Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Uchwała 17grudnia

Uchwała 17grudnia

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przyjęta na zebraniu w Poznaniu w dniu  11 grudnia 2014 roku


W związku z procesem modyfikowania programów lekowych dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego przedstawia następujące stanowisko odnośnie konieczności zachowania zgodności zapisów tych programów z  rekomendacjami EULAR (European League Against Rheumatism) leczenia RZS z 2013 roku.

  1. Proponowany z góry określony czas trwania terapii biologicznej 18 miesięcy nie jest zgodny z rekomendacjami EULAR. Określają one, iż po uzyskaniu i utrzymywaniu się w dłuższym okresie remisji lub w niektórych przypadkach małej aktywności choroby, należy najpierw podjąć działania zmierzające do zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów i dopiero później można podejmować starania o wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi podaniami lub zmniejszenie dawki leku biologicznego. Nagłe  odstawianie leku biologicznego niezależnie od stanu chorego nie jest zgodne z rekomendacjami EULAR.
  2.  Według rekomendacji EULAR z 2013 roku celem leczenia jest remisja lub przynajmniej mała aktywność choroby, która powinna być osiągnięta w ciągu 6 miesięcy, a niekoniecznie w ciągu 3 miesięcy. Okres 3 miesięcy jest określany jako czas, po którym powinniśmy spodziewać się odpowiedzi terapeutycznej. Należy również uwzględniać w decyzjach terapeutycznych sytuację, iż u niektórych chorych dochodzi do znaczącej odpowiedzi w ciągu 6 miesięcy, ale mogą oni wymagać nieco więcej czasu na uzyskanie celu leczenia (punkt 3 rekomendacji EULAR). Taka sytuacja może mieć miejsce, szczególnie u chorych z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i stąd należy w programie lekowym zostawić lekarzowi prowadzącemu możliwość wyboru takiej opcji terapeutycznej.     
  3. Według rekomendacji EULAR z 2013 roku po niepowodzeniu leczenia klasycznymi lekami modyfikującymi u chorych z czynnikami złej prognozy należy w II fazie   włączyć inhibitor TNF-alfa, albo abatacept albo tocilizumab, a w szczególnych przypadkach rituksymab. W przypadku niepowodzenia fazy II z  powodu braku skuteczności lub wystąpienia objawów niepożądanych należy przejść do fazy   III i zastąpić jakimkolwiek innym lekiem biologicznym, którym może być abatacept lub rituksymab lub drugi inhibitor TNF-alfa albo tocilizumab. W  przypadku nieosiągnięcia celu leczenia w III fazie  należy wtedy rozważyć inny lek biologiczny spośród wymienionych czterech grup leków (algorytm rekomendacji EULAR).
  4. Jakiekolwiek odstępstwa od wymienionych powyżej punktów i algorytmu, w tym usiłowania wyznaczania leku biologicznego, po którym nie można  stosować innych leków jest niedopuszczalną manipulacją i stanowi działanie skierowane przeciwko życiu i zdrowiu chorych na RZS.
  5.  Równie nieusprawiedliwione i obarczone podobnymi konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi są próby ustanowienia dwóch różnych systemów leczenia  tej samej choroby jaką jest RZS  w postaci różnych zapisów dwóch   programów lekowych, co  uniemożliwi prawidłowe leczenie tych chorych.


      Wszelkie odstępstwa od rekomendacji EULAR w programach lekowych nie mają uzasadnienia merytorycznego, jak i finansowego. Należy też wziąć  pod uwagę koszty społeczne nieprawidłowych zasad leczenia czy zaniechania leczenia z powodu niewłaściwych zapisów programu, co godzi w interes naszego kraju.  Musimy też odnotować, iż w Polsce odsetek chorych leczonych lekami biologicznymi jest czterokrotnie mniejszy niż w innych krajach środkowej Europy takich jak Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia czy  Bułgaria.

Zarząd Główny PTR zgłasza jednocześnie swoją gotowość przygotowania projektu jednolitego programu lekowego dla chorych na RZS, opracowanego przez wyznaczonych ekspertów doświadczonych w leczeniu biologicznym,  który byłby zgodny z rekomendacjami EULAR z 2013 roku, w tym  z podstawowymi zasadami rekomendacji EULAR wymienionych w punkcie C, który akcentuje,  aby reumatolodzy zwracali uwagę w prowadzeniu RZS na koszty indywidualne, społeczne i medyczne. Tak przygotowany program zbliży nas do standardów leczenia powszechnie panujących w pozostałych krajach europejskich.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz

 

Członkowie ZG PTR :
Dr med. Bogdan Batko
Prof. dr hab. Marek Brzosko
Dr hab. Sławomir Jeka
Dr med. Anna Kotulska
Dr hab. Piotr Leszczyński
Prof. dr hab. Maria Majdan
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Dr med. Marcin Stajszczyk
Prof. dr hab. Piotr Wiland
Dr med. Zbigniew Zuber