Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Aktualności

Trzy Towarzystwa Naukowe o najnowszych interdyscyplinarnych wytycznych klinicznych dotyczących opieki nad pacjentem z Zespołem Suchego Oka (ZSO).

4 czerwca 2020 roku o 19:00 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie naukowe, które odbędzie się pod auspicjami trzech Towarzystw Naukowych:

Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Podczas spotkania pod tytułem:

„Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu Zespołu Suchego Oka”

zaprezentowane zostaną najnowsze, jedyne na skalę europejską, interdyscyplinarne wytyczne postępowania klinicznego, opracowane wspólnie przez PTO, PTR, PTHiT.

Webinarium będzie można obejrzeć, klikając poniżej.

[TRANSMISJA WEBINARU]

W wydarzeniu udział wezmą:

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko– kierownik Kliniki Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil,prof. UM. – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek– kierownik Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon– kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM oraz Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik– kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Moderator dyskusji:

Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka– adiunkt Katedry i Kliniki Okulistyki WUM, sekretarz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

O czym będą dyskutować eksperci?

O interdyscyplinarnym podejściu do opieki na pacjentami z ciężkim ZSO i zapaleniem rogówki w przebiegu chorób reumatycznych i choroby hematologicznej.

Wspólna praca ekspertów klinicznych, zaowocowała usystematyzowaniem diagnostyki i opieki nad pacjentem z ZSO. Omawiane, najnowsze wytyczne klinicznego postępowania, sygnowane przez PTO, PTR i PTHiT, zostaną opublikowane na stronach wszystkich trzech Towarzystw naukowych (www.pto.com.pl, www.reumatologia.ptr.net.pl, www.pthit.pl).

Biorąc udział w tym wyjątkowym spotkaniu naukowym, będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z najważniejszymi wnioskami i zadać pytanie ekspertom.

Partnerem edukacyjnym wydarzenia jest firma Santen.

Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka

Wytyczne opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne

przywspółpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego TowarzystwaHematologów i Transfuzjologów.

[PRZEJDŹ DO WYTYCZNYCH]

Stypendium

Data publikacji:
03 grudnia 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału
w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.


• Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.
• Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.
• O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz czy wnioskujący jestpierwszym, czy kolejnym autorem.

Kominikat

Data publikacji:
03 grudnia 2022

Uprzejmie informujemy, że w jednym z najbliższych zeszytów Polish Archives of Internal Medicine ukaże się praca Profesora Eugeniusza J. Kucharza nosząca tytuł: Should coronavirus disease 2019 concern rheumatologists?, będąca przeglądem zagadnień łączących problemy reumatologiczne z chorobą wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, której pełny tekst jest już dostępny on-line pod adresem https://dx.doi.org/10.20452/pamw.15366 (kopia w załączeniu)


Sekretarz ZG PTR
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Prezes ZG PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Walne zgormadzenia

Data publikacji:
03 grudnia 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
PREZES
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. +48 91425 3337, fax.: +48 91425 3344,
e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

Szczecin 11.05.2020 r.

Do Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującą się sytuacją stanu epidemii, a wcześniej stanu epidemicznego na terenie naszego kraju

  • (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zakazało organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach).

i wynikającymi z tego uregulowaniami, zaplanowane przez Państwa Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR nie będą mogły się odbyć.

  • (Statut Towarzystwa nie przewiduje rozwiązań odnoszących się do udziału w Zgromadzeniach poprzez środki komunikacji elektronicznej, a nawet gdyby przewidywało to zabezpieczenie tajności głosowania nie jest możliwe do spełnienia).

W zaistniałej sytuacji należy przyjąć, że pełnienie przez Państwa funkcji Prezesów Oddziałów PTR oraz członków Zarządu Oddziałów PTR będzie musiało zostać przedłużone do czasu kiedy tego typu zebrania będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zgodny ze statutem PTR.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR będą musiały się odbyć, w wymaganym przez statut PTR czasie, przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR (planowanym na 17 września 2020 r.).

  • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (statut PTR §41 pkt 3)
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; wybory winny odbywać się na 2-6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTR (statut PTR §40 pkt 3)
  • Zarząd Oddziału musi ukonstytuować się i powiadomić pisemnie Zarząd Główny w ciągu 30 dni od daty wyboru (statut PTR §43 pkt 4),
  • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR Zarząd Główny zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (statut PTR §23),

Biorąc to wszystko pod uwagę najpóźniejszy termin na przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Oddziałów przypadłby na 17 lipca 2020 r.

W przypadku gdyby dotrzymanie powyższych terminów okazało się niemożliwe do zrealizowania, informacje o dalszych zasadach postępowania przekażemy Państwu w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Prezes Zarządu Głównego PTR

Nekrolog

Data publikacji:
03 grudnia 2022

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
w dniu 08 maja 2020 roku

śp.doktoraMariana Wójcika

wieloletniego Ordynatora Oddziału Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

w Rzeszowie, wychowawcę wielu pokoleń reumatologów,

członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

wyróżnionego odznaczeniem „Meritus Pro Medicis”

Rodzinie i współpracownikom składamywyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Najlepsze życzenia zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej

pomyślności w roku 2017

wszystkim członkom i sympatykom

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

składa

 

Zarząd Główny

Katowice, 21 grudnia 2016 r.

ptr.zg@onet.pl