rozwojowego oraz wypracowanie rekomendacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych wieku rozwojowego. Ponadto integracja środowiska reumatologów dziecięcych przez coroczne organizowanie Konferencji Naukowo-Szkoleniowych i współdziałanie w realizacji wytyczonych naukowych projektów. Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego zamierza brać czynny udział w przygotowaniu programu nauczania reumatologii wieku rozwojowego zarówno w ramach szkolenia przed dyplomowego, jak i podyplomowego.

Zwrócono też uwagę, że przed Sekcją jak i całym środowiskiem pediatrów związanych z reumatologią stoi zadanie wypracowania zasad przekazywania pacjentów, którzy ukończyli 18 lat pod opiekę reumatologów zajmujących się pacjentami dorosłymi. W czasie zebrania podkreślono też znaczenie kontynuowania prowadzenia rejestru dzieci objętych leczeniem biologicznym w naszym kraju. Sekcja RWR PTR planuje współpracę z towarzystwami lekarskimi innych specjalności zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej (konferencje, szkolenia) jak i naukowej (projekty naukowo badawcze).

opr. dr Bogna Dobrzyniecka