Strona główna » Sekcje PTR » Sekcja Badań Obrazowych  » Regulamin Sekcji

 Regulamin działania Sekcji  Badań Obrazowych PTR

 

1.Warunkiem członkostwa w Sekcji Badań Obrazowych PTR , zwanej dalej Sekcją jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

2. W okresie przejściowym, który wynika z procesu tworzenia Sekcji de novo decyzją Zarządu Głównego, funkcję Przewodniczącego sprawuje Moderator Sekcji, powoływany przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa PTR do chwili wyboru Przewodniczącego przez członków Sekcji i jej ukonstytuowania się .

3. Członkowie Sekcji są powoływani przez Prezesa PTR na wniosek Moderatora Sekcji w okresie przejściowym, a po ukonstytuowaniu się Sekcji przez Prezesa PTR na wniosek Przewodniczącego Sekcji, lub co najmniej połowy członków Sekcji, lub wniosku samego Prezesa PTR.

4. Nie ma ograniczeń co do liczby  kadencji członka Sekcji, jednak funkcję Przewodniczącego Sekcji w sposób ciągły można sprawować maksymalnie przez  dwie trzyletnie kadencje.

5. Wybór Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego jest dokonywany przez członków Sekcji raz na 3 lata w roku przypadającym na wybory władz PTR w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR. 


6. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Sekcji w trakcie trwania kadencji, funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący.

7. Przynależność do Sekcji ustaje :
- w przypadku własnej rezygnacji z powodów osobistych czy niemożności wypełniania zadań stawianych członkom Sekcji
- negatywnej opinii większości członków Sekcji z powodu niewypełniania zadań stawianego członkowi Sekcji.

8. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji oraz uchwalenie szczegółów działania Sekcji może być przeprowadzone na zebraniu wyborczym członków Sekcji przy obecności co najmniej 3/5 (60%) członków Sekcji. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia Moderator lub Przewodniczący Sekcji co najmniej 15 dni roboczych przed wyznaczonym terminem.

9. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym, o ile przynajmniej 2/5 (40%) członków nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie wyborów w glosowaniu tajnym.

10. W przypadku niemożności zebrania się przynajmniej 3/5 (60%) członków Sekcji w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR; wybory mogą odbyć się drogą korespondencyjną , a forma wyborów
winna być uzgodniona z Prezesem PTR

11. Przewodniczący Sekcji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 czerwca każdego roku składa sprawozdanie dla ZG PTR z dotychczasowej działalności Sekcji oraz rozliczenie finansowe środków przekazanych
przez ZG PTR, z zorganizowanych konferencji naukowych oraz darowizn, jeśli takie miały miejsce w okresie obejmującym sprawozdanie.

12. Do zadań Sekcji należy m.in.:
- współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania,
- opiniowanie oraz realizacja projektów związanych z diagnostyką obrazową  zaleconych przez Zarząd Główny PTR lub z własnej inicjatywy członków Sekcji,
- pomoc merytoryczna lub nadzór w planowaniu i realizacji projektów lub grantów naukowych, 
- realizacja lub pomoc w organizacji kursów obowiązkowych i uzupełniających z diagnostyki obrazowej w ramach specjalizacji z reumatologii,
- organizowanie i prowadzenie  kursów z diagnostyki obrazowej dla lekarzy reumatologów,
- propozycje zmian dla NFZ  w sprawie kontraktowania i wyceny diagnostyki obrazowej w ramach JGP
- współpraca w tworzeniu strony internetowej PTR w zakresie zagadnień związanych z działalnością Sekcji.

13. Środki finansowe do realizacji zadań Sekcji mogą pochodzić:
- ze środków przeznaczonych przez Zarząd Główny PTR na działanie Sekcji w danym roku po zgłoszeniu przez Przewodniczącego Sekcji do ZG PTR propozycji planu finansowego w terminie do końca poprzedzającego roku kalendarzowego.
- dodatniego bilansu wpływów pochodzących z konferencji naukowych i kuirsów organizowanych przez Sekcję, z których 50% przeznacza się dla Zarządu Głównego , a 50% dla Sekcji organizującej konferencję
- darowizn pochodzących od osób prawnych oraz fizycznych z przeznaczeniem na wyraźny cel do realizacji przez Sekcję i po uprzednim uzyskaniu zgody na przyjęcie darowizny przez Prezesa ZG PTR oraz skarbnika ZG PTR

14. Środki finansowe mogą być gromadzone na subkoncie ZG PTR po uprzednim uzgodnieniu ze Skarbnikiem ZG PTR

15. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PTR,  
a następnie przez ZG PTR . Zmiany w regulaminie poszczególnych sekcji mogą być dokonywane przez ZG PTR. Wniosek o dokonanie zmian w
regulaminie Sekcji mogą składać Przewodniczący Sekcji w porozumieniu z członkami Sekcji oraz ZG PTR.