Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Aktualności » Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. koniecznych zmian w programach lekowych dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. koniecznych zmian w programach lekowych dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że dostęp pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce do innowacyjnych terapii, w tym leków biologicznych oraz inhibitorów kinaz janusowych stale się poszerza, ale nadal pozostaje na zdecydowanie za niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich. Znacząca poprawa dostępności w ostatnich latach była możliwa dzięki istotnym zmianom zapisów programów lekowych w 2017 r. i uproszczeniu funkcjonowania SMPT w 2018 r., ale w dużej mierze także dzięki obejmowaniu refundacją kolejnych leków biologicznych biopodobnych dla infliksymabu, etanerceptu i adalimumabu, co pozwala na roczne oszczędności płatnika zdecydowanie przekraczające 100 mln zł. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii stwarza to szansę na kolejne przełomowe zmiany w opisie programów lekowych, które mogą zwiększyć dostępność pacjentów do skutecznych terapii.

W związku z tym w dniu 24 lutego 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia zostały złożone propozycje koniecznych dla pacjentów zmian w programach lekowych. Propozycje zmian wynikają oraz są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi rekomendacjami. Dotyczą one 4 programów lekowych obejmujących terapię pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów oraz nieradiograficznej postaci spondyloatropatii osiowej. Propozycje zmian zostały złożone pod postacią zmienionych nowych opisów programów lekowych.

Proponowane zmiany w poszczególnych programach lekowych są zależne od stopnia aktualnego dostosowania ich zapisów do obowiązujących rekomendacji i aktualnej wiedzy medycznej i obejmują przede wszystkim:

1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie pacjentom z RZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
 • umożliwienie pacjentom z RZS, u których występują czynniki ryzyka złej prognozy kwalifikacji do programu po nieskuteczności leczenia metotreksatem
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie pacjentom z postacią obwodową ŁZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

3. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie pacjentom z postacią osiową i obwodową SpA kwalifikacji do programu na podstawie obowiązujących kryteriów klasyfikacyjnych ASAS
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

Umożliwienie pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymani remisji u co raz większej liczby pacjentów, a w dłuższej perspektywie na dalsze ograniczanie pośrednich kosztów tych chorób.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii postulują również wprowadzenie nowego świadczenia w programach lekowych pod postacią „rocznego ryczałtu ambulatoryjnego” stanowiącego 12-krotność pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, co w jeszcze większym stopniu pozwoli na dostosowanie harmonogramu wizyt pacjentów do ich potrzeb.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że zaproponowane ogólne propozycje zmian w opisie programów, dotyczące zniesienia ograniczeń czasu leczenia i umożliwienia dostosowywania dawek leków do potrzeb pacjentów, a także wprowadzenie nowego świadczenia w opiece ambulatoryjnej, powinny również obejmować inne programy lekowe w chorobach autoimmunologicznych w gastroenterologii i dermatologii.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

     

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii