Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Aktualności

 • Stanowisko

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dn. 29 października 2018 r. dot. zmian w programach lekowych dedykowanych pacjentom z ŁZS i ZZSK związanych z objęciem refundacją leku sekukinumab

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2018 r.” w ramach programów lekowych:

  • Załącznik B.35. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) oraz
  • Załącznik B.36. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45),

  refundacją został objęty sekukinumab (Cosentyx), nowy lek biologiczny o odmiennym mechanizmie działania (inhibitor IL-17) w odniesieniu do już refundowanych w programach leków (inhibitory TNF alfa). Jest to decyzja korzystna dla pacjentów, zwiększająca ich dostęp do skutecznych terapii.

  W obu programach sekukinumab tak jak inne leki należy podawać zgodnie z ChPL z uwzględnieniem rekomendacji EULAR/GRAPPA/ASAS w przypadku ŁZS oraz z uwzględnieniem rekomendacji EULAR/ASAS w przypadku ZZSK. Objęcie refundacją nowego leku o innym mechanizmie działania wiąże się także ze zwiększeniem maksymalnej liczby leków jakie można zastosować w ramach obu programów z 3 do 4, co jest zmianą postulowaną przez środowisko reumatologiczne, realnie zwiększającą liczbę opcji terapeutycznych.

  Jednocześnie Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają uwagę, że określenie odrębnych preferencyjnych kryteriów refundacyjnych dla sekukinumabu (ocena skuteczności leczenia po 4 i 7 miesiącach zamiast po 3 i 6 miesiącach) jest nieuzasadnione medycznie i nie zgodne z obowiązującymi rekomendacjami. Zaburza to jednolitą strukturę programów lekowych wypracowaną przez MZ wspólnie konsultantem krajowym i Polskim Towarzystwem Reumatologicznym. W przypadku nieskuteczności sekukinumabu może wiązać się to ze stosowaniem leku dodatkowo przez kolejny miesiąc i może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla budżetu państwa. Jednocześnie określenie odrębnych kryteriów refundacyjnych dla jednego leku stanowi nieuzasadnione obciążenie dla NFZ związane z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zmian w systemie monitorowania programów terapeutycznych (SMPT). Powyższe uwagi do projektu obwieszczenia zostały zgłoszone w dniu 25 października 2018 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że w przypadku wszystkich leków w w/w programach lekowych czas oceny skuteczności leczenia powinien być taki sam i wynosić 3 miesiące (± 14 dni) w przypadku wstępnej odpowiedzi na leczenie oraz 6 miesięcy (± 28 dni) w przypadku konieczności uzyskania niskiej aktywności choroby (zał. B.35 i B.36 pkt 3). Analogicznie terminy obowiązkowych badań laboratoryjnych powinny być również takie same.

   Określenie odrębnych kryteriów refundacyjnych dla różnych leków niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami stanowi precedens, który może być niebezpieczny. Dla wszystkich leków refundowanych w programach lekowych i rejestrowanych na podstawie badań klinicznych czas oceny skuteczności terapii w ramach tychże badań był różny i wynosił od 12 do nawet 24 tygodni w zależności od leku i ocenianych parametrów. Nie jest to jednak podstawą do tworzenia oddzielnych rekomendacji dot. leczenia przez medyczne towarzystwa naukowe, a tym samym nie jest podstawą do zmian kryteriów programów lekowych dla konkretnego leku w zależności od tego jak zostało zaprojektowane badanie kliniczne. Należy pamiętać, że kryteria włączenia i oceny w programach lekowych nie są tożsame z kryteriami włączenia i oceny w badaniach klinicznych.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii apelują do ministra zdrowia o ujednolicenie powyższych kryteriów w programach lekowych, tak jak to miało miejsce dotychczas. Do czasu zmiany treści programów lekowych Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zalecają, aby u pacjentów leczonych sekukinumabem, opierając się na obecnych przepisach, czas oceny uzyskania przez pacjenta niskiej aktywności choroby nie przekraczał czasu jaki jest wymagany dla pozostałych leków w programach.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Stanowisko

  Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dnia 26 września 2018 roku ws projektu taryf dla świadczeń gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii po zapoznaniu się z opublikowanym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowane z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98 z dnia 17 września 2018 roku, uznają za niezasadne ustalenie taryf w pełnym zakresie jaki został zaproponowany w przedstawionym raporcie oraz nie podzielają stanowiska Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26 września 2018 r., że wszystkie zaproponowane zmiany i taryfy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe ze strony środowiska reumatologów.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z podanym w projekcie terminem złożyli swoje pisemne uwagi w dniu 24 września 2018 roku, a następnie w dniu 26 września 2018 roku przedstawili je ustnie w trakcie trwania posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

  Krytyczne uwagi ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii odnoszą się do zaproponowanego przez AOTMiT obniżenia wyceny dla grupy „H96D > 3dni” o 15,75% oraz obniżenia wyceny dla grupy „H87 >2 dni” (wcześniej H87D) o 3,4%.Zgodnie ze stanowiskiem ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii jest to nieuzasadnione z racji wagi problemów medycznych przyporządkowanych tym grupom, grozi utratą kruchej stabilności finansowej oddziałów reumatologicznych i może prowadzić do ograniczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych najciężej chorym pacjentom ze szkodą dla nich. Zaproponowane przez AOTMiT nowe taryfy świadczeń, w tym obniżenie wyceny dla grup „H87 > 2dni” i „H96D > 3 dni”, oraz ocena ich wpływu na budżet płatnika, a tym samym szpitali, oparta została o dane z 2016 roku i nie bierze pod uwagę wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali z jakim mamy obecnie do czynienia.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają zwiększenie wyceny świadczeń w pozostałych grupach, przez co przestaną być one deficytowe dla szpitali, co było postulowane przez środowisko reumatologów i podlegało wcześniejszym wspólnym ustaleniom.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają stworzenie nowych grup rozliczeniowych, a w szczególności dotyczących wczesnej diagnostyki reumatologicznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i warunkach hospitalizacji, co jest efektem wielomiesięcznej wspólnej pracy AOTMiT oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Wprowadzenie tych grup będzie niewątpliwie dużym wspólnym sukcesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz AOTMiT i Ministra Zdrowia. Sukcesem, którego beneficjentami będą pacjenci.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że wprowadzenie nowych korzystnych zmian nie może się wiązać z jednoczesnym ograniczeniem dostępu do świadczeń najciężej chorym pacjentom z zapalnymi chorobami stawów oraz układowymi chorobami tkanki łącznej i zapaleniami naczyń, którzy wymagają dłuższych hospitalizacji, kosztochłonnej diagnostyki oraz terapii i są rozliczani w ramach grup H87 i H96D. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci z chorobami reumatycznymi, które mogą zostać pozbawione dostępu do skutecznego leczenia. Powyższe szczegółowe uwagi zostały zgłoszone w formie pisemnej oraz w trakcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

  ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają się do Prezesa AOTMiT o niepodejmowanie decyzji zmniejszającej wycenę grup "H87 >2 dni" i "H96D >3 dni" oraz wprowadzenie pozostałych zmian pozytywnie ocenianych przez ekspertów.

  Stanowisko zostało przesłane do Prezesa AOTMiT, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa NRL.

   

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  dr n. med. Bogdan Batko

  dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw. UMK

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw. UM

  dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA

 • Kursy USG 2018

  Informujemy, że w 2018 roku odbędą się następujące kursy USG.

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

   

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520/531. 

   

  Miejsca i terminy kursów:

   

  21-22.09.2018r. – Bydgoszcz – kurs „Ręka i stopa reumatoidalna” Szczegółowy plan kursu

   


  5-6.10.2018r. – Wrocław – kurs I stopnia Szczegółowy plan kursu

   


  16-17.11.2018r. – Lublin – kurs dla reumatologów dziecięcych

   

  Kurs „Ręka i stopa reumatoidalna” - termin w trakcie ustalania

   
 • VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy

   

  Język wykładowy polski i angielski, tłumaczenie symultaniczne

  Wykładowcy z zagranicy:

  Miejsce obrad: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków

  Rozpoczęcie Kongresu 27.09.19 o godz. 9.00, zakończenie 28.09.19 o godz. 18.00

   

  Więcej informacji na stronie: www.osteoporoza.pl

 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do projektu dokumentu „POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018 – 2022”

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z zadowoleniem przyjmuje próbę stworzenia przez MZ dokumentu określającego Politykę Lekową Państwa, który powinien przywracać nadrzędną rolę regulatora w kreowaniu tejże polityki oraz określać, jak napisano we wstępie, jak powinna być prowadzona gospodarka lekami, żeby zapewniała realizację potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce.

  Określenie priorytetów polityki lekowej wg założeń do dokumentu następuje w oparciu o dowody naukowe i wiarygodne dane dotyczące w szczególności: umieralności, śmiertelności, chorobowości, zapadalności, czynników ryzyka, skuteczności, bezpieczeństwa, jakości i kosztowej efektywność leków, demografii, produktywności, niezdolności do pracy, niepełnosprawności, kosztów, wskaźników mikro- i makroekonomicznych.

  Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dokument opisujący Politykę Lekową Państwa powinien zawierać jako jeden z priorytetów leczenie „chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym”, które w bardzo istotny sposób przyczyniają się do niepełnosprawności, niezdolności do pracy i spadku produktywności szczególnie, jeśli ich początek przypada na wczesny okres życia. Skuteczne leczenie farmakologiczne takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, układowe zapalenia naczyń oraz inne układowe choroby tkanki łącznej pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń, a przez to staje się inwestycją, a nie kosztem dla Państwa. Choroby te w różny sposób stanowią także ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz powikłań ze strony układu oddechowego czy wreszcie rozwoju chorób nowotworowych, które to z kolei „wobec trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz z uwagi na inne czynniki kształtujące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne” Minister Zdrowia ustalił jako priorytety zdrowotne.

  Skuteczne leczenie przeciwzapalne oraz immunosupresyjne za pomocą klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby oraz za pomocą leków biologicznych zmniejsza u tych pacjentów ryzyko rozwoju m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy, która także jest jednym z priorytetów zdrowotnych Ministra Zdrowia. Wobec celu jaki stawia sobie MZ w dokumencie, brak uwzględnienia jako priorytetu zdrowotnego chorób reumatycznych jest niezrozumiały. Tym bardziej, że jako jeden z priorytetów zdrowotnych Minister Zdrowia określił rehabilitację, która powinna stanowić ważne uzupełnienie właściwego leczenia farmakologicznego chorób reumatycznych. Zachowując obecny kształt dokumentu Minister Zdrowia godzi się na brak prowadzenia aktywnej polityki lekowej państwa wobec pacjentów z chorobami reumatycznymi zmierzającej do ograniczania niepełnosprawności. Jednocześnie pacjentom, u których brak skutecznego leczenia nie pozwala na zachowanie pełnej sprawności zapewnia rehabilitację, która być może nie byłaby potrzebna, gdyby dostęp do skutecznych terapii wspierany aktywną polityką lekową był zapewniony.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża zaniepokojenie wobec propozycji „wypracowania zasad preskrypcji i finansowania leków biorównoważnych (substytucji) przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia”. Zasady preskrypcji i substytucji leków biologicznych i biorównoważnych w reumatologii opierają się na wynikach badań klinicznych, w których skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych innowacyjnych i biorównoważnych została jednoznacznie potwierdzona, podobnie jak ich wzajemne zamiennictwo. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża nadzieję, że propozycja zawarta w projekcie dokumentu nie ma służyć ograniczaniu dostępu pacjentów do leków biologicznych biorównoważnych, w tym produkowanych przez polski przemysł farmaceutyczny.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi jednocześnie na stanowisku, że oszczędności uzyskiwane dzięki wprowadzaniu do refundacji kolejnych leków biologicznych biorównoważnych w danej dziedzinie medycyny powinny być przeznaczane na refundację kolejnych skutecznych innowacyjnych terapii w tych chorobach i dokument Polityka Lekowa Państwa powinien to wyraźnie regulować.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zauważa, jako wartą do uwzględnienia uwagę do projektu dokumentu, przedstawioną we wspólnym stanowisku przez organizacje pacjenckie z całego kraju, a mianowicie „wprowadzenie możliwości płacenia przez pacjenta w szpitalu za lek nierefundowany lub refundowany w programie lekowym, do którego pacjent się nie kwalifikuje”.

  Należy podkreślić, że dokument Polityka Lekowa Państwa powinien zawierać regulacje, których efektem będzie zwiększenie dostępności pacjentów do skutecznych terapii pozwalających osiągnąć korzystny efekt zdrowotny u danego pacjenta oraz populacyjny. 

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

 • Konkurs na wybór biura organizacji konferencji

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
  PREZES
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 3337, fax.: +48 91 425 3344,
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

  Szczecin 06.06.2018 r. 

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  na wybór biura organizacyjnego

  kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, organizowanej przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


  „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”,

  która odbędzie się w Toruniu.

  Planowany termin konferencji to 20 – 21 wrzesień 2019 r.

  Oferty prosimy zgłaszać do 06 lipca 2018 r. na adres: s.jeka@wp.pl

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. udostępnienia nowej wersji SMPT dla chorób reumatologicznych z dnia 18 maja 2018 roku

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że w dniu 18 maja 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił nową, pełną, wersję modułu Choroby reumatologiczne na platformie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT).

  Modyfikacja modułu dotyczy, zarówno części wniosku kwalifikacyjnego przesyłanego do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, który został udostępniony wcześniej, jak i całej części służącej monitorowaniu leczenia udostępnionej obecnie.

  Nowy system spełnia aktualnie obowiązujące wymagania ustawowe oraz jest zgodny z aktualnie obowiązującymi zapisami programów lekowych. Wniosek służący kwalifikacji nowych pacjentów oraz system monitorowania leczenia zostały opracowane wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, tak aby w jak największym stopniu uprość funkcjonowanie systemu w ramach obowiązującego prawa i zmniejszyć obciążenie lekarzy dodatkową pracą. Tak jak w przypadku wniosku kwalifikacyjnego, obsługa systemu monitorowania jest prosta, intuicyjna i oparta na wyborze właściwych opcji odpowiedzi, a nie wpisywaniu danych do systemu.

  Po zmianie opisów programów lekowych w marcu 2017 roku, jest to kolejna istotna zmiana upraszczająca prowadzenie terapii biologicznych w ramach programów lekowych w obszarze reumatologii. Opisywane zmiany są efektem szerszych, wspólnych działań Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i AOTMiT zmierzających do kompleksowej poprawy leczenia dla pacjentów z chorobami reumatologicznymi.

  Poniżej przedstawiamy treść komunikatu NFZ dot. nowego modułu SMPT dla chorób reumatologicznych, jaki został przesłany do OW NFZ i za ich pośrednictwem zostanie przekazany do świadczeniodawców. Treść komunikatu została uzgodniona wspólnie z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym i konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, tak aby w jak największym stopniu służył on świadczeniodawcom.

  Zwracamy uwagę, że uzgodniony wspólnie termin na weryfikację danych dot. aktualnego statusu pacjenta w programie i obecnie stosowanego leku u każdego pacjenta wynosi do 6-ciu miesięcy od dnia udostępnienia nowego modułu tj. do dn. 18 listopada 2018 roku.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Zobacz:
  Komunikat w sprawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) – Choroby reumatologiczne 

 • VI Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii – Kraków 2018 na VI Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się 25 maja w piątek o godzinie 18 na Krakowskich Błoniach. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

   

 • Kursy Kapilaroskopii 2018

  Informujemy, że w 2018 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 

   
   
   
  8-9.06.2018r. – Lublin - Kurs  Zaawansowany  - szczegółowy plan kursu tutaj
  21-22.09.2018r.  Sopot - Kurs Zaawansowany - szczegółowy plan kursu tutaj
  12-13.10.2018r. – Bydgoszcz - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
  23-24.11.2018r. – Końskie - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
 • logo.jpg

  I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego

  Oddział Kujawsko-Pomorski

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  W dniach 13-14 kwietnia bieżącego roku w Toruniu odbyła się I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. Temat oraz miejsce konferencji nie były przypadkowe. Zarówno Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy - jeden z pionierów i propagatorów diagnostyki obrazowej we współczesnej reumatologii w Polsce, jak i Prezes Zarządu Via Medica organizującej konferencję - dr n. med. Janusz Popaszkiewicz, spory okres życia osobistego i zawodowego spędzili w Toruniu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Badań Obrazowych PTR, a Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz Prezes Zarządu Głównego PTR oraz prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Prezes-Elekt Zarządu Głównego PTR. Patronat Rektorów Uczelni Medycznych objęły władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czele z JM Rektorem UMK prof. dr hab. Andrzejem Tretynem oraz Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyną Odrowąż-Sypniewską. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski.

  Rafał Wojciechowski

  Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Konkurs dla specjalistów reumatologów

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  ogłasza konkurs

  dla

  specjalistów reumatologów

   

  na sfinansowanie stypendium naukowego, na miesięczny staż zagraniczny, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków reumatologicznych.

   

  Celem stażu ma być zdobycie doświadczenia w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie długofalowej współpracy.

   

  • Wnioski należy składać na załączonych formularzach do Rady Stypendialnej przy ZG PTR
  • Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani przedłożyć Radzie Stypendialnej sprawozdanie w języku angielskim (poświadczone przez kierownika jednostki, w której odbywał się staż), opublikowaną pracę będąca wynikiem współpracy oraz oświadczenie o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków.

   

   

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • Konkurs

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

  PREZES

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 33 37, fax.: +48 91 425 33 44
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

  Szczecin, 21.02.2018 r.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  skierowany do wszystkich oddziałów PTR w Polsce

  na organizację

  kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
  „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”.

  Proponowany termin konferencji to 20 – 21 wrzesień 2019 r.
  Oferty prosimy zgłaszać do 21 marca 2018 r. na aders ZG PTR :

  ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

   

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zwycięstwa Pana Prof. Marka Brzosko w konkursie „Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne” za zmianę opisów programów lekowych w reumatologii

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z ogromną satysfakcją przyjął zwycięstwo Pana Prof. Marka Brzosko w konkursie Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne za zmianę opisów programów lekowych w reumatologii, dostosowującą je do aktualnej wiedzy medycznej i obowiązujących rekomendacji naukowych towarzystw medycznych EULAR, ACR i GRAPPA. Dzięki temu pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi mogą być leczeni efektywniej w ramach tych samych programów lekowych i tego samego budżetu.

  Jest to wspólny sukces Pana Prof. Marka Brzosko jako konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego stale współpracujących z konsultantem krajowym w tym w szczególności dr Marcina Stajszczyka, dr Bogdana Batko, dr. hab. Zbigniewa Żubera i Prof. Piotra Wilanda.

  Sukces ten nie byłby możliwy bez, pełnej profesjonalizmu i wzajemnego zaufania, współpracy środowiska reumatologicznego z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – Panią Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Izabelą Obarską oraz Panem Ministrem Markiem Tombarkiewiczem nadzorującym w tym okresie Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Pomimo wielu trudów związanych z dokonaniem zmian w opisie programów lekowych potrafili oni w interesie pacjentów bronić dobrych rozwiązań i ostatecznie doprowadzić do ich wprowadzenia. Łączenie w pełnieniu funkcji publicznej profesjonalizmu i skuteczności z empatią i dbałością o dobro pacjentów, godząc przy tym interes systemu, branży farmaceutycznej i pacjentów to duża sztuka. Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia związany z poszerzeniem dostępu pacjentów do skutecznych terapii w wielu specjalnościach jak reumatologia, hematologia, onkologia, neurologia i gastroenterologia był możliwy dzięki pracy Pani Dyrektor Izabeli Obarskiej i Pana Ministra Marka Tombarkiewicza.

  ZG PTR oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że wyróżnienie korzystnych zmian w opisie programów lekowych przez kapitułę konkursu Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia zostało dostrzeżone przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

  ZG PTR gratuluje zwycięstwa Panu Prof. Markowi Brzosko i wszystkim wymienionym osobom, które pomogły ten sukces osiągnąć.

  ZG PTR wierzy, że kolejny rok i następne będą także latami korzystnych zmian dla pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 23.12.2107 r. dot. dostępności pacjentów z chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii w 2017 roku

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w 2017 roku poszerzeniu uległ dostęp pacjentów z zapalnymi i autoimmunizacyjnymi chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji MZ kierowanym przez Panią Dyrektor Izabelę Obarską i nadzorowanym w tym okresie przez Pana ministra Marka Tombarkiewicza, a obecnie przez ministra Marcina Czecha. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne składa szczególne podziękowania Pani Dyrektor Izabeli Obarskiej za zaangażowanie i wytężoną pracę włożoną w poprawę sytuacji pacjentów z chorobami reumatycznymi w Polsce. Wiemy, że poprawa dostępności pacjentów do leczenia nie dotyczy tylko reumatologii, a słowa podziękowania płyną także ze strony innych towarzystw lekarskich i organizacji pacjentów, w tym onkologicznych, hematologicznych, gastroenterologicznych i neurologicznych. Mamy nadzieję, że dobra współpraca z osobami godzącymi dobro pacjenta z możliwościami systemowymi i stawiającymi w służbie publicznej interes społeczny nad własny będzie kontynuowana w kolejnym roku i następnych.

  Aktualnie innowacyjne leczenie jest dostępne dla pacjentów w siedmiu wskazaniach klinicznych w obrębie pięciu programów lekowych:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  3. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82

  5. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) – program lekowy – załącznik B.75

   

  W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp, zarówno do innowacyjnych leków biologicznych, jak i biologicznych leków biopodobnych charakteryzujących się podobną skutecznością i profilem bezpieczeństwa jak leki innowacyjne.

  Aktualnie refundacją objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

   

  • adalimumab (Humira)
  • certolizumab pegol (Cimzia)
  • etanercept (Benepali, Enbrel, Erelzi)
  • golimumab (Simponi)
  • infliksimab (Inflectra, Remicade, Remsima)
  • rituksymab (Mabthera)
  • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna)

   

  Bardzo ważną zmianą dla pacjentów była zmiana opisów programów lekowych dla pacjentów z RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS, która spowodowała, że pacjenci mogą być leczeni zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne widzi także potrzebę dalszych zmian w celu poprawy dostępności pacjentów do nowoczesnych skutecznych terapii. Zmiany wymaga opis programu lekowego dla chorych z układowymi zapaleniami naczyń (B.75) tak, aby leczenie mogło być prowadzone zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, jak w pozostałych jednostkach chorobowych. Zmiany wymagają porozumienia MZ z podmiotem odpowiedzialnym.

   

  Pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi czekają na decyzje refundacyjne ministra zdrowia dot. kolejnych innowacyjnych leków, które mogą dla części z nich stanowić jedyną skuteczną terapię i uchronić ich przed kalectwem. Do tych leków, których objęcie refundacją jest najpilniejsze należą:

   

  1. Leki biologiczne

  • sekukinumab (Cosentyx) dla pacjentów z ZZSK i ŁZS

   

  2. Inhibitory JAK

  • barycytynib (Olumiant) dla pacjentów z RZS
  • tofacytynib (Xeljanz) dla pacjentów z RZS

   

  3. Inhibitory PDE4

  • apremilast (Otezla) dla pacjentów z ŁZS

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje dobrą sytuację finansową budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia czego wyrazem jest m.in. pozytywna decyzja ministra zdrowia dot. objęcia refundacją leku Soliris (eculizumab) od 1 stycznia 2018 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wierzy, że także w tych przypadkach, w których roczny koszt terapii dla systemu nie jest tak duży, minister zdrowia równie skutecznie i szybko osiągnie porozumienie z podmiotami odpowiedzialnymi w trosce o zdrowie i życie pacjentów.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

   

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  dr n. med. Bogdan Batko

  dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw. UMK

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw. UM

  dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA

   

   

   

   

   

 • Życzenia Świąteczne

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zmian w programach lekowych od 1 listopada 2017 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 1 listopada 2017 r. zgodnie z opublikowanym wykazem leków refundowanych poszerzył się dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii biologicznych.

  W porównaniu do stanu sprzed 1 listopada 2017 r. refundacją objęte zostały:

  1. Lek RoActemra (nazwa substancji czynnej – tocilizumab, podmiot odpowiedzialny Roche) w postaci do podawania podskórnego w dawce 162 mg dla pacjentów z RZS w programie lekowym B.33

  2. Lek Benepali (nazwa substancji czynnej – etanercept, podmiot odpowiedzialny Biogen) w dawce 25 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych B.33, B.35 i B.36

  3. Lek Erelzi (nazwa substancji czynnej – etanercept, podmiot odpowiedzialny Sandoz) w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych B.33, B.35 i B.36

   

  Ad 1.

  Lek RoActemra w postaci do podawania dożylnego jest obecnie refundowany w programie lekowym B.33 dla pacjentów z rozpoznaniem RZS i MIZS.

  Dodatkowo od 1 listopada 2017 r. lek RoActemra do podawania podskórnego  (162 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) został objęty refundacją we wskazaniu RZS (aktualnie brak rejestracji leku w formie podskórnej dla pacjentów z MIZS).

  Lek RoActemra do podawania podskórnego jest refundowany zgodnie z kryteriami programu lekowego B.33 w części dot. RZS. Lek w formie podskórnej, podobnie jak w formie dożylnej, może być podawany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. W przypadku wyboru leku RoActemra w formie podskórnej należy ocenić możliwość samodzielnego, podskórnego podawania leku przez pacjenta i poinformować go, by skontaktował się z lekarzem przed podaniem kolejnej dawki, jeśli występują u niego objawy reakcji alergicznej.

  Zalecana dawka RoActemra wynosi 162 mg, podawane podskórnie raz w tygodniu.

  Zgodnie z ChPL istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące zmiany podawania produktu RoActemra z formy farmaceutycznej dożylnej na podskórną w stałej dawce. Pacjenci, u których zmieniono sposób podawania z dożylnego na podskórny, muszą przyjąć pierwszą, podawaną podskórnie dawkę w dniu kolejnej zaplanowanej dawki dożylnej pod kontrolą lekarza.

  W związku z objęciem refundacją leku w formie podskórnej i możliwości stosowania u jednego pacjenta w różnych okresach terapii, zarówno formy podskórnej, jak i dożylnej, do programu B.33 w części „Dawkowanie” w pkt. 2 dodano zapis regulujący zamianę leku z formy dożylnej na podskórną odwołujący się do informacji dot. takiej zamiany zawarte w ChPL.

  Brzmienie zapisu jest następujące:

  „Zmiana postaci dożylnej tocilizumabu na podskórną może być  przeprowadzona wyłącznie zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.”

  W przypadku zmiany leku z postaci podskórnej na postać dożylną brak jest odpowiednich regulacji w ChPL postaci dożylnej (na czas rejestracji postaci dożylnej nie była dostępna forma podskórna). Nie wyklucza to w żadnym stopniu możliwości dokonania takiej zamiany przez lekarza w różnych sytuacjach klinicznych. Brak takiego zapisu w programie lekowym nie oznacza braku możliwości dokonywania takiej zamiany w ramach leczenia. Brak zapisu w programie lekowym określającego zasady zamiany leku z postaci podskórnej na dożylną w zgodzie z ChPL wynika tylko i wyłącznie z faktu braku takiego zapisu w ChPL.

  Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego zamiana leku z formy dożylnej na podskórną oraz z formy podskórnej na dożylną jest możliwa i zgodna z zapisami programu lekowego B.33, powinna być prowadzona pod kontrolą lekarską i dodatkowo w przypadku zmiany postaci dożylnej na podskórną prowadzona zgodnie z ChPL.

  Należy zaznaczyć, że postać podskórna leku nie ma żadnej przewagi klinicznej nad postacią dożylną. Obie postacie są równoważne. U części pacjentów z takim samym powodzeniem mogą być stosowane obie formy leku, a u części pacjentów optymalny dla osiągnięcia efektu terapeutycznego może być wybór postaci dożylnej lub podskórnej. W przypadku postaci dożylnej tzw. adherence czyli przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania leku jest w pełni kontrolowane przez lekarza, co w przypadku postaci podskórnej nie zawsze może mieć miejsce i przez to wpływać na efekty kliniczne. Dlatego wybór właściwej dla danego pacjenta postaci leku należy do lekarza prowadzącego terapię z uwzględnieniem, jeśli nie będzie to miało w opinii lekarza wpływu na założony cel terapii, preferencji pacjenta. Obciążenie pacjenta w obecnym systemie dystrybucji leku jest podobne, ponieważ wymaga jednodniowej kilkugodzinnej hospitalizacji w szpitalu w przypadku wlewu dożylnego lub jednodniowej ambulatoryjnej wizyty w poradni przyszpitalnej w przypadku wydania leku w postaci podskórnej.

  Objęcie refundacją postaci do podawania podskórnego stwarza także dodatkowe możliwości obniżenia kosztów terapii poprzez wydłużenie odstępu między podaniami leku u pacjentów, którzy osiągnęli niską aktywność choroby lub remisję zgodnie z kryteriami programu. W przypadku postaci dożylnej leku istnieje możliwość, zarówno zmniejszenia dawki leku, jak i wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, natomiast w przypadku postaci podskórnej jedynie zmniejszenie częstotliwości podań.

   

  Ad 2.

  Lek Benepali, biologiczny lek biopodobny do etanerceptu, był dotychczas refundowany jedynie w dawce jednorazowej 50 mg dla pacjentów od 18 roku życia z rozpoznaniem RZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36), co było zgodne z ChPL i odpowiadało zarejestrowanym wskazaniom leku. Podmiot odpowiedzialny nie dysponował lekiem w dawce 25 mg oraz zarejestrowanymi wskazaniami dla dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. z rozpoznaniem różnych typów MIZS. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęta została nowa zarejestrowana dawka leku 25 mg, co wiąże się również z poszerzeniem zarejestrowanych wskazań na MIZS. W związku z tym lek Benepali jest aktualnie dostępnych w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów z rozpoznaniem RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36)

   

  Ad 3.

  Od 1 listopada 2017 r. refundacją został objęty kolejny biologiczny lek biopodobny do etanerceptu Erelzi w dawkach 25 mg i 50 mg. Lek jest dostępny dla pacjentów z rozpoznaniem RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36).

  Od 1 listopada 2017 r. wszystkie refundowane leki zawierające etanercept, zarówno lek oryginalny Enbrel, jak i biologiczne leki biopodobne Benepali i Erelzi są dostępne w dawkach 25 mg i 50 mg, co jest istotne z punktu widzenia możliwości zmniejszenia dawki leku lub wydłużenia odstępu pomiędzy dawkami u pacjentów z niską aktywnością choroby lub remisją.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją i uznaniem przyjmuje kolejne korzystne dla pacjentów reumatologicznych zmiany wprowadzane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ poszerzające dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii w programach lekowych.

  Co raz większy dostęp pacjentów do biologicznych leków biopodobnych stwarza szansę na dalszą obniżkę kosztów terapii, a tym samym na większy dostęp pacjentów do nowoczesnego, bezpiecznego i skutecznego leczenia.

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        
       

  Prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy ds. Reumatologii

 • Nekrolog

    

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  w dniu 13 października 2017 roku

   

  śp dr. n. med. Andrzeja Wadowskiego

   

  długoletniego ordynatora oddziału reumatologii w Rzeszowie,
  byłego konsultanta wojewódzkiego 
  i przewodniczącego Oddziału Podkarpackiego
  oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

  Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia

   

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

                 

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2017

  Informujemy, że w 2017 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 
   
   
  9-10.06.2017r. – Lublin - Kurs Podstawowy  - szczegółowy plan kursu tutaj
  6-7.10.2017r.- Sopot - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
  20-21.10.2017r. – Szczecin - Kurs Zaawansowany
  27-28.10.2017r. – Kraków - Kurs Zaawansowany
 • Nekrolog

   

  Zmarł śp. profesor Stefan Mackiewicz

   

   

  z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

  śp. prof. dr hab. n. med. Stefana Mackiewicza

   

  Profesor Stefan Mackiewicz był wybitnym internistą, reumatologiem i immunologiem klinicznym, utalentowanym lekarzem, dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy polskich. Od wielu lat związany z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym, był założycielem i przewodniczącym Sekcji Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej naszego Towarzystwa przekształconej następnie w Polskie Towarzystwo Immunologiczne. Został wyróżniony tytułem członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologii. Pozostawił znaczący dorobek naukowy, w tym liczne monografie i podręczniki. Pozostanie we wdzięcznej pamięci licznych pacjentów i uczniów.

  Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Stefana Mackiewicza przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

   

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Marek Brzosko i Eugeniusz J. Kucharz

                 

 • Nekrolog

   

  Zmarła śp. profesor Henryka Małdyk

   

   

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  śp. prof. dr hab. n. med. Henryki Małdyk.


  Pani profesor Henryka Małdyk była wybitnym klinicystą, zasłużonym badaczem chorób reumatycznych, utalentowanym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń reumatologów polskich, oddanym organizatorem i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Była wyróżniona tytułem członka honorowego m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich. Pozostawiła znaczący 
  dorobek naukowy, wiele publikacji monograficznych i edukacyjnych, a przede wszystkim pamięć o dobrym człowieku i dobrym lekarzu.


  Rodzinie i współpracownikom Pani profesor Henryki Małdyk przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia


   

  Anna Kotulska
  sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz
  prezes   

   

  Zamieszczone zdjęcie wykonano w 2006 r. w Katowicach podczas uroczystości

  100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich

                 

 • Konkurs

  Ogłoszenie konkursu


  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

  Ocena stosowania się do zaleceń lekarskich podczas leczenia doustnym metotreksatem w zależności od dawkowania u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczycowe zapalenie stawów”

  1. Adresaci konkursu

  Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

  • lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

  • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 25.08.2017 r. ws funkcjonowania aplikacji SMPT w programach lekowych w reumatologii i konieczności uzupełniania danych w „panelu lekowym”

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przypomina, że w przypadku modułu SMPT dotyczącego reumatologii:

  1. „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”;
  2. „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”;
  3. „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)” oraz
  4. „Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8)”

  zgodnie z pismem NFZ z dnia 9 czerwca 2017 roku (znak: DGL.4502.124.2017. 2017.30947.AWO) nadal trwają prace nad jego modyfikacją i dostosowaniem do aktualnie obowiązujących opisów programów lekowych.

 • V Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników XXIIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Szczecinie na V Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 18:00 w Parku Jasne Blonie w Szczecinie. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

 • Konkurs

   

  Ogłoszenie konkursu


  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

  Ocena wdrażania zaleceń EULAR (Europejskiej Ligii  Przeciwreumatycznej) z 2013 roku w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w codziennej praktyce klinicznej

   

  1. Adresaci konkursu

  Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

  • lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

  • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 • Walne Zgromadzenie Delegatów

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  uprzejmie zawiadamia, że

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  odbędzie się dnia 21 września 2017 r. (czwartek)

  w Sali Konferencyjnej Hotelu Radisson w Szczecinie (Pl. Rodła 11),

  początek o godzinie 9.00

  Anna Kotulska

  sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 8.06.2017 r. ws funkcjonowania aplikacji SMPT w programach lekowych w reumatologii

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 6 czerwca 2017 r., po wspólnych ustaleniach Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, została zmieniona funkcjonalność obecnej aplikacji SMPT w programach reumatologicznych w taki sposób, żeby umożliwić kwalifikację nowych pacjentów do programów zgodnie z obowiązującymi od 1 marca 2017 r. kryteriami.

  Aktualnie w programach lekowych B.33 (RZS i MIZS), B35 (ŁZS) i B.36 (ZZSK) standardowy wniosek kwalifikacyjny pozwala na wpisanie danych zgodnych z obowiązującymi kryteriami programów lekowych. Wszelkie ograniczenia i walidacje pól, które były dostosowane do poprzednich kryteriów programów zostały usunięte. Umożliwi to sprawne kwalifikowanie nowych pacjentów poprzez aplikację SMPT bez konieczności stosowania wydłużonej drogi składania wniosków do Zespołu Koordynacyjnego w formie papierowej, co utrudniało szybki dostęp pacjentów do terapii.

  Jednocześnie w programach lekowych B.35 i B.36 dodano możliwość wnioskowania o leczenie certolizumabem pegol, który jest refundowany w tych wskazaniach od 1 stycznia 2017 r. ale z powodu braku możliwości wyboru leku w SMPT także było to utrudnione.

  Ponadto nowa funkcjonalność obecnej aplikacji SMPT zakłada brak konieczności wypełniania ankiet monitorujących. Kryteria ankiet monitorujących, które obowiązywały dotychczas w SMPT były także niezgodne z aktualnymi programami lekowymi, dlatego wymóg ich uzupełniania nie znajdował uzasadnienia. Aktualnie trwają pracę nad nową aplikacją SMPT, która będzie w pełni dostosowana do obowiązujących programów lekowych.

   

  Dr Marcin Stajszczyk   Prof. Eugeniusz J. Kucharz
  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR   
    Prezes Polskiego Towarzystwa
  Reumatologicznego
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii oraz Fundacji 1 Czerwca dotyczące zmian w programach lekowych w chorobach reumatycznych od dnia 01 marca 2017 r.

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii oraz środowisko pacjentów reprezentowane przez Fundację 1 Czerwca z satysfakcją przyjmują wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia zmian w opisie programów lekowych dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  3. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82

  Nowe opisy programów lekowych umożliwiają leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w dużej mierze zgodnie z aktualnymi rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych EULAR, ACR, ASAS i GRAPPA oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, co znacznie przybliża polskich pacjentów do warunków w jakich są leczeni chorzy z innych krajów europejskich.  Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce.

  Sygnatariusze stanowiska zwracają szczególną uwagę na pozytywne zapisy programów lekowych wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy, wzmacniające rolę lekarza prowadzącego terapię, odbudowujące relacje lekarz – pacjent i będące jednocześnie w zgodzie z aktualnymi rekomendacjami, dotyczące indywidualnego podejścia do pacjenta i pozwalające na uzyskanie jak największych efektów terapeutycznych leczenia biologicznego.

  Programy wprowadzają bardzo korzystną dla pacjentów regulację mówiącą, że jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, wtedy decyzja o długości leczenia, dawkowaniu i częstości podawania leku biologicznego po nawrocie i ponownym uzyskaniu niskiej aktywności choroby, należy do lekarza prowadzącego. Pozwoli to na wydłużenie aktywnej terapii i na podstawie aktualnej wiedzy medycznej na zmniejszenie dawki leku lub częściej wydłużeniu odstępu pomiędzy podaniami z jednoczesnym zachowaniem skuteczności klinicznej, co może zmniejszyć obciążenie pacjenta i koszty leczenia.

  Programy zakładają utrzymanie aktywnego leczenia u wszystkich pacjentów uzyskujących niską aktywność choroby przez okres 12-15 miesięcy do 18-go miesiąca włącznie u chorych z RZS, ZZSK i ŁZS oraz do 24-go miesiąca u chorych z MIZS, co daje szansę na utrwalenie dobrego efektu klinicznego. Po tym okresie należy podjąć próbę odstawienia leku. U części pacjentów odstawienie leku może być skuteczne klinicznie tzn. nie dochodzi u nich do szybkiego nawrotu aktywnego zapalenia, a w związku z tym zmniejsza się obciążenie pacjenta leczeniem i ryzyko działań niepożądanych leków.

  Programy umożliwiają także lekarzowi prowadzącemu zwrócenie się do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych o wyrażenie zgody na kontynuację leczenia w uzasadnionych sytuacjach klinicznych w przypadku nieuzyskania przez chorego niskiej aktywności choroby w określonym przez program czasie, szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złego rokowania. Zespół Koordynacyjny uzyskał także kompetencje kwalifikacji pacjentów do programów w szczególnych przypadkach, w których pacjentowi grozi kalectwo lub zagrożone jest jego życie i jednocześnie niespełnianą części kryteriów opisanych w programie, a leczenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną

  Jednocześnie nowe programy lekowe zakładają konieczność uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych na leczenie tylko przy pierwszorazowym włączeniu pacjentów do terapii biologicznej oraz w szczególnych sytuacjach klinicznych, które zawarte są w opisie programów. Zmiana leków w przypadku ich nieskuteczności lub wystąpienia działań niepożądanych nie wymaga już zgody Zespołu Koordynacyjnego, jeśli jest to zgodne z opisem programów. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom organizacji pacjentów oraz lekarzy zgłaszanym od wielu lat.

  Bardzo ważne dla dzieci z MIZS jest zniesienie wymogu zgody Zespołu Koordynacyjnego na powrót do skutecznej terapii po jej wcześniejszym odstawieniu. Wprowadzenie tego zapisu w 2015 r. było bardzo niekorzystne dla zdrowia dzieci z MIZS. Ponadto kryteria powrotu do terapii po jej odstawieniu są tak określone, że umożliwiają lekarzowi szybkie włączenie terapii, a przez to maksymalizują szansę na prawidłowy rozwój każdego dziecku z MIZS. Aktualnie w żadnym programie lekowym nie jest konieczna zgoda Zespołu na powrót do skutecznego leczenia.

  Warto także zwrócić uwagę na korzystną dla pacjentów zmianę w programie B.36 obejmującym chorych z ZZSK oraz w programie B.35 dla pacjentów z postacią osiową ŁZS dotyczącą skrócenia czasu leczenia dwoma niesterydowymi lekami zapalnymi warunkującego uznanie leczenia za nieskuteczne z 6 miesięcy do 8 tygodni łącznie. Poprzednia regulacja była od wielu lat niezgodna z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami i narażała pacjentów na dalsze nieskuteczne leczenie i szereg działań niepożądanych. Ponadto w programie B.35 umożliwiono leczenie pacjentów z ŁZS z zapaleniem przyczepów ścięgnistych, co jest zgodne z rekomendacjami ale przez wiele lat nie było dostępne dla chorych w Polsce. Wprowadzenie w programach lekowych B.35 i B.36, na wzór wcześniej wprowadzonych zmian w programie B.33, konieczności wstrzymania terapii biologicznej po 18 miesiącach skutecznego leczenia przy pierwszorazowym podawaniu leku biologicznego, przy jednoczesnej regulacji umożliwiającej indywidualne podejście do leczenia pacjenta w przypadku szybkiego nawrotu aktywnej choroby uważamy za zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

  Należy podkreślić, że zgodnie z poprzednim opisem programów lekowych B.35 i B.36 każdy pacjent, który uzyskał i utrzymywał niską aktywność choroby mógł być leczony nieprzerwanie nie dłużej niż 6 miesięcy, a to oznaczało dla dużej liczby pacjentów łączny czas leczenia 9-12 miesięcy. Obecnie każdy pacjent, który uzyskuje niską aktywność choroby może kontynuować terapię przez 12-15 miesięcy, a łączny czas nieprzerwanego leczenia nie jest krótszy niż 18 miesięcy.

  Eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii aktywnie uczestniczyli w procesie prac nad nowym kształtem programów lekowych przez MZ i popierają zmiany jako ważny krok zbliżający leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w Polsce do standardów międzynarodowych.

  Marcin Stajszczyk
  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Eugeniusz J. Kucharz
  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Piotr Piotrowski
  Fundacja 1 Czerwca 

  Marek Brzosko
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikat PTR z dnia 6.04.2017 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony lekarzy dotyczącymi kontynuacji terapii pacjentów w programach lekowych B.35 i B.36 po wejściu w życie nowych opisów programów od dnia 1 marca 2017 r., przygotowało schemat postępowania z pacjentami w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia i poprosiło Departament Polityki Zdrowotnej i Farmacji MZ o zajęcie stanowiska czy można go uznać za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów.

  W dniu 4 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne otrzymało odpowiedź z MZ przychylającą się do stanowiska PTR uznającą przedstawiony schemat postępowania za prawidłowy i obowiązujący.

  Poniżej prezentujemy stanowisko PTR oraz załączamy odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.


   

  Katowice, 3 kwietnia 2017 r.

  Szanowna Pani

  Izabela Obarska

  Dyrektor

  Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

  Ministerstwa Zdrowia

   

  Szanowna Pani Dyrektor,

  W związku ze zmianami kryteriów refundacyjnych programów lekowych od dnia 1 marca 2017 r. uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w przedstawionej przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne sprawie.

   

  Od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy kryteria dobrej odpowiedzi na leczenie u pacjentów leczonych w ramach programu Załącznik B.35.  LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3 oraz Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45). Zakładają one, że niska aktywność choroby powinna zostać osiągnięta po 6 miesiącach terapii, a czas leczenia przy pierwszym podawaniu substancji czynnej nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

  Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do programu Załącznik B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) w 2015 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi na stanowisku, że postępowanie z pacjentami w programie B.35 i B.36 będącymi w trakcie terapii w momencie wprowadzenia zmian powinno być analogiczne do postępowania, jakie w 2015 r. zostało przyjęte za właściwe tzn., że u każdego pacjenta na pierwszej wizycie związanej z realizacją programu lekowego począwszy od dnia 1 marca 2017 r. należy:

  1. u każdego pacjenta leczonego nieprzerwanie 18 miesięcy lub dłużej leczenie powinno zostać wstrzymane z jednoczesną oceną aktywności choroby:
   • w przypadku stwierdzenia niskiej aktywności choroby zgodnie z kryteriami programu leczenie może zostać uznane za skuteczne, a jeśli dojdzie do nawrotu aktywnej choroby zgodnie z kryteriami programu pacjent może ponownie rozpocząć leczenie substancją czynną, która wywołała niską aktywność choroby,
   • w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby terapia powinna zostać uznana za nieskuteczną z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu
  1. u każdego pacjenta leczonego poniżej 90 dni należy dokonać oceny po 90 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  2. u każdego pacjenta leczonego powyżej 90 dni i poniżej 180 dni należy dokonać oceny po 180 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  3. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. stwierdzono niską aktywność choroby po 180 dniach terapii należy uznać leczenie za skuteczne i kontynuować terapię zgodnie z nowymi kryteriami programu
  4. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. nie stwierdzono niskiej aktywności choroby po 180 dniach terapii leczenie od 1 marca 2017 r. może być kontynuowane pod warunkiem wykazania niskiej aktywności choroby na pierwszej wizycie związanej z wykonaniem programu odbywającej się po wejściu w życie nowych kryteriów odpowiedzi, w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby u tych pacjentów leczenie powinno zostać uznane za nieskuteczne z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu (brak niskiej aktywności choroby po 180 dniach przed 1 marca 2017 r. nie jest wystarczającym warunkiem uznania terapii za nieskuteczną, ponieważ przed 1 marca 2017 r. takie kryteria nie obowiązywały)
  5. u każdego pacjenta, który spełnia nowe kryteria odpowiedzi i kontynuacji leczenia od dnia 1 marca 2017 r. ankiety monitorujące powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących programach lekowych B.35 i B.36.

   

  Uprzejmie prosimy o stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia czy przedstawiony przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne schemat postępowania z pacjentami będącymi w trakcie terapii w okresie wejścia w życie zmian w programach lekowych B.35 i B.36 od dnia 1 marca 2017 r. należy uznać za prawidłowy w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia.

   

  Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Programów Lekowych

  i Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   


   

  Odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dnia 04.04.2017 r.

   

 • Kurs “Ultrasonografia w reumatologii

  Zapraszamy na kurs “Ultrasonografia w reumatologii: badanie małych stawów” (Ultrasound in rheumatology: small joint examination course), który się odbędzie 11 maja 2017 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE

   

  Prowadzący:

  Prof. Bhaskar Dasgupta (Southend University Hospital, UK)
  Dr Artur Bachta (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
  Dr Jacek Fliciński (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
  Dr Aleksandra Juszkiewicz (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
  Dr Renata Sokolik (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologiczne z dnia 8 lutego 2017 r.

         Zarząd Główny PTR przychylając się do prośby Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii p. prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko uprzejmie informuje, że Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przystępuje do opracowania nowych rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych, najczęściej spotykanych, chorobach reumatycznych.  Założeniem przygotowywanych rekomendacji jest zawarcie w nich aktualnego stanu wiedzy medycznej, kluczowych zagadnień opisanych w rekomendacjach EULAR lub innych znaczących organizacji naukowych (o ile takie rekomendacje zostały niedawno ogłoszone), a jednocześnie stworzenie wytycznych odpowiadających polskiej reumatologii i będących przydatnymi w ustalaniu zasad finansowania świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych ze środków publicznych.

  Anna Kotulska
  Sekretarz

  Eugeniusz Józef Kucharz
  Prezes

 • Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2016 rok

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2017 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2016 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).

   

   

 • Komunikat

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił informację dotyczącą sprawy omawianej w zamieszczonym poniżej Komunikacie PTR z dnia 18 stycznia 2017 r..

  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, że właściwą drogą składania wniosków o leczenie refundowane chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów lekiem cetrolizumab pegol (Cimzia) jest „droga papierowa” tj. przesłanie wniosku w formie papierowej do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologiczne w Chorobach Reumatycznych. Ta „ścieżka” obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian w systemie SMPT

   

  Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Katowice, dnia 9 marca 2017 r.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG 2017

  Informujemy, że Podsekcja Ultrasonografii Sekcji Obrazowej PTR w 2017 roku organizuje następujące kursy USG narządu ruchu:

  Plan kursów:
  Rodzaj kursu Miejsce Data
  I stopień Ustroń 6-8.04.2017r.
  II stopień Poznań 25-27.05.2017r.
  II stopień Bydgoszcz 28-30.09.2017 r.

   

  USG dla reumatologów dziecięcych II stopień Lublin 20-21.10.2017r.

 • Komunikat PTR dla pacjentów i lekarzy ws. objęcia refundacją leku certolizumab pegol (CIMZIA) we wskazaniach zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) od dnia 01.01.2017 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 01 stycznia 2017 r. Minister Zdrowia rozszerzył wskazania refundacyjne dla leku z grupy inhibitorów TNF alfa -  certolizumabu pegol (CIMZIA) w ramach dwóch kolejnych obowiązujących programów lekowych:

  1. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  2. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące programów lekowych w chorobach reumatycznych z dnia 18.01.2017 r.

   

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia nowego programu lekowego dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi.  Od 1 stycznia 2017 r. w życie wszedł nowy program lekowy B.82 „LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK”.Program umożliwia kwalifikację do leczenia biologicznego pacjentów z wczesną postacią ZZSK zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EULAR i ASAS, co stawia polskich pacjentów na równi z chorymi z innych krajów europejskich. Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy kapilaroskopii 2016

  Informujemy, że w dniach 9-10.12.2016 roku w Szczecinie odbędzie się  kurs kapilaroskopii- poziom podstawowy.

  Zapisy przyjmuje Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.


  Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj 

   

  Serdecznie zapraszam.

   

  Prof. nadzw. UMK Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dn. 23.09.2016 r.

  24/10/2016

     

  W związku z opublikowanym w dn. 23/09/2016 r. Projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy uwagi przesłane do Ministerstwa Zdrowia w dn. 24/10/2016:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Wisłowska – zaproszonym wykładowcą na konferencji w Atlancie (Georgia) USA

  Z przyjemnością informujemy, że p. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska została zaproszona do wygłoszenia wykładu podczas 6th Annual Surgeons and Orthopedics Conference and Expo, która odbyła się w dniach 12-14 września 2016 r. w Hotelu Hilton Airport w Atlancie (Georgia) w Stanach Zjednoczonych. Pani Profesor wygłosiła wykład noszący tytuł: Sjogren or sicca syndrome and IgG4 positive multiorgan lymphoproliferative syndrome. Wykład odbył się podczas tzw. Keynote Forum. Ilustrują to materiały z konferencji i można zobaczyć na filmie.

  Gratulujemy zaproszenia.

 • Krioterapia Ogólnoustrojowa – Stanowisko Komitetu PAN

  Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN przedstawił Stanowisko (…) w sprawie urządzeń i bezpieczeństwa procedur stosowanych w krioterapii ogólnoustrojowej. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych Komitetu tutaj

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG 2016

  Informujemy, że Podsekcja Ultrasonografii Sekcji Obrazowej PTR w 2016 roku organizuje następujące kursy USG narządu ruchu.

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
  pod numerem tel. 52- 3655 520. 

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2016

  Informujemy, że w 2016 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.