Certyfikaty USG PTR

Wszelkie zapytania dotyczące Certyfikatów USG PTR prosimy kierować do dr Renaty Sokolik na adres mailowy: renata.sokolik@umed.wroc.pl

Kryteria nadawania Certyfikatów Umiejętności Badania Ultrasonograficznego Narządu Ruchu

 1. Wstęp

  W ostatnich latach dzięki postępowi technologicznemu, dużej dostępności metody oraz licznym wiarygodnym opracowaniom naukowym, ultrasonografia układu ruchu stała się w reumatologii klinicznej powszechnie używanym narzędziem.

  Badanie ultrasonograficzne narządu ruchu może dostarczyć reumatologowi danych klinicznych niedostępnych badaniem przedmiotowym ani innymi metodami obrazowania. Może być wykonywane przez specjalistę bezpośrednio w trakcie wizyty specjalistycznej i nie niesie ze sobą działań niepożądanych. Dzięki temu badanie USG jest niezwykle cenne w trakcie diagnostyki różnicowej układowych chorób zapalnych, monitorowaniu przebiegu choroby i ocenie skuteczności stosowanego leczenia.

  Wynik badania USG jest jednak w dużej mierze zależny od badającego, tak więc aby był on wiarygodny i powtarzalny niezbędne jest prawidłowe wyszkolenie oraz odpowiednie doświadczenie badającego. Ze względu na to Sekcja Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego postanowiła rozpocząć procedurę nadawania certyfikatów, dokumentujących umiejętność wykonywania badań ultrasonograficznych narządu ruchu u pacjentów chorych na choroby reumatologiczne lub diagnozowanych w tym kierunku.

 2. Cele nadawania certyfikatów

  1. Zapewnienie wysokiej jakości badań USG narządu ruchu wykonywanych przez Specjalistów Reumatologów w trakcie ich praktyki klinicznej.

  2. Wyrównanie dostępności pacjentów do badań wykonywanych na tym samym, wysokim poziomie

  3. Upowszechnienie wysokiego standardu badania USG narządu ruchu, opartego o wytyczne Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR), oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Ultrasonografii w Medycynie i Naukach Biologicznych (EFSUMB).

  4. Stworzenie podstaw do wyszczególnienia w katalogu procedur finansowanych przez NFZ badania USG narządu ruchu u chorych na choroby reumatyczne.

 3. Warunki ubiegania się o Certyfikat

  1. Ważne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny.

  2. Tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii lub jeden z poniższych

   • Tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i regularna praktyka w placówce służby zdrowia o profilu reumatologicznym potwierdzona przez dyrekcję placówki

   • Praca na pełen etat w placówce służby zdrowia o profilu reumatologicznym potwierdzona przez dyrekcję placówki lub kierownika oddziału.

  3. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 4. Wymagania dotyczące szkolenia teoretycznego

  1. Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności niezbędne jest ukończenie przynajmniej jednego kursu poziomu podstawowego i jednego kursu poziomu średnio-zaawansowanego z zakresu ultrasonografii narządu ruchu akredytowanego przez PTR lub odpowiednich poziomów kursów akredytowanych przez EULAR.

  2. W zamian kursu poziomu podstawowego akredytowanego przez PTR lub EULAR dopuszcza się ukończenie kursu „Ultrasonografia Narządu Ruchu” akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU)

  3. Kurs poziomu podstawowego musi być ukończony na przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie Certyfikatu Umiejętności

 5. Wymagania dotyczące szkolenia praktycznego

  1. Przebieg szkolenia praktycznego nadzoruje i potwierdza Opiekun Szkolenia. Opiekunem Szkolenia musi być lekarz medycyny posiadający Certyfikat Umiejętności aktualny przez cały okres szkolenia.

  2. Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności konieczny jest co najmniej 24 miesięczny okres szkolenia pod nadzorem Opiekuna Szkolenia

  3. Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności konieczne jest potwierdzone przez Opiekuna Szkolenia wykonanie co najmniej 600 badań USG narządu ruchu o różnej lokalizacji w okresie szkolenia, w tym co najmniej 300 w każdym roku szkolenia.

  4. Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności niezbędna jest potwierdzona przez Opiekuna Szkolenia umiejętność oceny poszczególnych regionów układu ruchu i zapoznanie się z ultrasonograficznym obrazem poszczególnych patologii.

  5. Opiekun Szkolenia potwierdza spełnienie wymogów szkolenia praktycznego w Karcie Szkolenia Praktycznego (Załącznik Nr 1)

 6. Zasady udzielania Certyfikatu

  1. Certyfikat Umiejętności Badania Ultrasonograficznego Narządu Ruchu udzielany jest na podstawie wniosku o przyznanie Certyfikatu przesłanego do Komisji Akredytacyjnej Sekcji Badań Obrazowych PTR (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

  2. Dodatkowo wymagane jest załączenie do Wniosku:

   • Kopii dokumentów zaświadczających spełnienie warunków ubiegania się o certyfikat, opisanych w pkt. 3 niniejszych Kryteriów

   • Kopii dokumentów zaświadczających spełnienie wymagań dotyczących szkolenia teoretycznego, tj. certyfikatów ukończenia kursów teoretycznych, opisanych w pkt. 4 niniejszych Kryteriów

   • Karty Szkolenia Praktycznego dokumentującej spełnienie wymagań dotyczących szkolenia praktycznego, opisanych w pkt. 5 niniejszych Kryteriów

  3. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania systemu certyfikacji, będących okresem przejściowym, dopuszcza się załączenie do Wniosku zamiast Karty Szkolenia Praktycznego, zaświadczenia od dyrekcji macierzystej placówki lub kierownika macierzystego oddziału reumatologicznego, o regularnym wykonywaniu badań USG u chorych na układowe choroby zapalne, w tym wykonania w ciągu ostatnich 2 lat minimum 600 takich badań.

  4. Certyfikat Umiejętności przyznawany jest na okres 5 lat z możliwością przedłużenia jego ważności na dalsze 5-letnie okresy.

  5. Certyfikat Umiejętności badania ultrasonograficznego narządu ruchu udzielany jest przez Prezesa PTR lub osoby przez niego desygnowanej, na wniosek Komisji Akredytacyjnej Sekcji Badań Obrazowych PTR.

 7. Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Umiejętności

  1. Ważność Certyfikatu Umiejętności przedłuża Komisja Akredytacyjna Sekcji Badań Obrazowych PTR na pisemny wniosek ubiegającego się (zgodnie z Załącznikiem Nr 3) na okres 5 lat.

  2. Wniosek o przedłużenie ważności Certyfikatu Umiejętności musi zostać wysłany do Komisji Akredytacyjnej nie później niż 3 miesiące po wygaśnięciu jego terminu ważności.

  3. Warunkiem przedłużenia ważności Certyfikatu Umiejętności jest:

   • regularna praktyka w zakresie ultrasonografii układu ruchu z wykonaniem co najmniej 300 badań rocznie w okresie ostatnich 5 lat

   • uzyskanie co najmniej 150 punktów akredytacyjnych za okres ostatnich 5 lat, przyznawanych wg zasad:

    • uczestnictwo w kursie z zakresu ultrasonografii narządu ruchu akredytowanym przez PTR lub EULAR – 60 pkt.

    • uczestnictwo w kursie z zakresu ultrasonografii narządu ruchu akredytowanym przez inne krajowe lub międzynarodowe towarzystwo naukowe – 40 pkt.

    • uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach dotyczących ultrasonografii układu ruchu za które przysługuje nie mniej niż 5 punktów edukacyjnych Ministerstwa Zdrowia – 10 pkt.

    • uczestnictwo w zjeździe lub kongresie organizowanym przez PTR lub EULAR, w którego programie znalazła się sesja tematyczna dotycząca ultrasonografii reumatologicznej lub badań obrazowych w reumatologii – 40 pkt.

    • uczestnictwo w zjeździe lub kongresie akredytowanym przez inne krajowe lub międzynarodowe towarzystwa naukowe, w którego programie znalazła się sesja tematyczna dotycząca ultrasonografii reumatologicznej lub badań obrazowych w reumatologii – 30 pkt .

    • uczestnictwo w ww. kursach i zjazdach w roli wykładowcy, moderatora, trenera lub prezentacja pracy oryginalnej w formie ustnej lub plakatu – dodatkowo 20 pkt.

    • publikacja pracy oryginalnej lub przeglądowej z zakresu ultrasonografii narządu ruchu w czasopismach krajowych lub zagranicznych – 100 pkt. pierwszy i ostatni autor, 40 pkt. pozostali autorzy.

 8. Komisja Akredytacyjna Sekcji Badań Obrazowych PTR

  1. Zarząd Główny PTR, celem zapoczątkowania procesu akredytacji, powoła Komisję Akredytacyjną Sekcji Badań Obrazowych.

  2. Członkom Komisji Akredytacyjnej nadany zostanie a priori Certyfikat Umiejętności Badania Ultrasonograficznego Narządu Ruchu PTR

  3. Członkowie Komisji Akredytacyjnej zostaną wyłonieni na wniosek Przewodniczącego Sekcji Badań Obrazowych PTR w oparciu o następujące kryteria:

   • posiadanie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub chorób wewnętrznych oraz samodzielne wykonanie co najmniej 600 badań usg u chorych na układowe choroby zapalne lub diagnozowanych w tym kierunku

   • ukończenie szkolenia teoretycznego na kursach ultrasonografii narządu ruchu akredytowanych przez EULAR lub PTR

   • przynależność do Sekcji Badań Obrazowych PTR

   • aktywne stosowanie ultrasonografii w reumatologii w pracy naukowej lub dydaktycznej

 9. Zobowiązania Sekcji Badań Obrazowych PTR

  1. Sekcja Badań Obrazowych PTR działając pod nadzorem Zarządu Głównego PTR, podejmuje się organizacji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu certyfikacji umiejętności badania ultrasonograficznego narządu ruchu.

  2. Sekcja Badań Obrazowych PTR zobowiązuje się corocznie organizować przynajmniej jeden kurs teoretyczny poziomu podstawowego i przynajmniej jeden poziomu średnio-zaawansowanego, zgodny z aktualnymi wytycznymi PTR dotyczącymi szkolenia reumatologów w zakresie USG narządu ruchu.

  3. Sekcja Badań Obrazowych PTR zobowiązuje się prowadzić i nadzorować jawny rejestr wydanych Certyfikatów Umiejętności.

  4. Sekcja Badań Obrazowych PTR zobowiązuje się do regularnego przeglądu jakości niniejszych Kryteriów Certyfikacji i ich aktualizacji w oparciu o własne doświadczenia jak i aktualne standardy i wytyczne PTR, EULAR, PTU i EFSUMB.

 10. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.