Aktualności

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w cyklu edukacyjnych spotkań interdyscyplinarnych: 

MethoAkademia – reumatologia dla wytrawnych

Projekt posiada patronat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, a kierownictwo naukowe nad projektem będzie pełniła Prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska.

 

W ramach projektu odbędą się 4 Webinaria:

I Webinarium, 5.10.2022, godz. 19.00

Choroba Leśniowskiego - Crohna, a RZS i ŁZS, czyli gdy reumatolog prosi o konsultację gastroenterologa.

II Webinarium, 08.11.2022, godz. 19.00

Gdy chorują nie tylko stawy, ale również serce, czyli gdy reumatolog prosi o konsultację kardiologa

III Webinarium, 23.11.2022, godz. 19.00 

Gdy chorują nie tylko stawy, ale również płuca, czyli gdy czyli gdy reumatolog prosi o konsultację pulmonologa.

IV Webinarium, 14.12.2022, godz. 19.00

Nowe życie pacjenta ze schorzeniami reumatycznymi po przeszczepie, czyli gdy reumatolog prosi o konsultację transplantologa.

 

Link do zarejestrowania się chętnych do projektu, gdzie znajdują się informacje o programie:

https://www.termedia.pl/Konferencja-Metho-Akademia-Reumatologia-dla-wytrawnych-Intro,1817,21426.html#PROGRAM

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne z obszaru reumatologii.

Projekt nowych taryf w reumatologii, w tym nowych świadczeń szybkiej diagnostyki, został opracowany przez AOTMiT we współpracy z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym oraz ówczesnym konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii prof. Markiem Brzosko w 2018 r. (Świadczenia gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98. Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń nr WT.521.20.2016) oraz w dniu 17 października 2018 r. został przesłany do Ministerstwa Zdrowia jako projekt obwieszczenia Prezesa AOTMiT w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – reumatologia (pismo nr BP.51.14.2018.AZ z dnia 17.10.2018 r.).

Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26.09.2018 r., która uznała za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa, zaproponowane taryfy pozwalają na lepszą alokację środków finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń reumatologicznych. Zdaniem Rady kluczowe w tym zakresie jest stworzenie nowych grup diagnostycznych, co wpłynie na optymalizację opieki nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi poprzez skrócenie czasu pobytu pacjentów w podmiocie leczniczym. Rada podkreśliła, że taryfy są oparte na odpowiednio wyliczonych kosztach świadczeń.

Z uwagi na to, że nowe taryfy, w tym nowe świadczenia, nie weszły w życie Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ponownie w dniu 4 listopada 2021 r. skierowało pismo w tej sprawie do Ministra Zdrowia (stanowisko PTR_4.11.2021.pdf). Efektem podjętych działań była ponowna analiza projektu i aktualizacja wyceny świadczeń z uwzględnieniem obecnej sytuacji kosztowej. W pracach tych prowadzonych przez AOTMiT uczestniczyli eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i obecna konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska.

Obwieszczenie Prezesa AOTMiT z dnia 21 września 2022 r. dot. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne w obszarze reumatologii wprowadza istotnie zwiększoną wycenę wszystkich dotychczasowych grup w reumatologii (H86, H88, H89, H96c, H96D, H98 i H90) oraz likwiduje podział wyceny dla grup H87 i H89 ze względu na czas pobytu wprowadzając nową wartość punktową. Dodatkowo zgodnie z nowymi taryfami w ramach grupy H90 rozliczeniu podlegało będzie leczenie pacjentów z powodu chorób infekcyjnych kości i stawów wymagających antybiotykoterapii >10 dni (leczenie <10 dni nadal w ramach grupy H88).

Ponadto obwieszczenie wprowadza nowe świadczenia gwarantowane w obszarze reumatologii obejmujące wczesną diagnostykę chorób reumatycznych, które będą mogły być realizowane w warunkach ambulatoryjnych oraz w warunkach krótkiej hospitalizacji:

 • Diagnostyka podstawowa wykonywana w trybie ambulatoryjnym (759 pkt)

 • Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie ambulatoryjnym (1 223 pkt)

 • Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie krótkiej hospitalizacji (1 778 pkt)

W związku z rosnącą liczbą pacjentów z objawami zapalnych i autoimmunizacyjnych chorób reumatycznych, w tym układowych chorób tkanki łącznej w ostatnich latach, oraz brakiem możliwości przeprowadzenia szybkiej diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne od lat postulowało wprowadzenie nowego świadczenia wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych. Wprowadzenie nowego świadczenia umożliwi szybką diagnostykę pacjentów, co z kolei umożliwi szybkie włączenie właściwego leczenia. Realizacja nowych świadczeń wczesnej diagnostyki powinna w pierwszym etapie obejmować wysokospecjalistyczne oddziały reumatologii zapewniające kompleksową diagnostykę oraz leczenie, w tym w ramach programów lekowych, oraz przyszpitalną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Opublikowane obwieszczenie, a w raz nim nowe taryfy oraz nowe świadczenia w reumatologii to wspólny sukces, będący efektem wieloletniej współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz kolejnych konsultantów krajowych w dziedzinie reumatologii z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Sukces, którego beneficjentami będą przede wszystkim pacjenci.

Publikacja obwieszczenia w sprawie nowych taryf w reumatologii stanowi podstawę do ich wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że stanie się to niezwłocznie i deklaruje dalszą współpracę w tym względzie.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 
 

dr Wojciech RomanowskiSekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne z obszaru reumatologii

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/taryfy/
obwieszczenia/2022/2022%2009%2021%20Obwieszczenie_reumatologia_publikacja_BIP.pdf

W trosce o dalszy rozwój działalności statutowej PTR, której podstawowym celem jest wspieranie rozwoju reumatologii, promowanie wiedzy z zakresu reumatologii oraz kształcenie specjalistyczne i ustawiczne lekarzy, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłasza konkurs na organizację programu szkoleniowego , który skierowany jest do lekarzy reumatologów oraz lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych diagnostyką pacjentów z przewlekłym zapalnym bólem pleców. Środki na organizację programu pilotażowego pochodzą z grantu naukowego firmy Novartis.

Założeniem konkursu jest organizacja spotkań naukowo-szkoleniowych, obejmujących epidemiologię, objawy kliniczne, kryteria klasyfikacyjne oraz metody diagnostyczne spondyloartropatii zapalnych. Kursy powinny odbywać się w formie wykładów połączonych z warsztatami praktycznymi z zakresu metod diagnostycznych ze szczególnym naciskiem na obrazowanie RTG oraz MRI w diagnostyce i ocenie aktywności SpA. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość samodzielnej oceny badań MRI oraz RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa na specjalnie przygotowanych stanowiskach multimedialnych. Szkolenie powinno zakończyć się testem weryfikującym nabytą wiedzę i umiejętności oraz ankietą oceniająca merytoryczną i organizacyjną formułę kursu. Patronat naukowy obejmie ZG PTR.

Program szkoleń zakłada:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu obrazowania wczesnych postaci spondyloartropatii zapalnych wśród reumatologów skutkujące szybką oraz efektywną ścieżką diagnostyczną u pacjentów z podejrzeniem SpA

 • upowszechnienie wiedzy z zakresu spondyloartropatii zapalnych wśród lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności mające na celu identyfikację pacjentów z przewlekłym zapalnym bólem pleców;

 • skrócenie czasu od wystąpienia pierwszych objawów SpA do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia,

 • nabycie umiejętności samodzielnej interpretacji obrazów RTG i MRI stawów krzyżowo-biodrowych.

Warunki konkursu:

 1. członkostwo w Polskim Towarzystwie Reumatologicznym

 2. członkostwo lub współpraca z Sekcją Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 3. doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej spondyloartropatii zapalnych pod patronatem PTR

 4. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów MRI stawów krzyżowo-biodrowych

 5. praca w reumatologicznym ośrodku uniwersyteckim/klinicznym

 6. organizacja szkoleń na terenie województwa , gdzie znajduje się ośrodek prowadzący szkolenie.

Prosimy o składanie ofert:

- drogą pocztową na adres : Prof. Włodzimierz Samborski , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147 , 62-545 Poznań

- lub na adres mailowy romanowski@reumatologia.srem.net

z wyceną całości projektu do dnia 06.10.2022 r.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Skóra i Kości, Olsztyn 2022

Data publikacji:
30 sierpnia 2022

Uprzejmie informujemy, że Konferencja: Skóra i Kości ,Olsztyn 2022 uzyskała patronat PTR .

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Więcej na temat konferencji można dowiedzieć się tutaj

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Przekazujemy informację otrzymaną od Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii Prof. Brygidy Kwiatkowskiej.

dr Wojciech RomanowskiSekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz SamborskiPrezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Szanowni Państwo,

Zgodnie z potwierdzeniem jakie otrzymałam od firmy MEDAC informuję, że aktualnie produkt leczniczy o nazwie Duplaxil 400 mg x 30 tabletek zawierający substancje czynną hydroksychlorochina – został sprowadzony do Polski w ramach importu docelowego i jest wprowadzony do obrotu przez Grupę Neuca, gdzie apteki mogą go zamawiać.

Zgodnie z hiszpańską Charakterystykę Produktu Leczniczego, tabletkę Duplaxil 400 mg można podzielić na równe dawki.

W związku z tym nie ma konieczności wypisywania wniosków na import docelowy na hydroksychlorochinę.

Z poważaniem,

prof. dr hab. n. med. Brygida KwiatkowskaKonsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

      Na łamach poczytnego, jednego z najważniejszych, czasopism reumatologicznych – Annals of the Rheumatic Diseases ukazują się od kilka lat krótkie teksty poświęcone osobom tworzącym reumatologię na świecie. Są one publikowane w ramach działu „Heroes and pillars of rheumatology”, co można przetłumaczyć jako „Bohaterowie i tworzący zręby reumatologii”.  Z radością należy odnotować artykuł poświęcony prof. Eleonorze Reicher pióra Eugeniusza J. Kucharza, który ukazał się w czerwcowym zeszycie Annals of the Rheumatic Diseases, a który jest dostępny poniżej.  Nazwisko prof. Eleonory Reicher jest znane polskim reumatologom, lecz jej wkład w rozwój naszej specjalności na świecie jest nieco zapomniany. Dobrze więc, iż jej życie i działalność została opisana w czasopiśmie znanym wszystkim reumatologom.

W imieniu Zarządu Głównego PTR

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Treść artykułu do pobrania: tutaj

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 lipca 2022 r., dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii w Polsce ulegnie znacznemu poszerzeniu.

Poprawa dostępu do leczenia dotyczy następujących programów lekowych:

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy B.33
LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy B.35
LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy B.36
LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy B.82

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia od 1 lipca refundacją w ramach programów objęte będą następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

 • adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Idacio),

 • anakinra (Kineret)

 • baricytynib (Olumiant),

 • certolizumab pegol (Cimzia),

 • etanercept (Erelzi),

 • golimumab (Simponi),

 • infliksymab (Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly),

 • ixekizumab (Taltz),

 • nintedanib (Ofev),

 • rituksymab (Mabthera, Riximyo),

 • sekukinumab (Cosentyx),

 • tocilizumab (RoActemra),

 • tofacytynib (Xeljanz),

 • upadacytynib (Rinvoq).

Poszerzenie dostępu do refundowanych terapii od 1 lipca 2022 r. obejmuje:

 1. nowe substancje czynne w nowych wskazaniach klinicznych w reumatologii

 • nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – choroba śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD)

 1. nowe substancje czynne w dotychczas refundowanych wskazaniach w reumatologii

 • anakinra (inhibitor receptora IL-1) – postać układowa MIZS i choroba Stilla u dorosłych

 • upadacytynib (inhibitor JAK1) – RZS, ZZSK i ŁZS

 1. nowe wskazania kliniczne dla leków dotychczas refundowanych w reumatologii

 • iksekizumab (inhibitor IL-17) – ZZSK oraz w osiowa i obwodowa postać SpA

 • sekukinumab (inhibitor IL-17) – osiowa i obwodowa postać SpA

Wszystkie powyższe zmiany są zgodne z licznymi stanowiskami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz były długo wyczekiwane przez reumatologów i pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce.

Dla pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne, zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej. Takie kryteria obowiązują dla certolizumabu pegol oraz dwóch nowych leków w programie lekowym z grupy inhibitorów IL-17. Niestety kryteria refundacyjne obejmujące postać obwodową nie dotyczą etanerceptu, co jest nieuzasadnione klinicznie oraz ekonomicznie i było zgłaszane ministrowi zdrowia przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii.

Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współwystępowanie innych chorób oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedz na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii. Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u co raz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez co raz dłuższy czas w ciągu całego ich życia. Dostępność do leków o różnych drogach podawania pozwala na optymalizacje terapii zgodnie z preferencjami pacjenta.

Objęcie refundacją wymienionych leków w kolejnych wskazaniach klinicznych to kolejny milowy krok dla pacjentów w Polsce. Pozwoli to na skuteczne leczenie co raz większej liczby pacjentów dając im szansę na normalne życie bez aktywnej choroby i jej odległych skutków.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w przyszłości refundacją objęte zostaną oczekiwane przez pacjentów i lekarzy kolejne terapie w następujących wskazaniach klinicznych:

 1. nowe substancje czynne w nowych wskazaniach klinicznych w reumatologii

 • anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy

 1. nowe substancje czynne w dotychczas refundowanych wskazaniach w reumatologii

 • canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i choroba Stilla u dorosłych

 • filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS

 • guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

 1. nowe wskazania kliniczne dla leków dotychczas refundowanych w reumatologii

 • nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – choroba śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS

 • sekukinumab (inhibitor IL-17) – MIZS

 • tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z ogromną satysfakcją przyjmuje dobre dla pacjentów zmiany i wierzy, że kolejne miesiące i lata będą stały nadal pod znakiem postępu w leczeniu chorób reumatycznych w Polsce.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z niepokojem przyjmuje natomiast decyzję ministra zdrowia o braku kontynuacji refundacji leku Enbrel w dawce 50 mg, co dla dorosłych pacjentów w Polsce z rozpoznaniem RZS, ZZSK i ŁZS oznacza dostępność tylko jednego leku zawierającego substancję czynna etanercept – Erelzi, w tej dawce. Swoje obawy związane z tą decyzją Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraziło w stanowisku z dnia 15 czerwca 2022 r. (stanowisko).

Jednocześnie Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wskazuje, że do dnia 30 czerwca lek Enbrel w dawce 50 mg może być nadal wydawany pacjentom we wskazaniach RZS, ŁZS i ZZSK na koszt płatnika publicznego w ilości zabezpieczającej terapię na maksymalnie 6 miesięcy.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w przyszłości możliwy jest powrót do większego bezpieczeństwa lekowego dla pacjentów leczonych etanerceptem w Polsce i konkurencji, która była korzystna dla pacjentów i płatnika publicznego.

Mamy również nadzieje, że toczące się aktualnie prace pozwolą na wprowadzenie w niedalekiej przyszłości ustalonych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i AOTMiT korzystnych zmian w wycenie świadczeń w reumatologii, w tym wprowadzenie nowego świadczenia wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych oraz wprowadzenie rocznego ryczałtu ambulatoryjnego w programach lekowych.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że na skutek ewentualnej decyzji regulatora dostęp dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) i zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) do leczenia etanerceptem od 1 lipca 2022 r. może ulec potencjalnemu zagrożeniu.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne otrzymało informację, że decyzją ministra zdrowia refundacja leku Enbrel w dawce 50 mg w ww. wskazaniach może nie być kontynuowana.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z niepokojem przyjmuje informację o ewentualnym braku kontynuacji refundacji leku Enbrel od 1 lipca, co dla dorosłych pacjentów w Polsce z rozpoznaniem RZS, ŁZS i ZZSK oznacza dostępność tylko jednego leku zawierającego substancję czynna etanercept – Erelzi. Lek Benepali, trzeci z substancją czynną etanercept, nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii od 1 maja 2022 r.

Podobna sytuacja stopniowego zmniejszania liczby leków refundowanych ma miejsce w przypadku adalimumabu (brak refundacji w ŁZS i ZZSK leku referencyjnego Humira oraz we wszystkich wskazaniach leku Imraldi), ale na obecną chwilę nie stanowi to jeszcze dużego zagrożenia z uwagi na obecność w systemie kilku innych leków.

W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego refundacja tylko jednego leku biopodobnego zawierającego etanercept może stanowić zagrożenie ciągłości leczenia dla części pacjentów w przyszłości.

Biorąc pod uwagę porównywalne niskie ceny przetargowe leków Enbrel i Erelzi oraz fakt, że lek Enbrel na skutek wygrania postepowań w części dużych szpitali w Polsce wielokrotnie okazał się tańszy niż jego biopodobny odpowiednik, potencjalna decyzja o braku jego refundacji jest także niezrozumiała. W przypadku NIGRiR w Warszawie podmiot odpowiedzialny leku referencyjnego zaoferował jak do tej pory najniższą cenę leku w całej historii refundacji etanerceptu w Polsce.

W czerwcu 2022 r. pacjentów stosujących Enbrel w dawce 50 mg we wskazaniach RZS, ŁZS i ZZSK było w Polsce ponad 1000.

Większa liczba refundowanych leków to większa konkurencja, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo lekowe dla pacjentów.

Doświadczenia ostatnich miesięcy budzą uzasadnione wątpliwości czy podmiot odpowiedzialny, którego lek zawierający etanercept będzie nadal refundowany jako jedyny będzie mógł zapewnić nieprzerwane dostawy i ciągłość leczenia pacjentów w Polsce. Wpływa na to sytuacja globalna związana zarówno z epidemią, jak i wojną na naszą wschodnią granicą.

Z dnia na dzień od 1 lipca ponad 1000 pacjentów powinno zostać przestawionych na lek Erelzi w ośrodkach, w których z powodu niższej ceny postępowanie przetargowe przed 1 lipca wyłoniło lek Enbrel. Wydaje się to niewykonalne ponieważ zapewnienie dostępu do innego leku wymaga kolejnego postępowania przetargowego bez pewności jego rozstrzygnięcia. W ostatnim roku część postępowań przetargowych dot. leków biologicznych, w tym biopodobnych dla adalimumabu nie zostało rozstrzygniętych w pierwszym terminie z powodu nie zgłoszenia się żadnego podmiotu. Ponadto w części ośrodków występowały zaburzenia ciągłości dostaw leków biopodobnych adalimumabu i etanerceptu. Należy podkreślić, że nie następowało to z winy oddziału podmiotu odpowiedzialnego w Polsce, tylko było podyktowane zaburzeniami ciągłości produkcji z powodu sytuacji globalne. Tylko dzięki możliwości stosowania innych leków z tą samą substancją czynną, w tym Enbrelu w przypadku etanerceptu u pacjentów w programach lekowych ciągłość leczenia pacjentów nie została przerwana. Ponadto u paru procent chorych po nieskutecznej zamianie na lek biopodobny konieczna była zamiana powrotna na lek referencyjny. W tych ośrodkach dostęp do określonej liczby leku referencyjnego jako drugiego zawierającego etanercept także jest zapewniony.

Po latach konkurencji w wyniku prowadzonej polityki lekowej w przypadku etanerceptu może nastąpić powrót do monopolu jednego podmiotu. Oprócz poważnego zagrożenia ciągłości dostaw leku do Polski będzie to z pewnością skutkowało wzrostem ceny w przyszłości. Obecne poziomy cen nie są tylko i wyłącznie skutkiem wprowadzenia do refundacji leków biologicznych biopodobnych, ale także konkurencji rynkowej, w której podmiot odpowiedzialny leku referencyjnego bierze aktywny i korzystny dla płatnika publicznego udział.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wierzy, że Minister Zdrowia podejmie ostatecznie odpowiedzialną i dobrą dla pacjentów, ale także płatnika publicznego, decyzję.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Poziom dostępu polskich pacjentów do leczenia innowacyjnego jest bardzo niski. W chorobach reumatycznych, takich jak RZS, ŁZS i ZZSK, odsetek leczonych biologicznie nie przekracza kilku procent, podczas gdy w innych krajach europejskich leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych są częścią rutynowego postępowania terapeutycznego, co w populacji chorych z zapaleniami stawów przekłada się na kilkadziesiąt procent leczonych nimi pacjentów.

Raport, który powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w bardzo precyzyjny sposób podaje najważniejsze przyczyny takiego stanu w Polsce. Obowiązujące regulacje wynikające z ustawy refundacyjnej, na mocy której kosztochłonne terapie refundowane są w ramach programów lekowych, to najważniejsza przyczyna niskiej dostępności do leczenia w naszym kraju.

Przedstawione w Raporcie dane wyraźnie wskazują, że osiągnięcie stopnia dostępności, jaki obserwujemy w innych krajach, nie będzie możliwy bez przebudowy systemu.

Konieczna zatem jest ewolucyjna zmiana kategorii dostępności leków biologicznych poprzez ich stopniowe uwalnianie z programów lekowych do aptek ogólnodostępnych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawiło ministrowi zdrowia propozycje zmiany ustawy refundacyjnej, która umożliwi jednoczesny dostęp do leczenia biologicznego w tych samych wskazaniach klinicznych zarówno w programach, jak i aptekach – tzw. system hybrydowy.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne popiera wszystkie rekomendacje przedstawione w Raporcie i ma nadzieję, że ich pełna implementacja będzie możliwa w niedalekiej przyszłości. Pozwoliłoby to na podjęcie próby zrównania z europejskimi standardami dostępności do innowacyjnych terapii polskich pacjentów i lekarzy w ciągu kolejnych kilku lat.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Raport do pobrania

Konferencja

Data publikacji:
06 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji oficjalnych czasopism edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Forum Reumatologiczne Edukacja i Rheumatology Forum EULAR HOT NEWS 2022

Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 czerwca 2022 roku w Novotel Gdańsk Marina przy ulicy Jelitkowskiej 20 w Gdańsku oraz online

Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Więcej informacji - https://eular.viamedica.pl

Rejestracja: https://eular2022.konferencje.viamedica.pl