Regulamin

Regulamin działania Sekcji Chorób Metabolicznych i Osteoporozy PTR

 1. Warunkiem członkostwa w Sekcji Obrazowej PTR , zwanej dalej Sekcją jest przynależnośćdo Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
 2. W okresie przejściowym, który wynika z procesu tworzenia Sekcji de novo decyzją Zarządu Głównego, funkcję Przewodniczącego sprawuje Moderator Sekcji, powoływany przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa PTR do chwili wyboru Przewodniczącego przez członków Sekcji i jej ukonstytuowania się.
 3. Członkowie Sekcji są powoływani przez Prezesa PTR na wniosek Moderatora Sekcji w okresie przejściowym, a po ukonstytuowaniu się Sekcji przez Prezesa PTR na wniosek Przewodniczącego Sekcji, lub co najmniej połowy członków Sekcji, lub wniosku samego Prezesa PTR.
 4. Nie ma ograniczeń co do ilości kadencji członka sekcji, jednak funkcję Przewodniczącego Sekcji w sposób ciągły można sprawować maksymalnie przez 2 dwie trzyletnie kadencje.
 5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest dokonywany przez członków Sekcji raz na 3 lata w roku przypadającym na wybory władz PTR.
 6. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Sekcji w trakcie trwania kadencji, funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący.
 7. Przynależność do Sekcji ustaje:
   1. w przypadku własnej rezygnacji z powodów osobistych czy niemożności wypełniania zadań stawianych członkom Sekcji
   2. negatywnej opinii większości członków Sekcji z powodu nie wypełniania zadań stawianego członkowi Sekcji
 8. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji oraz uchwalenie szczegółów działania Sekcji może być przeprowadzone na zebraniu wyborczym członków Sekcji przy obecności co najmniej 3/5 (60%) członków Sekcji. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia Moderator lub Przewodniczący Sekcji co najmniej 15 dni roboczych przed wyznaczonym terminem.
 9. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym, o ile przynajmniej 2/5 (40%) członków nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie wyborów w glosowaniu tajnym.
 10. W przypadku niemożności zebrania się przynajmniej 3/5 (60%) członków Sekcji w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR; wybory mogą odbyć się drogą korespondencyjną , a forma wyborów winna być uzgodniona z Prezesem PTR.
 11. Przewodniczący Sekcji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 czerwca każdego roku składa sprawozdanie dla ZG PTR z dotychczasowej działalności Sekcji oraz rozliczenie finansowe środków przekazanych przez ZG PTR, konferencji naukowych oraz darowizn, jeśli takie miały miejsce w okresie obejmującym sprawozdanie.
 12. Do zadań Sekcji należy m.in.:
  1. współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania,
  2. opiniowanie oraz realizacja projektów związanych osteoporozą zaleconych przez Zarząd Główny PTR lub z własnej inicjatywy członków Sekcji,
  3. pomoc merytoryczna lub nadzór w planowaniu i realizacji projektów lub grantów naukowych,
  4. realizacja lub pomoc w organizacji kursów obowiązkowych i uzupełniających z chorób metabolicznych kości i osteoporozy oraz diagnostyki densytometrycznej w ramach specjalizacji z reumatologii,
  5. organizowanie i prowadzenie kursów z chorób metabolicznych kość i osteoporozy oraz diagnostyki densytometrycznej dla lekarzy reumatologów,
  6. propozycje zmian dla NFZ w sprawie kontraktowania i wyceny diagnostyki osteoporozy w ramach JGP,
  7. współpraca z Sekcją Obrazową PTR,
  8. współpraca w tworzeniu strony internetowej PTR w zakresie zagadnień związanych z działalnością Sekcji.
 13. Środki finansowe do realizacji zadań Sekcji mogą pochodzić:
  1. ze środków przeznaczonych przez Zarząd Główny PTR na działanie Sekcji w danym roku po zgłoszeniu przez Przewodniczącego Sekcji do ZG PTR propozycji planu finansowego w terminie do końca poprzedzającego roku
  2. dodatniego bilansu wpływów pochodzących z konferencji naukowych organizowanych przez Sekcję, z których 50% przeznacza się dla Zarządu Głównego , a 50% dla Sekcji organizującej konferencję
  3. darowizn pochodzących od osób prawnych oraz fizycznych z przeznaczeniem na wyraźny cel do realizacji przez Sekcję i po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa ZG PTR oraz skarbnika ZG PTR
  4. Środki finansowe mogą być gromadzone na subkoncie ZG PTR po uprzednim uzgodnieniu ze Skarbnikiem ZG PTR
 14. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PTR, a następnie przez ZG PTR . Zmiany w regulaminie poszczególnych Sekcji mogą być dokonywane przez ZG PTR. Wniosek o dokonanie zmian w regulaminie Sekcji mogą składać Przewodniczący Sekcji w porozumieniu z członkami Sekcji oraz członkowie ZG PTR