Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie zmian w obwieszczeniu refundacyjnym z dn. 30 sierpnia 2019 r. dot. objęcia refundacją nowych cząsteczek w programie lekowym B.33 dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie zmian w obwieszczeniu refundacyjnym z dn. 30 sierpnia 2019 r. dot. objęcia refundacją nowych cząsteczek w programie lekowym B.33 dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r., w ramach programu lekowego B.33, dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, refundacją objęto dwie nowe cząsteczki:

  • Baricytynib (Olumiant)
  • Tofacytynib (Xeljanz)

Baricytynib (Olumiant) dostępny jest dla pacjentów tylko w pierwszej linii leczenia po nieskuteczności klasycznych leków modyfikujących, natomiast tofacytynib (Xeljanz) zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach terapii po nieskuteczności leków biologicznych i baricytynibu. Decyzja ministra zdrowia dot. pozycjonowania obu leków w programie lekowym jest zgodna z wnioskiem o objęcie refundacją, jaki każdy z podmiotów odpowiedzialnych złożył do oceny przez AOTMiT.

Obie cząsteczki należą do innowacyjnej nowej grupy leków – inhibitorów kinaz janusowych (JAK), które działają przeciwzapalnie hamując aktywności cytokin wewnątrzkomórkowo. Skuteczność i profil bezpieczeństwa inhibitorów JAK są porównywalne do skuteczności i profilu bezpieczeństwa leków biologicznych. Z uwagi na budowę chemiczną drogą podania jest droga doustna. Oba leki mogą być stosowane w skojarzeniu z metotreksatem lub w monoterapii.

Baricytynib (Olumiant) jest dostępny w postaci tabl. 4 mg i dawkowany jest 4 mg jeden raz na dobę.

Tofacytynib (Xeljanz) jest dostępny w postaci tabl. 5 mg i dawkowany jest 5 mg dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa obu leków ze względów bezpieczeństwa nie może być przekroczona, a w sytuacjach szczególnych dawkę można zmniejszyć zgodnie z aktualnie obowiązującą ChPL.

Oba leki stanowią istotny postęp w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii dziękują Ministrowi Zdrowia za podjęcie korzystnej dla pacjentów decyzji oraz za merytoryczną współpracę w ostatnich tygodniach nad ostatecznym kształtem programu lekowego i uwzględnienie wszystkich zgłoszonych uwag i propozycji.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

     

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii