Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny)

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwa stroną na podstawie z art. 6 ust. 1 lit.b  RODO, niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b  RODO, badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalenia jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie  art.6 ust.1 lit.f RODO.

Oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).

 

  1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

  1. Okres przechowywania danych

W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca okresu kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

  1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. drukarskie, kurierskie, reklamowe.

 

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe od Państwa podczas nawiązywania współpracy w zakresie łączącej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń/zamówień/proform, przygotowania ofert i zawarcia umów na świadczenia innych usług Administratora.

 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.