Regulamin działania Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego PTR

 1. Warunkiem członkostwa w Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego PTR, zwanej dalej Sekcją, jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
 2. W okresie przejściowym, który wynika z procesu tworzenia Sekcji de novo decyzją Zarządu Głównego, funkcję Przewodniczącego sprawuje Moderator Sekcji, powoływany przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa PTR do chwili wyboru Przewodniczącego przez członków Sekcji i jej ukonstytuowania się .
 3. Członkowie Sekcji są powoływani przez Prezesa PTR na wniosek Moderatora Sekcji w okresie przejściowym, a po ukonstytuowaniu się Sekcji przez Prezesa PTR na wniosek Przewodniczącego Sekcji, lub co najmniej połowy członków Sekcji, lub wniosku samego Prezesa PTR.
 4. Nie ma ograniczeń czasowych co do przynależności do Sekcji, natomiast funkcję Przewodniczącego Sekcji w sposób ciągły nie można sprawować dłużej niż przez dwie trzyletnie kadencje.
 5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest dokonywany przez członków Sekcji raz na 3 lata w roku przypadającym na wybory władz PTR w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR.
 6. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Sekcji w trakcie trwania kadencji, funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący.
 7. Przynależność do Sekcji ustaje:
  • w przypadku własnej rezygnacji z powodów osobistych czy niemożności wypełniania zadań stawianych członkom Sekcji
  • negatywnej opinii większości członków Sekcji z powodu niewypełniania zadań stawianego członkowi Sekcji.
 8. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji oraz uchwalenie szczegółów działania Sekcji może być przeprowadzone na zebraniu wyborczym członków sekcji przy obecności co najmniej 3/5 (60%) członków Sekcji. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia Moderator lub Przewodniczący Sekcji co najmniej 15 dni przed wyznaczonym terminem.
 9. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym, o ile przynajmniej 2/5 (40%) członków nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie wyborów w glosowaniu tajnym.
 10. W przypadku niemożności zebrania się przynajmniej 3/5 (60%) członków Sekcji w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR, wybory mogą odbyć się drogą korespondencyjną , a forma wyborów winna być uzgodniona z Prezesem PTR
 11. Przewodniczący Sekcji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 czerwca każdego roku składa sprawozdanie dla ZG PTR z dotychczasowej działalności Sekcji oraz rozliczenie finansowe środków przekazanych przez ZG PTR, z zorganizowanych konferencji naukowych oraz darowizn jeśli takie miały miejsce w okresie obejmującym sprawozdanie .
 12. Do zadań Sekcji należy m.in.:
  • współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania
  • realizacja projektów związanych z reumatologią wieku rozwojowego zaleconych przez Zarząd Główny PTR lub z własnej inicjatywy członków Sekcji .
  • integracja środowiska reumatologów dziecięcych przez coroczne organizowanie Konferencji Naukowo-Szkoleniowych jak i szerokie współdziałanie w realizacji wytyczonych naukowych projektów .
  • koordynacja badań wieloośrodkowych, w tym badań epidemiologicznych.
  • wypracowanie rekomendacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych wieku rozwojowego
  • udział w przygotowaniu programu nauczania reumatologii wieku rozwojowego zarówno w ramach szkolenia przed dyplomowego jak i podyplomowego.
  • współpraca w tworzeniu strony internetowej PTR w zakresie zagadnień związanych z działalnością Sekcji
 13. Środki finansowe do realizacji zadań Sekcji mogą pochodzić:
  • ze środków przeznaczonych przez Zarząd Główny PTR na działanie Sekcji w danym roku po zgłoszeniu przez Przewodniczącego Sekcji do ZG PTR propozycji planu finansowego w terminie do końca poprzedzającego roku kalendarzowego.
  • dodatniego bilansu wpływów pochodzących z konferencji naukowych organizowanych przez Sekcję, z których 50% przeznacza się dla Zarządu Głównego , a 50% dla Sekcji organizującej konferencję
  • darowizn pochodzących od osób prawnych oraz fizycznych z przeznaczeniem na wyraźny cel do realizacji przez Sekcję i po uprzednim uzyskaniu zgody na przyjęcie darowizny Prezesa ZG PTR oraz skarbnika ZG PTR
 14. Środki finansowe mogą być gromadzone na subkoncie ZG PTR po uprzednim uzgodnieniu ze Skarbnikiem ZG PTR
 15. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PTR , a następnie przez ZG PTR . Zmiany w regulaminie poszczególnych sekcji mogą być dokonywane przez ZG PTR. Wniosek o dokonanie zmian w regulaminie Sekcji mogą składać Przewodniczący Sekcji w porozumieniu z członkami Sekcji oraz ZG PTR.