Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Stypendium PTR

Zarząd Główny PTR informuje, że uchwałą z dnia 29.11.2013 zdecydowano o kontynuacji przyznawania jednorazowego stypendium dla doktorantów i habilitantów, którzy obronili rozprawy z zakresu reumatologii a koszty przewodu nie zostały opłacone przez instytucję, w której są zatrudnieni.

O stypendium mogą ubiegać się członkowie PTR mający, co najmniej 2 letni staż członkowski w PTR i którzy ukończyli przewód habilitacyjny czy doktorski w roku 2015.

 

Ubiegający się o ww. stypendium są proszeni o składanie podań wraz z wypełnionym załączonym formularzem znajdującym się na stronie w zakładce stypendia i przesłanie do ZG PTR  na adres:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

z dopiskiem „stypendium PTR”

 

Decyzja o przyznaniu stypendium  będzie podejmowana  przez powołaną do tego celu Komisję dwa razy w ciągu roku. ZG PTR zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji o rozprawie będącej przedmiotem wniosku.

 

Sekretarz ZG PTR

Anna Kotulska

Pliki do pobrania: