Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Aktualności » Walne zgormadzenia

Walne zgormadzenia

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
PREZES
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. +48 91 425 3337, fax.: +48 91 425 3344,
e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

 

Szczecin 11.05.2020 r. 

 

Do Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Szanowni Państwo,

 

W związku z utrzymującą się sytuacją stanu epidemii, a wcześniej stanu epidemicznego na terenie naszego kraju

  • (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zakazało organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach).

i wynikającymi z tego uregulowaniami, zaplanowane przez Państwa Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR nie będą mogły się odbyć.

  • (Statut Towarzystwa nie przewiduje rozwiązań odnoszących się do udziału w Zgromadzeniach poprzez środki komunikacji elektronicznej, a nawet gdyby przewidywało to zabezpieczenie tajności głosowania  nie jest możliwe do spełnienia).

W zaistniałej sytuacji należy przyjąć, że pełnienie przez Państwa funkcji Prezesów Oddziałów PTR oraz członków Zarządu Oddziałów PTR będzie musiało zostać przedłużone do czasu kiedy tego  typu zebrania będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zgodny ze statutem PTR.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR będą musiały się odbyć, w wymaganym przez statut PTR czasie, przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR (planowanym na 17 września 2020 r.).

  • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (statut PTR §41 pkt 3)
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; wybory winny odbywać się na 2-6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTR (statut PTR §40 pkt 3)
  • Zarząd Oddziału musi ukonstytuować się i powiadomić pisemnie Zarząd Główny w ciągu 30 dni od daty wyboru (statut PTR §43 pkt 4),
  • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR  Zarząd Główny zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (statut PTR §23),

Biorąc to wszystko pod uwagę najpóźniejszy termin na przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Oddziałów przypadłby na 17 lipca 2020 r.

W przypadku gdyby dotrzymanie powyższych terminów okazało się niemożliwe do zrealizowania, informacje o dalszych zasadach postępowania przekażemy Państwu w kolejnych komunikatach.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Prezes Zarządu Głównego PTR