Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoAktualności

 • Kursy USG 2018

  Informujemy, że w 2018 roku odbędą się następujące kursy USG.

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

   

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520/531. 

   

  Miejsca i terminy kursów:

   

  21-22.09.2018r. – Bydgoszcz – kurs „Ręka i stopa reumatoidalna” Szczegółowy plan kursu

   


  5-6.10.2018r. – Wrocław – kurs I stopnia

   


  16-17.11.2018r. – Lublin – kurs dla reumatologów dziecięcych

   


  16-17.11.2018r. – Poznań – kurs „Ręka i stopa reumatoidalna”

   
 • VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy

   

  Język wykładowy polski i angielski, tłumaczenie symultaniczne

  Wykładowcy z zagranicy:

  Miejsce obrad: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków

  Rozpoczęcie Kongresu 27.09.19 o godz. 9.00, zakończenie 28.09.19 o godz. 18.00

   

  Więcej informacji na stronie: www.osteoporoza.pl

 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do projektu dokumentu „POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018 – 2022”

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z zadowoleniem przyjmuje próbę stworzenia przez MZ dokumentu określającego Politykę Lekową Państwa, który powinien przywracać nadrzędną rolę regulatora w kreowaniu tejże polityki oraz określać, jak napisano we wstępie, jak powinna być prowadzona gospodarka lekami, żeby zapewniała realizację potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce.

  Określenie priorytetów polityki lekowej wg założeń do dokumentu następuje w oparciu o dowody naukowe i wiarygodne dane dotyczące w szczególności: umieralności, śmiertelności, chorobowości, zapadalności, czynników ryzyka, skuteczności, bezpieczeństwa, jakości i kosztowej efektywność leków, demografii, produktywności, niezdolności do pracy, niepełnosprawności, kosztów, wskaźników mikro- i makroekonomicznych.

  Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dokument opisujący Politykę Lekową Państwa powinien zawierać jako jeden z priorytetów leczenie „chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym”, które w bardzo istotny sposób przyczyniają się do niepełnosprawności, niezdolności do pracy i spadku produktywności szczególnie, jeśli ich początek przypada na wczesny okres życia. Skuteczne leczenie farmakologiczne takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, układowe zapalenia naczyń oraz inne układowe choroby tkanki łącznej pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń, a przez to staje się inwestycją, a nie kosztem dla Państwa. Choroby te w różny sposób stanowią także ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz powikłań ze strony układu oddechowego czy wreszcie rozwoju chorób nowotworowych, które to z kolei „wobec trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz z uwagi na inne czynniki kształtujące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne” Minister Zdrowia ustalił jako priorytety zdrowotne.

  Skuteczne leczenie przeciwzapalne oraz immunosupresyjne za pomocą klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby oraz za pomocą leków biologicznych zmniejsza u tych pacjentów ryzyko rozwoju m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy, która także jest jednym z priorytetów zdrowotnych Ministra Zdrowia. Wobec celu jaki stawia sobie MZ w dokumencie, brak uwzględnienia jako priorytetu zdrowotnego chorób reumatycznych jest niezrozumiały. Tym bardziej, że jako jeden z priorytetów zdrowotnych Minister Zdrowia określił rehabilitację, która powinna stanowić ważne uzupełnienie właściwego leczenia farmakologicznego chorób reumatycznych. Zachowując obecny kształt dokumentu Minister Zdrowia godzi się na brak prowadzenia aktywnej polityki lekowej państwa wobec pacjentów z chorobami reumatycznymi zmierzającej do ograniczania niepełnosprawności. Jednocześnie pacjentom, u których brak skutecznego leczenia nie pozwala na zachowanie pełnej sprawności zapewnia rehabilitację, która być może nie byłaby potrzebna, gdyby dostęp do skutecznych terapii wspierany aktywną polityką lekową był zapewniony.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża zaniepokojenie wobec propozycji „wypracowania zasad preskrypcji i finansowania leków biorównoważnych (substytucji) przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia”. Zasady preskrypcji i substytucji leków biologicznych i biorównoważnych w reumatologii opierają się na wynikach badań klinicznych, w których skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych innowacyjnych i biorównoważnych została jednoznacznie potwierdzona, podobnie jak ich wzajemne zamiennictwo. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża nadzieję, że propozycja zawarta w projekcie dokumentu nie ma służyć ograniczaniu dostępu pacjentów do leków biologicznych biorównoważnych, w tym produkowanych przez polski przemysł farmaceutyczny.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi jednocześnie na stanowisku, że oszczędności uzyskiwane dzięki wprowadzaniu do refundacji kolejnych leków biologicznych biorównoważnych w danej dziedzinie medycyny powinny być przeznaczane na refundację kolejnych skutecznych innowacyjnych terapii w tych chorobach i dokument Polityka Lekowa Państwa powinien to wyraźnie regulować.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zauważa, jako wartą do uwzględnienia uwagę do projektu dokumentu, przedstawioną we wspólnym stanowisku przez organizacje pacjenckie z całego kraju, a mianowicie „wprowadzenie możliwości płacenia przez pacjenta w szpitalu za lek nierefundowany lub refundowany w programie lekowym, do którego pacjent się nie kwalifikuje”.

  Należy podkreślić, że dokument Polityka Lekowa Państwa powinien zawierać regulacje, których efektem będzie zwiększenie dostępności pacjentów do skutecznych terapii pozwalających osiągnąć korzystny efekt zdrowotny u danego pacjenta oraz populacyjny. 

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

 • Konkurs na wybór biura organizacji konferencji

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
  PREZES
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 3337, fax.: +48 91 425 3344,
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

  Szczecin 06.06.2018 r. 

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  na wybór biura organizacyjnego

  kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, organizowanej przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


  „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”,

  która odbędzie się w Toruniu.

  Planowany termin konferencji to 20 – 21 wrzesień 2019 r.

  Oferty prosimy zgłaszać do 06 lipca 2018 r. na adres: s.jeka@wp.pl

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. udostępnienia nowej wersji SMPT dla chorób reumatologicznych z dnia 18 maja 2018 roku

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że w dniu 18 maja 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił nową, pełną, wersję modułu Choroby reumatologiczne na platformie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT).

  Modyfikacja modułu dotyczy, zarówno części wniosku kwalifikacyjnego przesyłanego do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, który został udostępniony wcześniej, jak i całej części służącej monitorowaniu leczenia udostępnionej obecnie.

  Nowy system spełnia aktualnie obowiązujące wymagania ustawowe oraz jest zgodny z aktualnie obowiązującymi zapisami programów lekowych. Wniosek służący kwalifikacji nowych pacjentów oraz system monitorowania leczenia zostały opracowane wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, tak aby w jak największym stopniu uprość funkcjonowanie systemu w ramach obowiązującego prawa i zmniejszyć obciążenie lekarzy dodatkową pracą. Tak jak w przypadku wniosku kwalifikacyjnego, obsługa systemu monitorowania jest prosta, intuicyjna i oparta na wyborze właściwych opcji odpowiedzi, a nie wpisywaniu danych do systemu.

  Po zmianie opisów programów lekowych w marcu 2017 roku, jest to kolejna istotna zmiana upraszczająca prowadzenie terapii biologicznych w ramach programów lekowych w obszarze reumatologii. Opisywane zmiany są efektem szerszych, wspólnych działań Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i AOTMiT zmierzających do kompleksowej poprawy leczenia dla pacjentów z chorobami reumatologicznymi.

  Poniżej przedstawiamy treść komunikatu NFZ dot. nowego modułu SMPT dla chorób reumatologicznych, jaki został przesłany do OW NFZ i za ich pośrednictwem zostanie przekazany do świadczeniodawców. Treść komunikatu została uzgodniona wspólnie z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym i konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii, tak aby w jak największym stopniu służył on świadczeniodawcom.

  Zwracamy uwagę, że uzgodniony wspólnie termin na weryfikację danych dot. aktualnego statusu pacjenta w programie i obecnie stosowanego leku u każdego pacjenta wynosi do 6-ciu miesięcy od dnia udostępnienia nowego modułu tj. do dn. 18 listopada 2018 roku.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Zobacz:
  Komunikat w sprawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT) – Choroby reumatologiczne 

 • VI Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii – Kraków 2018 na VI Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się 25 maja w piątek o godzinie 18 na Krakowskich Błoniach. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

   

 • Kursy Kapilaroskopii 2018

  Informujemy, że w 2018 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 

   
   
   
  8-9.06.2018r. – Lublin - Kurs  Zaawansowany  - szczegółowy plan kursu tutaj
  21-22.09.2018r.  Sopot - Kurs Zaawansowany - szczegółowy plan kursu tutaj
  12-13.10.2018r. – Bydgoszcz - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
  22-23.11.2018r. – Końskie - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
 • logo.jpg

  I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego

  Oddział Kujawsko-Pomorski

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  W dniach 13-14 kwietnia bieżącego roku w Toruniu odbyła się I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. Temat oraz miejsce konferencji nie były przypadkowe. Zarówno Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK, Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy - jeden z pionierów i propagatorów diagnostyki obrazowej we współczesnej reumatologii w Polsce, jak i Prezes Zarządu Via Medica organizującej konferencję - dr n. med. Janusz Popaszkiewicz, spory okres życia osobistego i zawodowego spędzili w Toruniu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sekcji Badań Obrazowych PTR, a Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz Prezes Zarządu Głównego PTR oraz prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Prezes-Elekt Zarządu Głównego PTR. Patronat Rektorów Uczelni Medycznych objęły władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czele z JM Rektorem UMK prof. dr hab. Andrzejem Tretynem oraz Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyną Odrowąż-Sypniewską. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski.

  Rafał Wojciechowski

  Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Konkurs dla specjalistów reumatologów

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  ogłasza konkurs

  dla

  specjalistów reumatologów

   

  na sfinansowanie stypendium naukowego, na miesięczny staż zagraniczny, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków reumatologicznych.

   

  Celem stażu ma być zdobycie doświadczenia w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie długofalowej współpracy.

   

  • Wnioski należy składać na załączonych formularzach do Rady Stypendialnej przy ZG PTR
  • Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani przedłożyć Radzie Stypendialnej sprawozdanie w języku angielskim (poświadczone przez kierownika jednostki, w której odbywał się staż), opublikowaną pracę będąca wynikiem współpracy oraz oświadczenie o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków.

   

   

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

 • Konkurs

  POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

  PREZES

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  tel. +48 91 425 33 37, fax.: +48 91 425 33 44
  e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

  Szczecin, 21.02.2018 r.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  ogłasza konkurs

  skierowany do wszystkich oddziałów PTR w Polsce

  na organizację

  kolejnej cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
  „Krajowe Spotkania Reumatologiczne”.

  Proponowany termin konferencji to 20 – 21 wrzesień 2019 r.
  Oferty prosimy zgłaszać do 21 marca 2018 r. na aders ZG PTR :

  ptr.zg.szczecin@gmail.com

   

   

  Prezes

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

   

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zwycięstwa Pana Prof. Marka Brzosko w konkursie „Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne” za zmianę opisów programów lekowych w reumatologii

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z ogromną satysfakcją przyjął zwycięstwo Pana Prof. Marka Brzosko w konkursie Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne za zmianę opisów programów lekowych w reumatologii, dostosowującą je do aktualnej wiedzy medycznej i obowiązujących rekomendacji naukowych towarzystw medycznych EULAR, ACR i GRAPPA. Dzięki temu pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi mogą być leczeni efektywniej w ramach tych samych programów lekowych i tego samego budżetu.

  Jest to wspólny sukces Pana Prof. Marka Brzosko jako konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego stale współpracujących z konsultantem krajowym w tym w szczególności dr Marcina Stajszczyka, dr Bogdana Batko, dr. hab. Zbigniewa Żubera i Prof. Piotra Wilanda.

  Sukces ten nie byłby możliwy bez, pełnej profesjonalizmu i wzajemnego zaufania, współpracy środowiska reumatologicznego z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – Panią Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Izabelą Obarską oraz Panem Ministrem Markiem Tombarkiewiczem nadzorującym w tym okresie Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Pomimo wielu trudów związanych z dokonaniem zmian w opisie programów lekowych potrafili oni w interesie pacjentów bronić dobrych rozwiązań i ostatecznie doprowadzić do ich wprowadzenia. Łączenie w pełnieniu funkcji publicznej profesjonalizmu i skuteczności z empatią i dbałością o dobro pacjentów, godząc przy tym interes systemu, branży farmaceutycznej i pacjentów to duża sztuka. Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia związany z poszerzeniem dostępu pacjentów do skutecznych terapii w wielu specjalnościach jak reumatologia, hematologia, onkologia, neurologia i gastroenterologia był możliwy dzięki pracy Pani Dyrektor Izabeli Obarskiej i Pana Ministra Marka Tombarkiewicza.

  ZG PTR oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii mają nadzieję, że wyróżnienie korzystnych zmian w opisie programów lekowych przez kapitułę konkursu Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia zostało dostrzeżone przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

  ZG PTR gratuluje zwycięstwa Panu Prof. Markowi Brzosko i wszystkim wymienionym osobom, które pomogły ten sukces osiągnąć.

  ZG PTR wierzy, że kolejny rok i następne będą także latami korzystnych zmian dla pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 23.12.2107 r. dot. dostępności pacjentów z chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii w 2017 roku

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w 2017 roku poszerzeniu uległ dostęp pacjentów z zapalnymi i autoimmunizacyjnymi chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji MZ kierowanym przez Panią Dyrektor Izabelę Obarską i nadzorowanym w tym okresie przez Pana ministra Marka Tombarkiewicza, a obecnie przez ministra Marcina Czecha. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne składa szczególne podziękowania Pani Dyrektor Izabeli Obarskiej za zaangażowanie i wytężoną pracę włożoną w poprawę sytuacji pacjentów z chorobami reumatycznymi w Polsce. Wiemy, że poprawa dostępności pacjentów do leczenia nie dotyczy tylko reumatologii, a słowa podziękowania płyną także ze strony innych towarzystw lekarskich i organizacji pacjentów, w tym onkologicznych, hematologicznych, gastroenterologicznych i neurologicznych. Mamy nadzieję, że dobra współpraca z osobami godzącymi dobro pacjenta z możliwościami systemowymi i stawiającymi w służbie publicznej interes społeczny nad własny będzie kontynuowana w kolejnym roku i następnych.

  Aktualnie innowacyjne leczenie jest dostępne dla pacjentów w siedmiu wskazaniach klinicznych w obrębie pięciu programów lekowych:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  3. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82

  5. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) – program lekowy – załącznik B.75

   

  W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp, zarówno do innowacyjnych leków biologicznych, jak i biologicznych leków biopodobnych charakteryzujących się podobną skutecznością i profilem bezpieczeństwa jak leki innowacyjne.

  Aktualnie refundacją objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

   

  • adalimumab (Humira)
  • certolizumab pegol (Cimzia)
  • etanercept (Benepali, Enbrel, Erelzi)
  • golimumab (Simponi)
  • infliksimab (Inflectra, Remicade, Remsima)
  • rituksymab (Mabthera)
  • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna)

   

  Bardzo ważną zmianą dla pacjentów była zmiana opisów programów lekowych dla pacjentów z RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS, która spowodowała, że pacjenci mogą być leczeni zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne widzi także potrzebę dalszych zmian w celu poprawy dostępności pacjentów do nowoczesnych skutecznych terapii. Zmiany wymaga opis programu lekowego dla chorych z układowymi zapaleniami naczyń (B.75) tak, aby leczenie mogło być prowadzone zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, jak w pozostałych jednostkach chorobowych. Zmiany wymagają porozumienia MZ z podmiotem odpowiedzialnym.

   

  Pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi czekają na decyzje refundacyjne ministra zdrowia dot. kolejnych innowacyjnych leków, które mogą dla części z nich stanowić jedyną skuteczną terapię i uchronić ich przed kalectwem. Do tych leków, których objęcie refundacją jest najpilniejsze należą:

   

  1. Leki biologiczne

  • sekukinumab (Cosentyx) dla pacjentów z ZZSK i ŁZS

   

  2. Inhibitory JAK

  • barycytynib (Olumiant) dla pacjentów z RZS
  • tofacytynib (Xeljanz) dla pacjentów z RZS

   

  3. Inhibitory PDE4

  • apremilast (Otezla) dla pacjentów z ŁZS

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje dobrą sytuację finansową budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia czego wyrazem jest m.in. pozytywna decyzja ministra zdrowia dot. objęcia refundacją leku Soliris (eculizumab) od 1 stycznia 2018 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wierzy, że także w tych przypadkach, w których roczny koszt terapii dla systemu nie jest tak duży, minister zdrowia równie skutecznie i szybko osiągnie porozumienie z podmiotami odpowiedzialnymi w trosce o zdrowie i życie pacjentów.

   

  dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

       

  prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

   

  Członkowie ZG PTR

   

  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

  dr n. med. Bogdan Batko

  dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw. UMK

  prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

  dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw. UM

  dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

  dr n. med. Marcin Stajszczyk

  prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

  dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA

   

   

   

   

   

 • Życzenia Świąteczne

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zmian w programach lekowych od 1 listopada 2017 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 1 listopada 2017 r. zgodnie z opublikowanym wykazem leków refundowanych poszerzył się dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii biologicznych.

  W porównaniu do stanu sprzed 1 listopada 2017 r. refundacją objęte zostały:

  1. Lek RoActemra (nazwa substancji czynnej – tocilizumab, podmiot odpowiedzialny Roche) w postaci do podawania podskórnego w dawce 162 mg dla pacjentów z RZS w programie lekowym B.33

  2. Lek Benepali (nazwa substancji czynnej – etanercept, podmiot odpowiedzialny Biogen) w dawce 25 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych B.33, B.35 i B.36

  3. Lek Erelzi (nazwa substancji czynnej – etanercept, podmiot odpowiedzialny Sandoz) w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych B.33, B.35 i B.36

   

  Ad 1.

  Lek RoActemra w postaci do podawania dożylnego jest obecnie refundowany w programie lekowym B.33 dla pacjentów z rozpoznaniem RZS i MIZS.

  Dodatkowo od 1 listopada 2017 r. lek RoActemra do podawania podskórnego  (162 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) został objęty refundacją we wskazaniu RZS (aktualnie brak rejestracji leku w formie podskórnej dla pacjentów z MIZS).

  Lek RoActemra do podawania podskórnego jest refundowany zgodnie z kryteriami programu lekowego B.33 w części dot. RZS. Lek w formie podskórnej, podobnie jak w formie dożylnej, może być podawany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. W przypadku wyboru leku RoActemra w formie podskórnej należy ocenić możliwość samodzielnego, podskórnego podawania leku przez pacjenta i poinformować go, by skontaktował się z lekarzem przed podaniem kolejnej dawki, jeśli występują u niego objawy reakcji alergicznej.

  Zalecana dawka RoActemra wynosi 162 mg, podawane podskórnie raz w tygodniu.

  Zgodnie z ChPL istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące zmiany podawania produktu RoActemra z formy farmaceutycznej dożylnej na podskórną w stałej dawce. Pacjenci, u których zmieniono sposób podawania z dożylnego na podskórny, muszą przyjąć pierwszą, podawaną podskórnie dawkę w dniu kolejnej zaplanowanej dawki dożylnej pod kontrolą lekarza.

  W związku z objęciem refundacją leku w formie podskórnej i możliwości stosowania u jednego pacjenta w różnych okresach terapii, zarówno formy podskórnej, jak i dożylnej, do programu B.33 w części „Dawkowanie” w pkt. 2 dodano zapis regulujący zamianę leku z formy dożylnej na podskórną odwołujący się do informacji dot. takiej zamiany zawarte w ChPL.

  Brzmienie zapisu jest następujące:

  „Zmiana postaci dożylnej tocilizumabu na podskórną może być  przeprowadzona wyłącznie zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.”

  W przypadku zmiany leku z postaci podskórnej na postać dożylną brak jest odpowiednich regulacji w ChPL postaci dożylnej (na czas rejestracji postaci dożylnej nie była dostępna forma podskórna). Nie wyklucza to w żadnym stopniu możliwości dokonania takiej zamiany przez lekarza w różnych sytuacjach klinicznych. Brak takiego zapisu w programie lekowym nie oznacza braku możliwości dokonywania takiej zamiany w ramach leczenia. Brak zapisu w programie lekowym określającego zasady zamiany leku z postaci podskórnej na dożylną w zgodzie z ChPL wynika tylko i wyłącznie z faktu braku takiego zapisu w ChPL.

  Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego zamiana leku z formy dożylnej na podskórną oraz z formy podskórnej na dożylną jest możliwa i zgodna z zapisami programu lekowego B.33, powinna być prowadzona pod kontrolą lekarską i dodatkowo w przypadku zmiany postaci dożylnej na podskórną prowadzona zgodnie z ChPL.

  Należy zaznaczyć, że postać podskórna leku nie ma żadnej przewagi klinicznej nad postacią dożylną. Obie postacie są równoważne. U części pacjentów z takim samym powodzeniem mogą być stosowane obie formy leku, a u części pacjentów optymalny dla osiągnięcia efektu terapeutycznego może być wybór postaci dożylnej lub podskórnej. W przypadku postaci dożylnej tzw. adherence czyli przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania leku jest w pełni kontrolowane przez lekarza, co w przypadku postaci podskórnej nie zawsze może mieć miejsce i przez to wpływać na efekty kliniczne. Dlatego wybór właściwej dla danego pacjenta postaci leku należy do lekarza prowadzącego terapię z uwzględnieniem, jeśli nie będzie to miało w opinii lekarza wpływu na założony cel terapii, preferencji pacjenta. Obciążenie pacjenta w obecnym systemie dystrybucji leku jest podobne, ponieważ wymaga jednodniowej kilkugodzinnej hospitalizacji w szpitalu w przypadku wlewu dożylnego lub jednodniowej ambulatoryjnej wizyty w poradni przyszpitalnej w przypadku wydania leku w postaci podskórnej.

  Objęcie refundacją postaci do podawania podskórnego stwarza także dodatkowe możliwości obniżenia kosztów terapii poprzez wydłużenie odstępu między podaniami leku u pacjentów, którzy osiągnęli niską aktywność choroby lub remisję zgodnie z kryteriami programu. W przypadku postaci dożylnej leku istnieje możliwość, zarówno zmniejszenia dawki leku, jak i wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, natomiast w przypadku postaci podskórnej jedynie zmniejszenie częstotliwości podań.

   

  Ad 2.

  Lek Benepali, biologiczny lek biopodobny do etanerceptu, był dotychczas refundowany jedynie w dawce jednorazowej 50 mg dla pacjentów od 18 roku życia z rozpoznaniem RZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36), co było zgodne z ChPL i odpowiadało zarejestrowanym wskazaniom leku. Podmiot odpowiedzialny nie dysponował lekiem w dawce 25 mg oraz zarejestrowanymi wskazaniami dla dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. z rozpoznaniem różnych typów MIZS. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęta została nowa zarejestrowana dawka leku 25 mg, co wiąże się również z poszerzeniem zarejestrowanych wskazań na MIZS. W związku z tym lek Benepali jest aktualnie dostępnych w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów z rozpoznaniem RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36)

   

  Ad 3.

  Od 1 listopada 2017 r. refundacją został objęty kolejny biologiczny lek biopodobny do etanerceptu Erelzi w dawkach 25 mg i 50 mg. Lek jest dostępny dla pacjentów z rozpoznaniem RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK (programy lekowe B.33. B.35 i B.36).

  Od 1 listopada 2017 r. wszystkie refundowane leki zawierające etanercept, zarówno lek oryginalny Enbrel, jak i biologiczne leki biopodobne Benepali i Erelzi są dostępne w dawkach 25 mg i 50 mg, co jest istotne z punktu widzenia możliwości zmniejszenia dawki leku lub wydłużenia odstępu pomiędzy dawkami u pacjentów z niską aktywnością choroby lub remisją.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją i uznaniem przyjmuje kolejne korzystne dla pacjentów reumatologicznych zmiany wprowadzane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ poszerzające dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii w programach lekowych.

  Co raz większy dostęp pacjentów do biologicznych leków biopodobnych stwarza szansę na dalszą obniżkę kosztów terapii, a tym samym na większy dostęp pacjentów do nowoczesnego, bezpiecznego i skutecznego leczenia.

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        
       

  Prof. Marek Brzosko

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  Konsultant Krajowy ds. Reumatologii

 • Nekrolog

    

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  w dniu 13 października 2017 roku

   

  śp dr. n. med. Andrzeja Wadowskiego

   

  długoletniego ordynatora oddziału reumatologii w Rzeszowie,
  byłego konsultanta wojewódzkiego 
  i przewodniczącego Oddziału Podkarpackiego
  oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

  Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia

   

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

                 

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2017

  Informujemy, że w 2017 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani mgr inż. Marta Starczewska oraz Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 
   
   
  9-10.06.2017r. – Lublin - Kurs Podstawowy  - szczegółowy plan kursu tutaj
  6-7.10.2017r.- Sopot - Kurs Podstawowy - szczegółowy plan kursu tutaj
  20-21.10.2017r. – Szczecin - Kurs Zaawansowany
  27-28.10.2017r. – Kraków - Kurs Zaawansowany
 • Nekrolog

   

  Zmarł śp. profesor Stefan Mackiewicz

   

   

  z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu

  śp. prof. dr hab. n. med. Stefana Mackiewicza

   

  Profesor Stefan Mackiewicz był wybitnym internistą, reumatologiem i immunologiem klinicznym, utalentowanym lekarzem, dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy polskich. Od wielu lat związany z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym, był założycielem i przewodniczącym Sekcji Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej naszego Towarzystwa przekształconej następnie w Polskie Towarzystwo Immunologiczne. Został wyróżniony tytułem członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologii. Pozostawił znaczący dorobek naukowy, w tym liczne monografie i podręczniki. Pozostanie we wdzięcznej pamięci licznych pacjentów i uczniów.

  Rodzinie i współpracownikom Pana Profesora Stefana Mackiewicza przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

   

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Marek Brzosko i Eugeniusz J. Kucharz

                 

 • Nekrolog

   

  Zmarła śp. profesor Henryka Małdyk

   

   

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
  śp. prof. dr hab. n. med. Henryki Małdyk.


  Pani profesor Henryka Małdyk była wybitnym klinicystą, zasłużonym badaczem chorób reumatycznych, utalentowanym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń reumatologów polskich, oddanym organizatorem i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Była wyróżniona tytułem członka honorowego m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich. Pozostawiła znaczący 
  dorobek naukowy, wiele publikacji monograficznych i edukacyjnych, a przede wszystkim pamięć o dobrym człowieku i dobrym lekarzu.


  Rodzinie i współpracownikom Pani profesor Henryki Małdyk przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia


   

  Anna Kotulska
  sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz
  prezes   

   

  Zamieszczone zdjęcie wykonano w 2006 r. w Katowicach podczas uroczystości

  100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich

                 

 • Konkurs

  Ogłoszenie konkursu


  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

  Ocena stosowania się do zaleceń lekarskich podczas leczenia doustnym metotreksatem w zależności od dawkowania u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczycowe zapalenie stawów”

  1. Adresaci konkursu

  Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

  • lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

  • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 25.08.2017 r. ws funkcjonowania aplikacji SMPT w programach lekowych w reumatologii i konieczności uzupełniania danych w „panelu lekowym”

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przypomina, że w przypadku modułu SMPT dotyczącego reumatologii:

  1. „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”;
  2. „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”;
  3. „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)” oraz
  4. „Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8)”

  zgodnie z pismem NFZ z dnia 9 czerwca 2017 roku (znak: DGL.4502.124.2017. 2017.30947.AWO) nadal trwają prace nad jego modyfikacją i dostosowaniem do aktualnie obowiązujących opisów programów lekowych.

 • V Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników XXIIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Szczecinie na V Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godz. 18:00 w Parku Jasne Blonie w Szczecinie. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

 • Konkurs

   

  Ogłoszenie konkursu


  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

  Ocena wdrażania zaleceń EULAR (Europejskiej Ligii  Przeciwreumatycznej) z 2013 roku w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w codziennej praktyce klinicznej

   

  1. Adresaci konkursu

  Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

  • lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

  • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 • Walne Zgromadzenie Delegatów

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  uprzejmie zawiadamia, że

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  odbędzie się dnia 21 września 2017 r. (czwartek)

  w Sali Konferencyjnej Hotelu Radisson w Szczecinie (Pl. Rodła 11),

  początek o godzinie 9.00

  Anna Kotulska

  sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 8.06.2017 r. ws funkcjonowania aplikacji SMPT w programach lekowych w reumatologii

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 6 czerwca 2017 r., po wspólnych ustaleniach Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, została zmieniona funkcjonalność obecnej aplikacji SMPT w programach reumatologicznych w taki sposób, żeby umożliwić kwalifikację nowych pacjentów do programów zgodnie z obowiązującymi od 1 marca 2017 r. kryteriami.

  Aktualnie w programach lekowych B.33 (RZS i MIZS), B35 (ŁZS) i B.36 (ZZSK) standardowy wniosek kwalifikacyjny pozwala na wpisanie danych zgodnych z obowiązującymi kryteriami programów lekowych. Wszelkie ograniczenia i walidacje pól, które były dostosowane do poprzednich kryteriów programów zostały usunięte. Umożliwi to sprawne kwalifikowanie nowych pacjentów poprzez aplikację SMPT bez konieczności stosowania wydłużonej drogi składania wniosków do Zespołu Koordynacyjnego w formie papierowej, co utrudniało szybki dostęp pacjentów do terapii.

  Jednocześnie w programach lekowych B.35 i B.36 dodano możliwość wnioskowania o leczenie certolizumabem pegol, który jest refundowany w tych wskazaniach od 1 stycznia 2017 r. ale z powodu braku możliwości wyboru leku w SMPT także było to utrudnione.

  Ponadto nowa funkcjonalność obecnej aplikacji SMPT zakłada brak konieczności wypełniania ankiet monitorujących. Kryteria ankiet monitorujących, które obowiązywały dotychczas w SMPT były także niezgodne z aktualnymi programami lekowymi, dlatego wymóg ich uzupełniania nie znajdował uzasadnienia. Aktualnie trwają pracę nad nową aplikacją SMPT, która będzie w pełni dostosowana do obowiązujących programów lekowych.

   

  Dr Marcin Stajszczyk   Prof. Eugeniusz J. Kucharz
  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR   
    Prezes Polskiego Towarzystwa
  Reumatologicznego
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii oraz Fundacji 1 Czerwca dotyczące zmian w programach lekowych w chorobach reumatycznych od dnia 01 marca 2017 r.

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii oraz środowisko pacjentów reprezentowane przez Fundację 1 Czerwca z satysfakcją przyjmują wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia zmian w opisie programów lekowych dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi:

  1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33

  2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  3. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

  4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82

  Nowe opisy programów lekowych umożliwiają leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w dużej mierze zgodnie z aktualnymi rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych EULAR, ACR, ASAS i GRAPPA oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, co znacznie przybliża polskich pacjentów do warunków w jakich są leczeni chorzy z innych krajów europejskich.  Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce.

  Sygnatariusze stanowiska zwracają szczególną uwagę na pozytywne zapisy programów lekowych wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy, wzmacniające rolę lekarza prowadzącego terapię, odbudowujące relacje lekarz – pacjent i będące jednocześnie w zgodzie z aktualnymi rekomendacjami, dotyczące indywidualnego podejścia do pacjenta i pozwalające na uzyskanie jak największych efektów terapeutycznych leczenia biologicznego.

  Programy wprowadzają bardzo korzystną dla pacjentów regulację mówiącą, że jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, wtedy decyzja o długości leczenia, dawkowaniu i częstości podawania leku biologicznego po nawrocie i ponownym uzyskaniu niskiej aktywności choroby, należy do lekarza prowadzącego. Pozwoli to na wydłużenie aktywnej terapii i na podstawie aktualnej wiedzy medycznej na zmniejszenie dawki leku lub częściej wydłużeniu odstępu pomiędzy podaniami z jednoczesnym zachowaniem skuteczności klinicznej, co może zmniejszyć obciążenie pacjenta i koszty leczenia.

  Programy zakładają utrzymanie aktywnego leczenia u wszystkich pacjentów uzyskujących niską aktywność choroby przez okres 12-15 miesięcy do 18-go miesiąca włącznie u chorych z RZS, ZZSK i ŁZS oraz do 24-go miesiąca u chorych z MIZS, co daje szansę na utrwalenie dobrego efektu klinicznego. Po tym okresie należy podjąć próbę odstawienia leku. U części pacjentów odstawienie leku może być skuteczne klinicznie tzn. nie dochodzi u nich do szybkiego nawrotu aktywnego zapalenia, a w związku z tym zmniejsza się obciążenie pacjenta leczeniem i ryzyko działań niepożądanych leków.

  Programy umożliwiają także lekarzowi prowadzącemu zwrócenie się do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych o wyrażenie zgody na kontynuację leczenia w uzasadnionych sytuacjach klinicznych w przypadku nieuzyskania przez chorego niskiej aktywności choroby w określonym przez program czasie, szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złego rokowania. Zespół Koordynacyjny uzyskał także kompetencje kwalifikacji pacjentów do programów w szczególnych przypadkach, w których pacjentowi grozi kalectwo lub zagrożone jest jego życie i jednocześnie niespełnianą części kryteriów opisanych w programie, a leczenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną

  Jednocześnie nowe programy lekowe zakładają konieczność uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych na leczenie tylko przy pierwszorazowym włączeniu pacjentów do terapii biologicznej oraz w szczególnych sytuacjach klinicznych, które zawarte są w opisie programów. Zmiana leków w przypadku ich nieskuteczności lub wystąpienia działań niepożądanych nie wymaga już zgody Zespołu Koordynacyjnego, jeśli jest to zgodne z opisem programów. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom organizacji pacjentów oraz lekarzy zgłaszanym od wielu lat.

  Bardzo ważne dla dzieci z MIZS jest zniesienie wymogu zgody Zespołu Koordynacyjnego na powrót do skutecznej terapii po jej wcześniejszym odstawieniu. Wprowadzenie tego zapisu w 2015 r. było bardzo niekorzystne dla zdrowia dzieci z MIZS. Ponadto kryteria powrotu do terapii po jej odstawieniu są tak określone, że umożliwiają lekarzowi szybkie włączenie terapii, a przez to maksymalizują szansę na prawidłowy rozwój każdego dziecku z MIZS. Aktualnie w żadnym programie lekowym nie jest konieczna zgoda Zespołu na powrót do skutecznego leczenia.

  Warto także zwrócić uwagę na korzystną dla pacjentów zmianę w programie B.36 obejmującym chorych z ZZSK oraz w programie B.35 dla pacjentów z postacią osiową ŁZS dotyczącą skrócenia czasu leczenia dwoma niesterydowymi lekami zapalnymi warunkującego uznanie leczenia za nieskuteczne z 6 miesięcy do 8 tygodni łącznie. Poprzednia regulacja była od wielu lat niezgodna z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami i narażała pacjentów na dalsze nieskuteczne leczenie i szereg działań niepożądanych. Ponadto w programie B.35 umożliwiono leczenie pacjentów z ŁZS z zapaleniem przyczepów ścięgnistych, co jest zgodne z rekomendacjami ale przez wiele lat nie było dostępne dla chorych w Polsce. Wprowadzenie w programach lekowych B.35 i B.36, na wzór wcześniej wprowadzonych zmian w programie B.33, konieczności wstrzymania terapii biologicznej po 18 miesiącach skutecznego leczenia przy pierwszorazowym podawaniu leku biologicznego, przy jednoczesnej regulacji umożliwiającej indywidualne podejście do leczenia pacjenta w przypadku szybkiego nawrotu aktywnej choroby uważamy za zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

  Należy podkreślić, że zgodnie z poprzednim opisem programów lekowych B.35 i B.36 każdy pacjent, który uzyskał i utrzymywał niską aktywność choroby mógł być leczony nieprzerwanie nie dłużej niż 6 miesięcy, a to oznaczało dla dużej liczby pacjentów łączny czas leczenia 9-12 miesięcy. Obecnie każdy pacjent, który uzyskuje niską aktywność choroby może kontynuować terapię przez 12-15 miesięcy, a łączny czas nieprzerwanego leczenia nie jest krótszy niż 18 miesięcy.

  Eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii aktywnie uczestniczyli w procesie prac nad nowym kształtem programów lekowych przez MZ i popierają zmiany jako ważny krok zbliżający leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w Polsce do standardów międzynarodowych.

  Marcin Stajszczyk
  Przewodniczący Komisji ds. Polityki
  Zdrowotnej i Programów Lekowych
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Eugeniusz J. Kucharz
  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Piotr Piotrowski
  Fundacja 1 Czerwca 

  Marek Brzosko
  Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

 • Komunikat PTR z dnia 6.04.2017 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony lekarzy dotyczącymi kontynuacji terapii pacjentów w programach lekowych B.35 i B.36 po wejściu w życie nowych opisów programów od dnia 1 marca 2017 r., przygotowało schemat postępowania z pacjentami w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia i poprosiło Departament Polityki Zdrowotnej i Farmacji MZ o zajęcie stanowiska czy można go uznać za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów.

  W dniu 4 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne otrzymało odpowiedź z MZ przychylającą się do stanowiska PTR uznającą przedstawiony schemat postępowania za prawidłowy i obowiązujący.

  Poniżej prezentujemy stanowisko PTR oraz załączamy odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.


   

  Katowice, 3 kwietnia 2017 r.

  Szanowna Pani

  Izabela Obarska

  Dyrektor

  Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

  Ministerstwa Zdrowia

   

  Szanowna Pani Dyrektor,

  W związku ze zmianami kryteriów refundacyjnych programów lekowych od dnia 1 marca 2017 r. uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w przedstawionej przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne sprawie.

   

  Od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy kryteria dobrej odpowiedzi na leczenie u pacjentów leczonych w ramach programu Załącznik B.35.  LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3 oraz Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45). Zakładają one, że niska aktywność choroby powinna zostać osiągnięta po 6 miesiącach terapii, a czas leczenia przy pierwszym podawaniu substancji czynnej nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

  Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do programu Załącznik B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) w 2015 r.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi na stanowisku, że postępowanie z pacjentami w programie B.35 i B.36 będącymi w trakcie terapii w momencie wprowadzenia zmian powinno być analogiczne do postępowania, jakie w 2015 r. zostało przyjęte za właściwe tzn., że u każdego pacjenta na pierwszej wizycie związanej z realizacją programu lekowego począwszy od dnia 1 marca 2017 r. należy:

  1. u każdego pacjenta leczonego nieprzerwanie 18 miesięcy lub dłużej leczenie powinno zostać wstrzymane z jednoczesną oceną aktywności choroby:
   • w przypadku stwierdzenia niskiej aktywności choroby zgodnie z kryteriami programu leczenie może zostać uznane za skuteczne, a jeśli dojdzie do nawrotu aktywnej choroby zgodnie z kryteriami programu pacjent może ponownie rozpocząć leczenie substancją czynną, która wywołała niską aktywność choroby,
   • w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby terapia powinna zostać uznana za nieskuteczną z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu
  1. u każdego pacjenta leczonego poniżej 90 dni należy dokonać oceny po 90 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  2. u każdego pacjenta leczonego powyżej 90 dni i poniżej 180 dni należy dokonać oceny po 180 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  3. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. stwierdzono niską aktywność choroby po 180 dniach terapii należy uznać leczenie za skuteczne i kontynuować terapię zgodnie z nowymi kryteriami programu
  4. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. nie stwierdzono niskiej aktywności choroby po 180 dniach terapii leczenie od 1 marca 2017 r. może być kontynuowane pod warunkiem wykazania niskiej aktywności choroby na pierwszej wizycie związanej z wykonaniem programu odbywającej się po wejściu w życie nowych kryteriów odpowiedzi, w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby u tych pacjentów leczenie powinno zostać uznane za nieskuteczne z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu (brak niskiej aktywności choroby po 180 dniach przed 1 marca 2017 r. nie jest wystarczającym warunkiem uznania terapii za nieskuteczną, ponieważ przed 1 marca 2017 r. takie kryteria nie obowiązywały)
  5. u każdego pacjenta, który spełnia nowe kryteria odpowiedzi i kontynuacji leczenia od dnia 1 marca 2017 r. ankiety monitorujące powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących programach lekowych B.35 i B.36.

   

  Uprzejmie prosimy o stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia czy przedstawiony przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne schemat postępowania z pacjentami będącymi w trakcie terapii w okresie wejścia w życie zmian w programach lekowych B.35 i B.36 od dnia 1 marca 2017 r. należy uznać za prawidłowy w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia.

   

  Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Programów Lekowych

  i Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   


   

  Odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dnia 04.04.2017 r.

   

 • Kurs “Ultrasonografia w reumatologii

  Zapraszamy na kurs “Ultrasonografia w reumatologii: badanie małych stawów” (Ultrasound in rheumatology: small joint examination course), który się odbędzie 11 maja 2017 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE

   

  Prowadzący:

  Prof. Bhaskar Dasgupta (Southend University Hospital, UK)
  Dr Artur Bachta (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
  Dr Jacek Fliciński (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
  Dr Aleksandra Juszkiewicz (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
  Dr Renata Sokolik (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologiczne z dnia 8 lutego 2017 r.

         Zarząd Główny PTR przychylając się do prośby Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii p. prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko uprzejmie informuje, że Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przystępuje do opracowania nowych rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych, najczęściej spotykanych, chorobach reumatycznych.  Założeniem przygotowywanych rekomendacji jest zawarcie w nich aktualnego stanu wiedzy medycznej, kluczowych zagadnień opisanych w rekomendacjach EULAR lub innych znaczących organizacji naukowych (o ile takie rekomendacje zostały niedawno ogłoszone), a jednocześnie stworzenie wytycznych odpowiadających polskiej reumatologii i będących przydatnymi w ustalaniu zasad finansowania świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych ze środków publicznych.

  Anna Kotulska
  Sekretarz

  Eugeniusz Józef Kucharz
  Prezes

 • Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2016 rok

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2017 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2016 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).

   

   

 • Komunikat

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił informację dotyczącą sprawy omawianej w zamieszczonym poniżej Komunikacie PTR z dnia 18 stycznia 2017 r..

  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, że właściwą drogą składania wniosków o leczenie refundowane chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów lekiem cetrolizumab pegol (Cimzia) jest „droga papierowa” tj. przesłanie wniosku w formie papierowej do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologiczne w Chorobach Reumatycznych. Ta „ścieżka” obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian w systemie SMPT

   

  Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

  Katowice, dnia 9 marca 2017 r.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG 2017

  Informujemy, że Podsekcja Ultrasonografii Sekcji Obrazowej PTR w 2017 roku organizuje następujące kursy USG narządu ruchu:

  Plan kursów:
  Rodzaj kursu Miejsce Data
  I stopień Ustroń 6-8.04.2017r.
  II stopień Poznań 25-27.05.2017r.
  II stopień Bydgoszcz 28-30.09.2017 r.

   

  USG dla reumatologów dziecięcych II stopień Lublin 20-21.10.2017r.

 • Komunikat PTR dla pacjentów i lekarzy ws. objęcia refundacją leku certolizumab pegol (CIMZIA) we wskazaniach zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) od dnia 01.01.2017 r.

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że z dniem 01 stycznia 2017 r. Minister Zdrowia rozszerzył wskazania refundacyjne dla leku z grupy inhibitorów TNF alfa -  certolizumabu pegol (CIMZIA) w ramach dwóch kolejnych obowiązujących programów lekowych:

  1. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35

  2. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)  (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące programów lekowych w chorobach reumatycznych z dnia 18.01.2017 r.

   

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z satysfakcją przyjmuje wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia nowego programu lekowego dla chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi.  Od 1 stycznia 2017 r. w życie wszedł nowy program lekowy B.82 „LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK”.Program umożliwia kwalifikację do leczenia biologicznego pacjentów z wczesną postacią ZZSK zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EULAR i ASAS, co stawia polskich pacjentów na równi z chorymi z innych krajów europejskich. Jest to niewątpliwie duży krok naprzód w poszerzaniu dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia w Polsce.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy kapilaroskopii 2016

  Informujemy, że w dniach 9-10.12.2016 roku w Szczecinie odbędzie się  kurs kapilaroskopii- poziom podstawowy.

  Zapisy przyjmuje Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.


  Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj 

   

  Serdecznie zapraszam.

   

  Prof. nadzw. UMK Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dn. 23.09.2016 r.

  24/10/2016

     

  W związku z opublikowanym w dn. 23/09/2016 r. Projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy uwagi przesłane do Ministerstwa Zdrowia w dn. 24/10/2016:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Wisłowska – zaproszonym wykładowcą na konferencji w Atlancie (Georgia) USA

  Z przyjemnością informujemy, że p. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska została zaproszona do wygłoszenia wykładu podczas 6th Annual Surgeons and Orthopedics Conference and Expo, która odbyła się w dniach 12-14 września 2016 r. w Hotelu Hilton Airport w Atlancie (Georgia) w Stanach Zjednoczonych. Pani Profesor wygłosiła wykład noszący tytuł: Sjogren or sicca syndrome and IgG4 positive multiorgan lymphoproliferative syndrome. Wykład odbył się podczas tzw. Keynote Forum. Ilustrują to materiały z konferencji i można zobaczyć na filmie.

  Gratulujemy zaproszenia.

 • Krioterapia Ogólnoustrojowa – Stanowisko Komitetu PAN

  Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN przedstawił Stanowisko (…) w sprawie urządzeń i bezpieczeństwa procedur stosowanych w krioterapii ogólnoustrojowej. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych Komitetu tutaj

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG 2016

  Informujemy, że Podsekcja Ultrasonografii Sekcji Obrazowej PTR w 2016 roku organizuje następujące kursy USG narządu ruchu.

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
  pod numerem tel. 52- 3655 520. 

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2016

  Informujemy, że w 2016 roku odbędą się następujące kursy kapilaroskopii. Sponsorem kursów jest firma Abbvie.

  Zapisy przyjmuje Pani Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520. 

 • IV Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników VI Krajowych Spotkań Reumatologicznych we Wrocławiu na IV Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. o godz. 18:00 w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jest portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

 • Wyniki konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2016

  W konkursie na wyjazd na kongres EULAR 2016, zorganizowanym przez Grupę Roboczą Sekcji Młodych Reumatologów PTR we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o. najwięcej punktów zgromadzili...

 • Wystąpienie Prezesa PTR

  Wystąpienie Eugeniusza Józefa Kucharza

  Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  podczas 35 Konferencji Ordynatorów i Kierowników Przychodni

  Reumatologicznych w Ministerstwie Zdrowia,

  Warszawa dnia 2 czerwca 2016 r.

    

  Panie Ministrze, Panie Dyrektorze,

  Panie! Panowie!

     Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszej konferencji. Występuje jako pierwszy mówca, dlatego rozumem mój głos jako przedstawienie propozycji zagadnień wymagających dyskusji. Dziękuję za taką możliwość.

      Nie musze nikogo z tej sali przekonywać jak bardzo zmieniła się reumatologia kliniczna w ostatnich latach. To stwierdzenie trzeba jednak mówić pełnym głosem, gdyż w kręgach poza reumatologicznych nasza specjalność jest ciągle niewłaściwie postrzegana i w odbiorze społecznym uważana za mniej znaczącą niż inne specjalności lekarskie.

 • Komunikat

  NOWY KONSULTANT KRAJOWY
  Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia dnia 1 maja 2016r. powołał na stanowisko
  Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii
  Pana prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko

  Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi

  Anna Kotulska
  Sekretarz

  Eugeniusz J. Kucharz
  Prezes
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne objęło patronatem kampanię społeczno-edukacyjną "Nie ból się! Bądź wolny od bólu"

   

  Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” i Fundacja Wygrajmy Zdrowie walczy o prawo do życia bez bólu i równy dostęp do skutecznej terapii przeciwbólowej dla każdego pacjenta, niezależnie od rodzaju choroby i stopnia jej zaawansowania. Jeśli chorujesz? Cierpisz? Domagaj się od lekarzy specjalistycznej terapii przeciwbólowej. „Nie ból się! Bądź wolny od bólu” – tak brzmi hasło rozpoczętej kampanii. Celem prowadzonych działań społeczno-edukacyjnych jest zniesienie barier w zakresie leczenia bólu i wsparcie pacjentów w podjęciu terapii przeciwbólowej. Ból przewlekły uznawany jest za chorobę samą w sobie i powinien być prawidłowo leczony. Kampania podkreśla znaczenie dobrej kontroli bólu u pacjenta i przełamuje stereotypy związane z opioidofobią.

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie projektu zmian w programie lekowym B.33 otrzymanego pismem z dnia 15.01.2016r.(l.dz. PLA.4600.23.2016.1.RS)

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne  z zadowoleniem przyjmuje wolę Ministerstwa Zdrowia do konsultowania proponowanych zmian w programach lekowych. W nadesłanym projekcie zmian do programu lekowego B.33 dostrzegamy chęć rozwiązywania istotnych problemów funkcjonowania leczenia biologicznego w reumatologii w Polsce. Jednakże  ostateczny efekt jest daleki od zgłaszanych od wielu lat uwag ze strony PTR. Z jednej strony wprowadza się zapisy korzystne dla chorych, jednocześnie w innych fragmentach pozostają lub pojawiają się zapisy niekorzystne dla pacjentów.

  Poniżej przedstawiamy opinię dotyczącą projektu programu B.33 podzieloną na sprawy dotyczące leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, a następnie dzieci chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

 • Centralny Rejestr Członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

          Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wprowadza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10 grudnia 2015 r. centralny rejestr członków. Jest on niezbędny dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Dzięki centralnemu rejestrowi członkowie, którzy regularnie opłacają składki będą otrzymywali bezpłatnie polskojęzyczne czasopismo edukacyjne „Forum Reumatologiczne”. Będą też mogli korzystać ze zniżek w opłatach uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

 • Konferencja "Wyzwania w reumatologii dziecięcej"

 • Komunikat Zarządu Głównego PTR

  Uprzejmie informujemy, że XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  odbędzie się w Szczecinie w 2017 roku.

  Instytucje zainteresowane organizacją zjazdu prosimy o kierowanie ofert do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pana prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko

  (adres elektroniczny brzoskom@pum.edu.pl)

  w terminie do dnia 31 grudnia 2015r.

  Anna Kotulska

  Sekretarz ZG PTR

  Eugeniusz Józef Kucharz

  Prezes ZG PTR

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy Kapilaroskopii 2015

   

  Informujemy, że w październiku 2015 odbędzie się zaawansowane kurs kapilaroskopii. Zapisy przyjmują Mgr inż. Marta Starczewska / Grażyna Schumacher Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520). 

   

  Kurs Zaawansowany 9-10.10.2015 – Bydgoszcz - Szczegółowy plan kursu dostępny        tutaj
  Kurs Zaawansowany 16-17.10.2015 – Sopot - Szczegółowy plan kursu dostępny   tutaj
  Kurs Podstawowy 20-21.11.2015 - Poznań - Szczegółowy plan kursu dostępny    tutaj

   

  Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

 • Spotkanie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR 18 września 2015

  Zapraszamy na spotkanie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się
  18 września (piątek) podczas Krajowych Dni Reumatologicznych 
 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie nowego projektu programu lekowego dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) mającego obowiązywać od dnia 1 września 2015 r.

   Polskie Towarzystwo Reumatologiczne z zadowoleniem przyjmuje informację Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. o likwidacji z dniem 1 września 2015 r. programu lekowego B.45 i nadaniu programowi B.33 nowego zapisu. Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw propozycjom zgłaszanym przez nas od wielu lat, a także likwidują ograniczenia w sekwencyjnym stosowaniu leków biologicznych u chorych na  RZS wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia na początku roku.

        Część nowych zapisów wymaga jednak ponownego przeanalizowania, tak aby ich ostateczne wprowadzenie było jak najbardziej korzystne dla pacjentów.

 • III Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich uczestników V Krajowych Spotkań Reumatologicznych w Lublinie na III Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. o godz. 18:00 w Parku Saskim w Lublinie. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego stałym partnerem w tym wydarzeniu jestportal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

 • Laureaci i wręczający nagrody….

  Wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego autorom najlepszych prac ogłoszonych w “Reumatologii” w 2014 r.

  Wzorem lat ubiegłych Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nagrodziło autorów najklepszych prac oryginalnych ogłoszonych w czasopismie „Reumatologia” w roku 2014. Laureatów wyłonila komisja w skladzie: Anna Jędryka-Góral, Maria Majdan i Jacek Pazdur. 

 • prof_kucharz.jpg

  Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego prof. dr hab. med. Eugeniusza J. Kucharza podczas 34 Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych w Warszawie w dniu 20 maja 2015r.

  Panie! Panowie!

  Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu w imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne jest stowarzyszeniem reumatologów, którego celem jest wspieranie rozwoju reumatologii, udział w kształceniu lekarzy i reprezentowanie środowiska reumatologów polskich. Do naszego Towarzystwa należy obecnie ponad 60% reumatologów polskich, co daje nam prawo do reprezentacji naszego środowiska zawodowego.

 • Wyniki konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2015

  Szanowni Państwo,

  Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki konkursu na wyjazd na kongres EULAR 2015, zorganizowanego przez Grupę Roboczą Sekcji Młodych Reumatologów PTR we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o. Konkurencja była duża: wszyscy kandydaci otrzymali powyżej 100 punktów! Musieliśmy wybrać niestety tylko po jednym kandydacie w każdej kategorii, a kryteria punktowe były nieubłagalne.

 • ptr_sekcja_obrazowania_logo.jpg

  Kursy USG

  Informujemy, że w 2015 roku odbędą się kursy USG narządu ruchu.
  Zapisy przyjmuje mgr inż. Marta Starczewska Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.
  Plany poszczególnych kursów będą zamieszczane w odpowiednim czasie.

  Na wszystkie kursy serdecznie zapraszamy.

   

 • Kumunikat z dnia 23 kwietnia 2015 r.

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 23 kwietnia 2015 r. dla lekarzy i pacjentów w sprawie prowadzenia leczenia biologicznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w ramach programów lekowych B.33 i B.45

   

  W związku z pismem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dn. 11. 03. 2015 r. do Prezesów Oddziałów Wojewódzkich NFZ  oraz Przewodniczącej Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, w którym zawarto opinię, że pacjenci leczeni biologicznie w programie lekowym B.45 nie mogą być następnie leczeni w programie lekowym B.33 oraz stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 25/03/2015 wyrażającym sprzeciw przeciwko takim ograniczeniom, Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź z dn. 22. 04. 2015 r. potwierdzającą możliwość dostępu do refundowanego leczenia pacjentów w programie B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45, jeśli pacjent spełnia kryteria programu określone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia i uzyskał zgodę Zespołu Koordynującego.

  W odpowiedzi podpisanej z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Podsekretarza Stanu w MZ Pana dr med. Igora Radziewicza-Winnickiego zawarto następujące wyjaśnienia istotne z punktu widzenia poruszonego problemu (pismo z MZ z dn. 22. 04. 2015 r. w całości do pobrania na stronie  PTR):

  Minister Zdrowia stanowczo zaprzecza jakoby przedmiotowe pismo stanowiło próbę ograniczenia dostępu do terapii refundowanych w ramach programu B.33 pacjentom, których terapię prowadzono w przeszłości w ramach programu B.45 oraz spełniających obecnie kryteria udziału w programie B.33 i pragnie wskazać, że w dalszym ciągu, za kwalifikację pacjentów do leczenia daną substancją czynną w ramach programu, odpowiada Zespół Koordynacyjny opierając swoje decyzje na obowiązujących opisach programów lekowych. Minister zdrowia oraz pracownicy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji nie ingerują w decyzje lekarskie podejmowane przez członków Zespołu Koordynującego.”

  Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie ogranicza dostępu do terapii w ramach programu B.33 prowadzonej zgodnie z jego zasadami pacjentom spełniającym kryteria udziału w przedmiotowym programie, ponieważ Departament nie odpowiada za kwalifikacje świadczeniobiorców do programów lekowych

  Jednocześnie napisano, że „Polskie Towarzystwo Reumatologiczne postuluje płynne przechodzenie z programu B.45 do B.33 bez weryfikacji spełnienia kryteriów włączenia do tego ostatniego, co przy braku zapisów w programie B.33 umożliwiających takie postępowanie, jest niezgodne z obowiązującymi zasadami kwalifikacji do programów”, co nie jest prawdą, bo taki postulat w stanowisku PTR nie jest zawarty.

  Jest sprawą oczywistą, że kwalifikacja do leczenia w programie B.33 i B.45 musi odbywać się na podstawie kryteriów zawartych w opisach i w przypadku pacjenta leczonego w jednym z powyższych programów i konieczności kwalifikacji do leczenia w drugim programie lekarz prowadzący powinien ponownie zweryfikować kryteria udziału pacjenta w programie, co podlega późniejszej weryfikacji przez Zespół Koordynacyjny.  Ta sama zasada obowiązuje w przypadku kwalifikacji do programu B.45 po wcześniejszym leczeniu w programie B.33, jak i odwrotnie. Z powyższego wynika, że zarówno MZ, jak i PTR w swoich stanowiskach dopuszczają możliwość sekwencyjnej terapii w B.45 i B.33 ale po wcześniejszej weryfikacji kryteriów programu zgodnie z jego opisem.

  Każdy pacjent, który zostanie zakwalifikowany do leczenia zgodnie z opisem programu B.33 lub B.45 przez Zespół Koordynacyjny ma zgodnie z cytowanym pismem zagwarantowany dostęp do refundowanej terapii czyli finansowanych przez NFZ.

  Mamy nadzieję, że odpowiedź z MZ, która została jednocześnie przesłana do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ pozwoli na prawidłową interpretację stanowiska Departamentu MZ. Wcześniejsza reakcja OW NFZ na stanowisko Departamentu w postaci pism przesyłanych do Świadczeniodawców spowodowała niepotrzebnie duży chaos w szpitalach prowadzących leczenie biologiczne oraz wywołała zaniepokojenie pacjentów ponieważ wskazywała wprost na brak możliwości prowadzenia terapii w programie B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45, a przynamniej tak została przez wszystkich odebrana.

  Z satysfakcją przyjmujmy wyjaśnienie z MZ, które jednoznacznie wskazuje na możliwość prowadzenia terapii w ramach programów B.33 i B.45 bez ograniczeń wskazywanych we wcześniejszym stanowisku Departamentu MZ. Oznacza to jednocześnie, że Zespół Koordynacyjny może wydawać zgody na takie leczenie, a OW NFZ nie może odmówić finansowania takiego leczenia.

  Jednocześnie zwracamy uwagę na przywołane w piśmie z MZ informacje, że każdy pacjent leczony w programie B.33 i B.45 musi spełniać jego kryteria, a ponieważ opisy programów od 1 stycznia 2015 r. różnią się, należy przed zmianą terapii na lek z innego programu ponownie zweryfikować czy pacjent spełnia kryteria tego programu, do którego ma zostać zakwalifikowany.

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki

  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

  Prof. Piotr Wiland

  Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

  i Inicjatyw Klinicznych PTR

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

   

   

   

  Uprzejmie przekazujemy odpowiedz Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ograniczania przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dostępu pacjentów do świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. 

   

  Kliknij tutaj aby przeczytać 

 • Wyróżnienie prof. Czerwińskiego

  PROFESOR EDWARD CZERWIŃSKI

  WYRÓŻNIONY NAGRODĄ

  INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION

   

      Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu Panu Profesorowi Edwardowi Czerwińskiemu Nagrody International Osteoporosis Foundation za nadzwyczajne zasługi na terenie Europy Środkowej,  wręczonej podczas World Congress of Osteoporosis w Mediolanie. Nagroda jest przyznawana corocznie przedstawicielom z różnych kontynentów za ich wybitne osiągnięcia w zakresie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych. Profesor Edward Czerwiński jest pierwszą osobą wyróżnioną z Polski i z tej części Europy.

      Prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński kieruje Zakładem Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Jest założycielem krakowskiego oddziału Polskiej Fundacji Osteoporozy, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Europejskiej Fundacji Chorób Mięśniowo-Szkieletowych, twórcą Polskiego Portalu Osteoporozy (www.osteoporoza.pl) – najpopularniejszej polskiej witryny internetowej promującej wiedzę o osteoporozie. Jest członkiem rad redakcyjnych 10 czasopism naukowych, a także członkiem 15 polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Dorobek naukowy Profesora Czerwińskiego obejmuje 463 publikacje.

   Profesor John A. Kanis i Profesor Edward Czerwiński z dyplomem Nagrody International Osteoporosis Foundation

   

  Składamy Panu Profesorowi Edwardowi Czerwińskiemu serdeczne gratulacje i życzymy wielu dalszych sukcesów tak wspaniale rozsławiających polska medycynę w świecie

  Anna Kotulska

  Sekretarz

  Eugeniusz Józef Kucharz

  Prezes

 • Stanowisko PTR z dnia 25 marca 2015 r.

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ograniczania przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dostępu pacjentów do świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

   

       W związku z pismem z dnia 13 marca 2015 r. jakie zostało przesłane przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia do Prezesów Oddziałów Wojewódzkich NFZ  oraz Przewodniczącej Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, w którym zawarto opinię, że pacjenci leczeni biologicznie w programie lekowym B.45 certolizumabem lub tocilizumabem nie mogą być następnie leczeni w programie lekowym B.33 adalimumabem, etanerceptem, golimumabem, infliksimabem lub rytuksymabem, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża sprzeciw przeciwko ograniczaniu pacjentom  dostępu do skutecznych terapii, które stanowią świadczenie gwarantowane dla pacjentów.

       Źródłem obowiązującego w Polsce prawa określającego zakres świadczeń gwarantowanych w odniesieniu do kryteriów refundacyjnych leków zgodnie z ustawą refundacyjną jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – aktualnie obowiązujące z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.9). Zgodnie z Obwieszczeniem kryteria refundacyjne dla leków biologicznych zawarte są w opisach programów lekowych. Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zapisy programu B.45, czego wynikiem jest ograniczenie możliwości leczenia certolizumabem po wcześniejszym leczeniu tocilizumabem. Nie zmieniły się natomiast kryteria programu lekowego B.33 wobec czego zgodnie z prawem pacjent ma zagwarantowany dostęp do terapii lekami z programu B.33 po nieskuteczności lub nietolerancji leczenia certolizumabem lub tocilizumabem.

       W piśmie Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. doszło w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do przekroczenia kompetencji. Do kompetencji Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia nie należy ograniczanie pacjentom dostępu do świadczeń gwarantowanych poprzez tworzenie nowych wytycznych, które wykraczają poza treść programów lekowych i nie są interpretacją istniejących w nich zapisów. Oddziały NFZ nie mogą powołując się na otrzymane pismo ograniczać świadczeniodawcom i pacjentom możliwości leczenia zgodnie z obowiązującymi kryteriami programów lekowych. Każdy świadczeniodawca realizuje leczenie zgodnie z umową zawartą z Oddziałem NFZ, której załącznikami są obowiązujące programy lekowe.

       Zgodnie z pismem Prezesa NFZ jedyną podstawą prawną leczenia w programach lekowych są ich opisy będące częścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia. Nie można więc uznać za obowiązujące stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, jeśli zawarte w nim stwierdzenia wykraczają poza opisy programów. W wymienionym piśmie z dnia 13 marca 2015 r. napisano, że „w zakresie terapii RZS, obecnie obowiązujące zapisy programów nie dopuszczają przeniesienia pacjenta z programu B.45 do programu B.33”, co jest stwierdzeniem nieprawdy, ponieważ w opisie programów lekowych brak jest takiego zapisu.

       Nowe stanowisko ograniczające pacjentom dostęp do leczenia biologicznego w RZS zgodnie z obowiązującymi opisami programów lekowych nie poparte jest żadnym wyjaśnieniem i co jeszcze raz należy podkreślić jest poświadczeniem nieprawdy jakoby wynikało to z aktualnie obowiązujących zapisów programów lekowych. Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmienił się jedynie opis programu B.45 i wynikające z niego ograniczenia podano wyżej, natomiast zarówno w zmienionym programie B.45, jak i niezmienionym programie B.33 nie ma zapisów ograniczających leczenie chorym z programu B.45 w programie B.33. Opis programu B.33 w zakresie kryteriów kwalifikacji do terapii nie zmienił się przez ostatnie kilka lat i w czasie, kiedy Ministerstwo Zdrowia wprowadzało program B.45 (Obwieszczenie MZ z grudnia 2012 r.) obowiązywał w takim samym kształcie jak obecnie. Po wejściu w życie w grudniu 2012 r. nowego programu B.45, w odpowiedzi na zgłaszane uwagi do programów w trakcie konsultacji społecznych, Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia wydał stanowisko określające obowiązujące linie leczenia biologicznego w RZS przy współistnieniu dwóch programów B.33 i B.45 oraz dot. możliwości leczenia pacjentów w obu programach.


  W stanowisku MZ z grudnia 2012 r. pkt. 1 i 3 czytamy:

  1. Odnosząc się do kwestii stosowanych linii leczenia należy wskazać, że nie zmienia się ilość linii leczenia wskazanych w programach.
  Zatem, zgodnie z brzmieniem projektu obwieszczenia, w leczeniu pacjentów z RZS przewiduje się następujące zastosowanie sekwencyjne leków:

  - w I linii leczenia znajdują zastosowanie inhibitory TNF alfa (adalimumab,  cetrolizumab, etanercept, infliksimab) lub tocilizumab

  - w II linii leczenia znajdują zastosowanie ww. inhibitory TNF alfa lub tocilizumab lub rytuksymab

  - w III linii leczenia znajdują zastosowanie tocilizumab lub rytuksymab.

  - z zastrzeżeniami wskazanymi w treści programów.

  3. Spełniając kryteria programu pacjent, którego terapię prowadzi się w ramach programu lekowego B.33 może mieć kontynuowaną terapię w ramach nowego programu B.45 i odwrotnie, prowadząc terapię w programie B.45 możliwa jest kontynuacja w ramach B.33. 

       

         Powyższe stanowisko jest zgodne z obowiązującymi zapisami programów lekowych i obecnie, wobec braku zmiany treści programów lekowych ograniczających dostęp pacjentom do terapii, powinno być stanowiskiem obowiązującym (aktualnie w ramach programu lekowego B.33 dostępny jest także kolejny inhibitor TNF alfa – golimumab). Nowe stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązującego aktualnie prawa.

       Należy także podkreślić, że członkowie Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powołani przez Prezesa NFZ winni podejmować decyzje zgodnie z opisami programów lekowych. Rolą członków Zespołu Koordynującego nie jest ograniczanie pacjentom dostępu do świadczeń gwarantowanych czyli do leczenia biologicznego, jeśli pacjent spełnia kryteria programów lekowych.

      Lekarze reumatolodzy powinni prowadzić leczenie zgodnie z opisami programów lekowych, które są obowiązującym prawem w tym zakresie. W przypadku istnienia wskazań medycznych do zastosowania leku biologicznego z programu B.33 po wcześniejszym leczeniu w programie B.45 lekarz ma obowiązek takie leczenie pacjentowi zapewnić. Niepodjęcie próby zapewnienia pacjentowi świadczenia, które jest gwarantowane obowiązującym prawem może narazić lekarza na konsekwencje prawne. W każdym takim przypadku należy wysłać wniosek kwalifikacyjny pacjenta do Zespołu Koordynującego, którego zgoda jest wymagana na każdym etapie zmiany leczenia. Zespół Koordynujący kierując się obowiązującym prawem czyli opisem programów lekowych powinien wydać zgodę na takie leczenie. W przypadku odmowy ze strony Zespołu Koordynującego lekarz powinien poinformować pacjenta o zaistniałym fakcie, tak aby ewentualne roszczenia pacjenta o utratę zdrowia nie obciążały lekarza prowadzącego leczenie.

       W przypadku uzyskania zgody Zespołu Koordynującego na leczenie zgodnie z opisem programów ale zakwestionowanie przez OW NFZ takiego schematu terapii należy zwrócić się do NFZ o podanie podstawy prawnej takiej odmowy i podanie w opisie programów lekowych zapisów, które uniemożliwiają takie leczenie.

       W przypadku otrzymania przez świadczeniodawców pisma z OW NFZ, które będzie powtórzeniem stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r., dyrektorzy szpitali powinni zwrócić się do Prezesa OW NFZ z zapytaniem o podanie podstawy prawnej ograniczenia leczenia pacjentów z programu B.45 w programie B.33. Podstawą prawną jest tylko i wyłącznie opis programów lekowych i tylko zmiany w programach mogą być uzasadnieniem zmiany kryteriów leczenia. Szpitale zawarły z OW NFZ umowę, na mocy której obowiązującym kryteriami leczenia, a tym samym refundacji są załączone opisy programów lekowych. Jeśli OW NFZ nie wskaże odpowiednich zapisów w programach lekowych nie ma prawa ograniczać pacjentom dostępu do leczenia, a szpitalom stosowania odpowiednich leków. W przypadku, gdyby OW NFZ wykorzystując pozycję monopolisty na rynku utrzymywałby stanowisko ograniczające dostęp do terapii łamiąc tym samym warunki umowy szpital powinien się zwrócić o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

       Polskie Towarzystwo Reumatologiczne jest zbulwersowane postępowaniem MZ i NFZ, które może prowadzić do ograniczenia dostępu pacjentom do właściwego leczenia biologicznego w RZS, finansowanego ze środków publicznych.

       Powyższe stanowisko zostało przesłane z prośbą o zbadanie sprawy do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

    

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki

  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

  Prof. Piotr Wiland

  Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

  i Inicjatyw Klinicznych PTR

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa

  Reumatologicznego

 • Kursy kapilaroskopii

  Informujemy, że w marcu i kwietniu 2015 roku odbędą się podstawowe kursy kapilaroskopii.
  Zapisy przyjmuje mgr inż. Marta Starczewska Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. 
  Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520.
  Plany poszczególnych kursów będą zamieszczane w odpowiednim czasie.

  Na wszystkie kursy serdecznie zapraszamy.

  Kursy podstawowe kapilaroskopii:

  27-28.03.2015 – Katowice

  10-11.04.2015 –Ustroń

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie

  Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

   

 • Komunikat

  Katowice, dnia 4 marca 2015 r.

  Komunikat

  W związku z powtarzającymi się pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego a dotyczącymi preparatów reklamowanych jako „mających rekomendację Polskiego Towarzystwa ds. Reumatologii i Rehabilitacji” uprzejmie informujemy, że nie rekomendujemy żadnych środków leczniczych, ani nie wspieramy ich reklamy. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nie ma żadnego związku z wymienianym w informacjach o lekach  „Polskim Towarzystwie ds. Reumatologii i Rehabilitacji” i w żaden sposób nie powinno być z nim identyfikowane.

   

  Anna Kotulska

  Sekretarz

  Eugeniusz Józef Kucharz

  Prezes

   

   

 • Nagrody PTR

   Komunikat 

   

  Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2014 rok

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2015 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2014 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).

   

  Warunki udziału w Konkursie:

  1. Wiek aplikującego pierwszego autora pracy - do 40 roku życia.
  2. Przynależność do PTR i opłacenie składek członkowskich.
  3. Przedłożenie (w terminie do końca czerwca 2015 roku) do Konkursu pełnotekstowej pracy o tematyce reumatologicznej, opublikowanej w roku 2014 w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (preferowane będą prace oryginalne).
  4. Praca może mieć kilku autorów, ale nagrodę uzyskuje pierwszy autor pracy.
  5. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być zgłoszone do innych nagród.

   

  Prace należy nadsyłać do Zarządu Głównego PTR (adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie V Krajowych Spotkań Reumatologicznych (17-19 września 2015) w Lublinie.

   

  Przewodnicząca Komisji Nagród

   Prof. dr hab. med. Maria Majdan

              

  Sekretarz

   Dr med. Anna Kotulska

             

  Prezes

    Prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz

 • Stanowisko PTR 18 grudnia

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 18 grudnia 2014 r. dot. Projektu zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 opublikowanego w dniu 17 grudnia 2014 r.

   

      W związku z opublikowaniem w dniu 17/12/2014 r. o godzinie 21.23 Projektu zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 z terminem zgłaszania uwag do dnia 18/12/2104 r. do godz. 16:00 Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża swoje stanowisko w formie uwag do Projektu w części programy lekowe - Załącznik B.45. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06) oraz Załącznik B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05,M 06, M 08). Oba programy lekowe należy rozpatrywać łącznie, gdyż dotyczą one leczenia jednej choroby jaką jest RZS.

  1. W wymienionym wyżej programie lekowym B45 zmienione zostały kryteria kwalifikacji do leczenia tocilizumabem oraz certolizumabem pegol - zawężono kryteria kwalifikacji do leczenia certolizumabem pegol tylko do chorych po niepowodzeniu leczenia klasycznymi lekami modyfikującymi oraz po niepowodzeniu leczenia inhibitorem TNF alfa.

  Do takich wniosków prowadzi lektura zapisów pkt 1. 2  i 3. wraz z pkt. 3. 6. W ten sposób nie będzie możliwe leczenie  certolizumabem pegol po nieskuteczności tocilizumabu, co jest niezgodne z rekomendacjami EULAR,  praktyką kliniczną i nie ma uzasadnienia merytorycznego. Zostało to określone w  Uchwale Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia  11 grudnia 2014 roku, opisującej algorytm leczenia biologicznego zgodny z rekomendacjami EULAR. Zapisy programu lekowego B33 dotyczącego również RZS nie przyjmują podobnych rozwiązań zakazujących włączenia inhibitorów TNF alfa po tocilizumabie , stąd też może to budzić podejrzenie nierównego traktowania leków z tej samej grupy z pobudek pozamedycznych.

  Konieczne byłoby usunięcie tego ograniczającego zapisu w programie B45 ze względu na sprzeczność z europejskimi rekomendacjami.

  2. Analizując zapisy pkt. 1. 4. wraz pkt. 3. 5) programu B45 nadal ogranicza się możliwość leczenie tocilizumabem po niepowodzeniu leczenia rytuksymabem, którym terapia prowadzona jest w ramach programu lekowego B33. Nie znajduje to uzasadnienia merytorycznego i jest to niezgodne z rekomendacjami EULAR. Każdy z leków biologicznych, w przypadku nieskuteczności innego z nich na wcześniejszym etapie leczenia, może być zastosowany u pacjenta. O wyborze leku decyduje lekarz specjalista a nie administracyjne ograniczenia. Wg rekomendacji EULAR nie ma sztucznego podziału na kilka linii leczenia tak jak ma to miejsce w programach lekowych w Polsce tylko uwzględnia się pierwszą linię, w której można zastosować każdy z leków, który ma taką rejestrację oraz linie kolejne (nie precyzując ile), w których można zastosować leki pozostałe.

  Konieczna jest taka zmiana zapisów programów B33 i B45, żeby było to możliwe także u pacjentów w Polsce. Jakiekolwiek ograniczenia w tym względzie są działaniem wprost wymierzonym w dobro pacjentów, jest działaniem na szkodę ich zdrowia, a czasem nawet życia i zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego jest manipulacją ("Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przyjęta na zebraniu w Poznaniu w dniu  11 grudnia 2014 roku")

  3. W programie lekowym B45 zostały całkowicie zmienione kryteria odpowiedzi na leczenie i kryteria wstrzymania leczenia, co zostało przemilczane na stronie MZ w  nowym obwieszczeniu. Wprowadzona zmiana tzn. konieczność uzyskania przez pacjenta umiarkowanej aktywności choroby po 3 miesiącach oraz niskiej aktywności choroby po 6 miesiącach leczenia, a następnie wymóg zakończenia leczenia po kolejnych 12 miesiącach czyli łącznie po 18 miesiącach leczenia jest niezgodna z rekomendacjami EULAR. Zostało to podane w uchwale ZG PTR z dnia 11.12.2014 roku.

  W Polsce chorzy mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego tylko z wysoką aktywnością choroby, co daje mniejsze szansę na osiągnięcie celu po 6 miesiącach. Takich ograniczeń nie stawiają rekomendacje europejskie, które dopuszczają leczenie biologiczne również przy umiarkowanej aktywności, co prowadzi do szybszej poprawy i osiągnięcia celu.

  Celem leczenia powinna być zawsze remisja choroby, która daje największą szansę na ograniczenie postępu zmian strukturalnych narządu ruchu, a nie jak zapisano w programie niska aktywność choroby. Po jej osiągnięciu chory powinien kontynuować terapię w celu jej utrwalenia. Stąd też satysfakcjonującym rozwiązaniem zarówno płatnika, lekarza prowadzącego jak i chorego byłby zapis podobny do sformułowania dotyczącego  chorych na MIZS w programie B33, który daje do rozważenia, a nie nakazuje odstawienie leczenia, cytujemy "Po 18 miesiącach utrzymywania się niskiej aktywności choroby należy rozważyć zaprzestanie terapii lekiem biologicznym" z modyfikacją tego sformułowania odnośnie remisji oraz okresu przejściowego wydłużenia czasu między podaniami  lub zmniejszania dawki leku.

  4. Wprowadzenie zmian kryteriów w programie B45 w stosunku do programu B33 spowoduje ogromny chaos w leczeniu pacjentów w Polsce, gdyż wg wytycznych MZ jedna choroba - RZS - będzie musiała być inaczej leczona i kontrolowana w zależności od leku jaki pacjent stosuje. Takiej sytuacji nie ma nigdzie na świecie. Pacjenci w Polsce muszą być kwalifikowani do terapii, a następnie ich leczenie jest monitorowane poprzez aplikację SMPT dostarczaną przez NFZ. W przypadku współistnienia dwóch programów lekowych z różnymi kryteriami w jednej chorobie, w której leki z obu programów mogą być stosowane po sobie, funkcjonowanie aplikacji SMPT będzie praktycznie niemożliwe i może stanowić zagrożenia zdrowia pacjentów. System SMPT nie jest przystosowany do nowych wytycznych w związku z tym leczenie od 1 stycznia 2015 roku będzie praktycznie niemożliwe.

        Prosimy o wycofanie się ze zmian kryteriów kwalifikacji i monitorowania leczenia w programie B45 i pozostawienie ich na dotychczasowych zasadach. Tylko jednoczesne wprowadzenie zmian odpowiadających rekomendacjom EULAR we wszystkich programach lekowych dotyczących RZS odbędzie się z poszanowaniem prawa i dobra pacjentów. Jakiekolwiek inne działania są ukierunkowane obecnie na szkodę pacjentów. Powyższe uwagi zostały przesłane do MZ w określonym czasie na wskazany w projekcie adres mailowy.

      Zwracamy jednak uwagę , iż okres 19 godzin na konsultacje społeczne  nie powinien mieć miejsca w naszym kraju.

    

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki

  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

  Prof. Piotr Wiland

  Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

  i Inicjatyw Klinicznych PTR

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa

  Reumatologicznego

 • Uchwała 17grudnia

  Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przyjęta na zebraniu w Poznaniu w dniu  11 grudnia 2014 roku


  W związku z procesem modyfikowania programów lekowych dotyczących reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego przedstawia następujące stanowisko odnośnie konieczności zachowania zgodności zapisów tych programów z  rekomendacjami EULAR (European League Against Rheumatism) leczenia RZS z 2013 roku.

  1. Proponowany z góry określony czas trwania terapii biologicznej 18 miesięcy nie jest zgodny z rekomendacjami EULAR. Określają one, iż po uzyskaniu i utrzymywaniu się w dłuższym okresie remisji lub w niektórych przypadkach małej aktywności choroby, należy najpierw podjąć działania zmierzające do zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów i dopiero później można podejmować starania o wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi podaniami lub zmniejszenie dawki leku biologicznego. Nagłe  odstawianie leku biologicznego niezależnie od stanu chorego nie jest zgodne z rekomendacjami EULAR.
  2.  Według rekomendacji EULAR z 2013 roku celem leczenia jest remisja lub przynajmniej mała aktywność choroby, która powinna być osiągnięta w ciągu 6 miesięcy, a niekoniecznie w ciągu 3 miesięcy. Okres 3 miesięcy jest określany jako czas, po którym powinniśmy spodziewać się odpowiedzi terapeutycznej. Należy również uwzględniać w decyzjach terapeutycznych sytuację, iż u niektórych chorych dochodzi do znaczącej odpowiedzi w ciągu 6 miesięcy, ale mogą oni wymagać nieco więcej czasu na uzyskanie celu leczenia (punkt 3 rekomendacji EULAR). Taka sytuacja może mieć miejsce, szczególnie u chorych z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i stąd należy w programie lekowym zostawić lekarzowi prowadzącemu możliwość wyboru takiej opcji terapeutycznej.     
  3. Według rekomendacji EULAR z 2013 roku po niepowodzeniu leczenia klasycznymi lekami modyfikującymi u chorych z czynnikami złej prognozy należy w II fazie   włączyć inhibitor TNF-alfa, albo abatacept albo tocilizumab, a w szczególnych przypadkach rituksymab. W przypadku niepowodzenia fazy II z  powodu braku skuteczności lub wystąpienia objawów niepożądanych należy przejść do fazy   III i zastąpić jakimkolwiek innym lekiem biologicznym, którym może być abatacept lub rituksymab lub drugi inhibitor TNF-alfa albo tocilizumab. W  przypadku nieosiągnięcia celu leczenia w III fazie  należy wtedy rozważyć inny lek biologiczny spośród wymienionych czterech grup leków (algorytm rekomendacji EULAR).
  4. Jakiekolwiek odstępstwa od wymienionych powyżej punktów i algorytmu, w tym usiłowania wyznaczania leku biologicznego, po którym nie można  stosować innych leków jest niedopuszczalną manipulacją i stanowi działanie skierowane przeciwko życiu i zdrowiu chorych na RZS.
  5.  Równie nieusprawiedliwione i obarczone podobnymi konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi są próby ustanowienia dwóch różnych systemów leczenia  tej samej choroby jaką jest RZS  w postaci różnych zapisów dwóch   programów lekowych, co  uniemożliwi prawidłowe leczenie tych chorych.

   


  Wszelkie odstępstwa od rekomendacji EULAR w programach lekowych nie mają uzasadnienia merytorycznego, jak i finansowego. Należy też wziąć  pod uwagę koszty społeczne nieprawidłowych zasad leczenia czy zaniechania leczenia z powodu niewłaściwych zapisów programu, co godzi w interes naszego kraju.  Musimy też odnotować, iż w Polsce odsetek chorych leczonych lekami biologicznymi jest czterokrotnie mniejszy niż w innych krajach środkowej Europy takich jak Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia czy  Bułgaria.

  Zarząd Główny PTR zgłasza jednocześnie swoją gotowość przygotowania projektu jednolitego programu lekowego dla chorych na RZS, opracowanego przez wyznaczonych ekspertów doświadczonych w leczeniu biologicznym,  który byłby zgodny z rekomendacjami EULAR z 2013 roku, w tym  z podstawowymi zasadami rekomendacji EULAR wymienionych w punkcie C, który akcentuje,  aby reumatolodzy zwracali uwagę w prowadzeniu RZS na koszty indywidualne, społeczne i medyczne. Tak przygotowany program zbliży nas do standardów leczenia powszechnie panujących w pozostałych krajach europejskich.

   

  Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


  prof. dr hab. Eugeniusz Józef Kucharz

   

  Członkowie ZG PTR :
  Dr med. Bogdan Batko
  Prof. dr hab. Marek Brzosko
  Dr hab. Sławomir Jeka
  Dr med. Anna Kotulska
  Dr hab. Piotr Leszczyński
  Prof. dr hab. Maria Majdan
  Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
  Dr med. Marcin Stajszczyk
  Prof. dr hab. Piotr Wiland
  Dr med. Zbigniew Zuber

   

   

 • Stanowisko PTR 8 grudnia

   Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie niedostosowania aplikacji SMPT do nowych kryteriów programów lekowych z dnia 22 października 2014 r. dotyczących leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz łuszczycowego zapalenia stawów  

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża swoje głębokie zaniepokojenie faktem braku dostosowania aplikacji SMPT do aktualnie obowiązujących zapisów programów lekowych LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (załącznik B.35) oraz LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (Załącznik B.36). Zgodnie z obwieszczeniem MZ z dnia 22 października 2014 r. w obu programach lekowych po wielu apelach środowiska reumatologicznego umożliwiono leczenie drugim inhibitorem TNF alfa w przypadku pierwotnego braku skuteczności lub utraty skuteczności pierwszego leku z tej grupy, co nie było możliwe w przeszłości (pkt. 5.4.d w zał. B35 i pkt. 5.3.d w zał. B36). Jest to dobra i oczekiwana przez lekarzy i pacjentów zmiana kryteriów w obu przywołanych programach.

  Niestety po raz kolejny przy wprowadzaniu zmian w programach lub nowych leków do programów dochodzi do znacznych opóźnień w dostosowaniu aplikacji SMPT do nowych zapisów, co powoduje, że przepis jest martwy a dostępność pacjentów do leków zgodnie z nowymi kryteriami fikcyjna. Za funkcjonowanie aplikacji SMPT odpowiada NFZ i to brak działania tej instytucji powoduje, że obecnie aplikacja SMPT w programach leczenia ZZSK i ŁZS jest niezgodna z wytycznymi MZ. Ponieważ leczenie pacjentów w programach lekowych (ich kwalifikacja do leczenia oraz monitorowanie skuteczności) odbywa się za pomocą aplikacji SMPT udostępnionej przez NFZ to brak dostosowania aplikacji do wymogów programów uniemożliwia prawidłowe realizowanie terapii wg obowiązujących wytycznych. Uniemożliwia także dostęp pacjentom do gwarantowanego leczenia zgodnie z obwieszczeniem MZ dot. leków refundowanych.

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne domaga się bezzwłocznego dostosowania aplikacji SMPT do aktualnie obowiązujących kryteriów programów lekowych B35 i B36.

  W przypadku istnienia utrudnień w bieżącej aktualizacji aplikacji przez NFZ z dniem wchodzenia w życie zmian wprowadzanych przez MZ, NFZ powinien zrezygnować z wymogu kwalifikacji i monitorowania terapii poprzez SMPT. Praktyka pokazuje, że takie działanie płatnika stało się normą, która nie powinna mieć miejsca. Wadliwe funkcjonowanie systemu powoduje znaczące utrudnienia w leczeniu pacjentów z ciężkimi chorobami zapalnymi i jest działaniem na ich szkodę. 

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki

  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

  Prof. Piotr Wiland

  Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

  i Inicjatyw Klinicznych PTR

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa

  Reumatologicznego

 • Komunikat PTR z dnia 1 grudnia 2014

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie postępowania lekarzy w związku ze zmianami w systemie monitorowania programów lekowych dotyczących kryteriów zakończenia leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

    

     W nawiązaniu do komunikatu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w systemie monitorowania programów lekowych (SMPT) dotyczących kryteriów zakończenia leczenia biologicznego u pacjentów z reumatoidalnym zapalenie stawów (RZS), Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przekazuje do wiadomości informacje w jaki sposób należy postępować z pacjentami, którzy obecnie są w trakcie kolejnego 6-miesięcznego okresu terapii biologicznej po wcześniejszym osiągnięciu niskiej aktywności choroby a następnie remisji. Poniższe informacje zostały udzielone Polskiemu Towarzystwu Reumatologicznemu przez administratora systemu SMPT.

       Aktualnie aplikacja SMPT uniemożliwia wprowadzenie u powyższych pacjentów kolejnej obowiązkowej ankiety kontrolnej, której data podana jest w systemie. W każdym takim przypadku lekarz powinien wysłać zgłoszenie problemu do Departamentu Gospodarki Lekami (DGL) Centrali NFZ, który udziela wsparcia merytorycznego dotyczącego SMPT na adres mailowy smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniu należy poprosić o umożliwienie wprowadzenia ankiety monitorującej zgodnie ze wskazaniami systemu na zasadach, które obowiązywały przed wprowadzeniem zmian. Po otrzymaniu odpowiedniego zlecenia z DGL NFZ administrator systemu umożliwi indywidualnie w każdym przypadku wprowadzenie wymaganej ankiety z aktualną aktywnością choroby zgodnie ze wskaźnikiem DAS 28.

      Ze względu na brak odpowiednich wytycznych Centrali NFZ jak postępować z pacjentami, u których termin obowiązkowej ankiety monitorującej przypada nie na najbliższej wizycie w Szpitalu tylko w późniejszym okresie, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zaleca składanie indywidualnych zapytań w tej sprawie do DGL Centrali NFZ w każdym wątpliwym przypadku. Z prawnego punktu widzenia każdy pacjent, który nabył prawo do leczenia na podstawie obowiązujących wcześniej zasad funkcjonowania aplikacji powinien mieć zgodnie z nimi prawo takie leczenie ukończyć, pomimo wprowadzonych w trakcie terapii zmian. Niedopuszczalne jest, żeby prawo działało wstecz. Niestety w Polsce NFZ może zakwestionować obecnie takie postępowanie jako niezgodne z aktualnie obowiązującymi zasadami funkcjonowania SMPT.

      Do tej pory część placówek medycznych po kontrolach realizacji programów lekowych w reumatologii prowadzonych przez Oddziały NFZ w 2013 r. spotyka się z żądaniem zwrotu środków za domniemane nieprawidłowe realizowanie leczenia chorych z RZS pomimo tego, że było ono zgodne ze wskazaniami aplikacji SMPT, której działanie ustala Centrala NFZ. Pomimo interwencji ze strony Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych w porozumieniu z Centralą NFZ dot. omawianego problemu Oddziały NFZ nie wycofują się w wielu przypadkach ze swoich bezprawnych żądań, co jest sytuacją kuriozalną. Można zatem przypuszczać, że w obecnej sytuacji, kiedy działanie aplikacji zostało zmienione przez Centralę NFZ tak, aby legitymizować rzekome nieprawidłowości stwierdzane w przeszłości, Oddziały NFZ mogą zakwestionować kontynuację terapii u pacjentów w wyżej opisanej sytuacji. Może to oznaczać konieczność wstrzymania terapii u tych chorych na najbliżej wizycie i zgłoszenia tego faktu na podany wyżej adres mailowy w celu umożliwienia wprowadzenia do systemu ankiety monitorującej we wcześniejszym terminie.

       Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża swoje głębokie zaniepokojenie takim stanowieniem prawa przez NFZ z naruszeniem dobra pacjentów oraz świadczeniodawców. Należy podkreślić, że podawane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informacje powinny być znacznie wcześniej upublicznione przez Centralę NFZ co niestety nie zostało zrobione. Nadal brak jest oficjalnego komunikatu NFZ o wprowadzonych zmianach i wytycznych jak w obecnej sytuacji postępować. Pogłębia to tylko chaos jaki towarzyszy realizacji leczenia biologicznego w Polsce i działa na szkodę pacjentów. 

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki

  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

  Prof. Piotr Wiland

  Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

  i Inicjatyw Klinicznych PTR

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa

  Reumatologicznego

 • Stanowisko PTR 25.11.2014

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian funkcjonowania systemu monitorowania programów lekowych (SMPT dotyczących kryteriów zakończenia leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

        Polskie Towarzystwo Reumatologiczne podaje do wiadomości, że w ostatnim czasie, nie informując o tym fakcie lekarzy, pacjentów i szpitali, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wprowadził bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu aplikacji SMPT dotyczące kryteriów zakończenia terapii biologicznych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS).

       Dotychczas funkcjonowanie aplikacji SMPT dostosowane było do rekomendacji EULAR tzn. głównym celem leczenia chorych na RZS było uzyskanie remisji, a celem alternatywnym – niskiej aktywności choroby. W związku z tym u pacjentów, którzy w wyniku leczenia osiągnęli niską aktywność choroby, a po kolejnych 6 miesiącach remisję uzasadnione medycznie i dopuszczone systemowo było kontynuowanie terapii przez kolejne 6 miesięcy w celu utrwalenia remisji. W 2011 r. weszły w życie zmiany w programie lekowym dot. RZS polegające na zamianie wartości wskaźnika DAS 28 dla niskiej aktywności choroby i remisji z obowiązującego 2,6 na 3,2 (co samo w sobie jest błędne, ponieważ przypisuje dwóm stanom aktywności klinicznej jedną wartość wskaźnika DAS 28) a funkcjonowanie aplikacji zostało utrzymane jak poprzednio. Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (ZK) nie zgodził się wówczas na zmianę kierując się dobrem pacjentów. Dowodem na to jest stanowisko ZK z dn. 23. 11. 2011 r. zawarte w protokole z posiedzenia:

  „Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego ws. zmiany w programie leczenia RZS dotyczącej kryteriów zakończenia leczenia w programie. Pan doktor Marcin Stajszczyk poruszył temat, umieszczenia w kryteriach zakończenia leczenie w RZS wartości granicznej <3,2 zamiast jak jest obecnie <2,6…

  Stanowisko Zespołu było następujące:

  "Zespół Koordynacyjny zgodził się, że dosłowne potraktowanie tego zapisu może być niekorzystne dla pacjentów, bo może oznaczać konieczność zakończenia leczenia u wszystkich chorych z niską aktywnością choroby po 6 m-cach nawet, jeśli osiągną później remisję - podtrzymał stanowisko, że celem leczenia jest remisja, a tylko u części chorych może to być niska aktywność. Zespół wyraził opinię, że po wejściu w życie nowego rozporządzenia aplikacja i zasady jej funkcjonowania powinny pozostać takie jak obecnie obowiązują."

        W ostatnim czasie, pomimo wcześniejszych przytoczonych ustaleń, NFZ dokonał niekorzystnej dla pacjentów zmiany w SMPT skutkującej tym, że obecnie, jeśli pacjent uzyska niską aktywność choroby to leczenie jest obligatoryjnie wstrzymywane po kolejnych 6 miesiącach nawet, jeśli chory osiągnął w późniejszym czasie remisję. Tym samym uniemożliwiono kontynuację leczenia chorym w remisji przez kolejne 6 miesięcy celem jej utrwalenia. Polska stała się przez to, prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, gdzie celem leczenia RZS nie jest remisja tylko niska aktywność choroby. Jest to ewidentne działanie na szkodę pacjentów. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z 2014 r. wyraźnie wskazuje, że głównym celem leczenia chorych na RZS powinna być remisja, a niska aktywność choroby celem alternatywnym tylko u chorych, u których remisja jest trudna do osiągnięcia. Jest to zgodne z rekomendacjami EULAR.

       Zmiana funkcjonowania aplikacji SMPT została wprowadzona w sposób sprzeczny z dobrą praktyką legislacyjną tzn. obowiązuje wstecz, co jest niedopuszczalne. Obecnie wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie w przeszłości i przed zmianami uzyskali prawo do kontynuacji leczenia po osiągnięciu remisji przez kolejne 6 miesięcy. Aktualnie chorzy będący w trakcie takiej terapii prawo do jej kontynuacji tracą i podawanie leku musi zostać zaprzestane. Pacjenci muszą być świadomi faktu, że to nie lekarz zdecydował o odebraniu im leczenia tylko NFZ. Ponadto szpitale prowadzące leczenie wg dotychczas obowiązujących zasad funkcjonowania SMPT mogą być narażone w przyszłości na zastrzeżenia ze strony NFZ, że prowadziły terapię niezgodnie z przepisami. Nigdzie nie ma oficjalnej informacji od kiedy opisane zmiany zostały wprowadzone, co w przyszłości uniemożliwi wyznaczenia granicznej daty do której pacjent mógł być leczony jak dotychczas i od której może być leczony wg nowych kryteriów. Takie stanowienie prawa jest niedopuszczalne.

     Dodatkowo, aplikacja SMPT nadal wprowadza szpitale i lekarzy w błąd, dlatego, że pacjent który nabył w przeszłości prawo do leczenia przez kolejne 6 miesięcy po uzyskaniu niskiej aktywności choroby a następnie remisji nadal funkcjonuje w systemie z opisem „w toku” a to oznacza, że terapia może być u niego kontynuowana. Co więcej, system u tych chorych wyznacza datę kolejnej wizyty za kolejne 6 miesięcy a nie powinien tego robić. Wszystko to sprawie, że niepokój i dezorientacja lekarzy oraz pacjentów, towarzyszące wprowadzaniu kolejnych niekorzystnych dla chorych zmian,  są bardzo duże.

      Polskie Towarzystwo Reumatologiczne domaga się przede wszystkim uszanowania praw nabytych pacjentów przed wprowadzeniem opisywanej zmiany i umożliwienie im dokończenia obecnego etapu leczenia na dotychczasowych zasadach. Aplikacja SMPT powinna umożliwiać wpisanie wymaganej kolejnej ankiety monitorującej potwierdzającej remisję, czego obecnie nie można zrobić. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uważa za niedopuszczalną sytuację, w której w przyszłości NFZ będzie mógł karać szpitale za prawidłowo prowadzone leczenie zgodnie ze wskazaniami SMPT uregulowanymi przez Centralę NFZ tylko dlatego, że w trakcie realizacji leczenia wprowadzono zmiany działające wstecz. Zgodnie z zapisami programów lekowych lekarz ma obowiązek kwalifikować chorych i monitorować ich leczenie w aplikacji wskazanej przez Prezesa NFZ czyli SMPT.

     Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi na stanowisku, że wprowadzona przez NFZ zmiana zasad leczenia pacjentów z RZS jest dla nich głęboko niekorzystna i spowoduje w przyszłości zmniejszenie odsetka uzyskanych remisji choroby w Polsce. Należy też podkreślić, iż zgodnie z aktualną wiedzą, uzyskanie remisji daje największe prawdopodobieństwo zatrzymania rozwoju zmian strukturalnych w narządzie ruchu i  uniknięcia ich następstw, takich jak inwalidztwo oraz skrócenie życia chorego. Łamanie wcześniejszych wspólnych ustaleń pomiędzy środowiskiem lekarskim i pacjentami z jednej strony oraz NFZ z drugiej strony będzie skutkowało coraz większym ograniczeniem dostępu chorych do leczenia.

   

   

  Dr Marcin Stajszczyk

  Przewodniczący Komisji ds. Polityki

  Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

  Prof. Piotr Wiland

  Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

  i Inicjatyw Klinicznych PTR

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  Prezes Polskiego Towarzystwa

  Reumatologicznego

   

                                         

 • Stanowisko PTR

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 6 listopada 2014 roku

  dot. funkcjonującej w obiegu publicznym informacji na temat skuteczności leczenia biologicznego w Polsce

   

  W związku z rozpowszechnianą w opinii publicznej informacją nt skuteczności leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych w Polsce Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego przedstawia stanowisko w tej sprawie.

  Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje sugerujące małą skuteczność leczenia biologicznego w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Głoszą one tezę, że odsetek tzw. remisji u leczonych wynosi tylko 15%. Ponadto w ostatnim czasie pojawiła się informacja sugerująca, że skuteczność terapii biologicznych w jednym z ośrodków reumatologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż we wszystkich innych i wynosi 70% w porównaniu do wcześniej przywołanej 15% skuteczności. W opinii ZG PTR powyższe dane dot. skuteczności terapii w całej Polsce nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i oparte są na błędnej analizie danych z systemu NFZ.

  Należy także zaznaczyć, że określenie „remisja” może być stosowane tylko w odniesieniu do reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ w innych chorobach aktualna wiedza medyczna i stosowane do oceny aktywności choroby wskaźniki nie pozwalają  na posługiwanie się powyższym terminem. W programach lekowych definicja tzw. remisji lub niskiej aktywności choroby w innych chorobach  niż reumatoidalne zapalenia stawów została stworzona na potrzeby realizacji programów lekowych.

  Wypowiedzi publiczne na temat skuteczności terapii biologicznych błędnie zostały oparte na danych zaczerpniętych z systemu NFZ (SMPT). Z uwagi na skomplikowane zasady działania SMPT i rozbieżności z rekomendacjami naukowymi wnioskowanie o skuteczności leczenia biologicznego jest praktycznie niemożliwe. Skuteczność terapii biologicznych została określona w badaniach klinicznych opartych na Medycynie Opartej na Faktach (Evidence-based medicine). W krajach, w których prowadzone są wiarygodne rejestry leczenia biologicznego zbliżone dane potwierdzone zostały w praktyce klinicznej.

  Ponadto nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że skuteczność terapii biologicznych w Polsce w różnych ośrodkach reumatologicznych znacząco się różni. Takie wypowiedzi podważają zaufanie pacjentów do lekarzy. ZG PTR zwraca się do autorów publicznych wypowiedzi na przedstawiony temat o nierozpowszechnianie dalej tych informacji jako nieprawdziwych oraz ich sprostowanie.

  ZG PTR dysponując demokratycznym mandatem środowiska ma obowiązek reagowania w przypadkach, w których rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje. Tak więc środowisko reumatologów oczekuje przedstawienia pełnej wiarygodnej analizy danych na podstawie których wysunięte zostały powyższe wnioski.

  ZG PTR wyraża nadzieję, że pewne informacje publiczne mogą być wynikiem braku autoryzacji wypowiedzi. Jeśli taka sytuacja miała miejsce powinny być także niezwłocznie publicznie sprostowane.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Kurs kapilaroskopia

  Kursy Kapilaroskopii 2014

   

  Informujemy, że we wrześniu i listopadzie 2014 odbędą się podstawowe kursy kapilaroskopii. Zapisy przyjmuje mgr inż. Marta Starczewska Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520). Plany poszczególnych kursów będą zamieszczane w odpowiednim czasie.

  Na wszystkie kursy serdecznie zapraszamy.  Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

  Kursy podstawowe

  26-27.09.2014 – Bydgoszcz - Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj

  7-8.11.2014 – Sopot - Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj

   

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie Polska.

 • komunikat

  KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTR

   

       Uprzejmie prosimy Oddziały zainteresowane organizacją Krajowej Konferencji Reumatologicznej w roku 2016 o przedstawienie propozycji zawierającej opis warunków organizacji i przesłanie go do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego pocztą elektroniczną do 21 października 2014 roku.

  Anna Kotulska                                Eugeniusz J. Kucharz

  Sekretarz ZG PTR                         Prezes ZG PTR               

 • Kursy USG

  Kursy USG w roku 2014

    

  Informujemy, że podobnie jak w roku 2012 i 2013 strategicznym sponsorem wszystkich kursów usg jest firma Abbvie Polska. Od 01.03.2014r. rozpoczną się zapisy na kurs w Bydgoszczy (zapisy przyjmuje mgr inż. Marta Starczewska Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520).

   

  Na kurs w Poznaniu i we Wrocławiu w pierwszej kolejności rejestrowane będą osoby, które uczestniczyły w kursie podstawowym w 2013r. Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa (Poznań do 11.04.2014r.; Wrocław do 29.08.2014r.) Po tym terminie będą rejestrowane inne zainteresowane osoby. Plany poszczególnych kursów będą zamieszczane w odpowiednim czasie.

   

  Na wszystkie kursy serdecznie zapraszamy. 

   

  Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

   

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

   

  Kursy podstawowe: 

  8-10.05.2014 – Ustroń  - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

  22-24.05.2014 – Szczecin - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy  Kursy średniozaawnsowane:

  24-26.04.2014 – Poznań - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

  12-14.09.2014 – Wrocław - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy  Kurs „Ręka i stopa reumatologiczna” - rozszerzenie kursu średniozaawansowanego:

  14-15.03.2014 r. - Bydgoszcz - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

  24-25.10.2014r. - Sopot  - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

 • 130 rocznica

  130 rocznica urodzin profesor Eleonory Reicher

  Dnia 29 września 2014 roku mija 130 lat od dnia urodzenia profesor Eleonory Reicher – zasłużonej reumatolog polskiej.

   

  Więcej informacji o Jej życiu i działalności znaleźć można m.in.:

  tutaj  oraz w artykule dr. Maślińskiej tutaj

 • Zmiany Kryteriów Refundacyjnych Preparatu Prolia

  Zmiany Kryteriów Refundacyjnych Preparatu Prolia

   

  Szanowni Państwo

  Pragniemy poinformować, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2014 dotyczącego wykazu leków refundowanych od 1.09.2014 zostały rozszerzone kryteria refundacji leku Prolia w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej.

  Od dnia 1.09.2014 refundacja leku Prolia w wysokości 70% dotyczy pacjentek spełniających wszystkie poniższe kryteria:

  • osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA)
  • u kobiet w wieku powyżej 60 lat,
  • ze złamaniem osteoporotycznym,
  • po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania. 
 • Komunikat

  WAŻNA INFORMACJA DLA DELEGATÓW PTR OD KOMISJI STATUTOWEJ

  Szanowni Państwo,

  Przedstawiam Państwu najnowszą wersję projektu nowego Statutu PTR opracowaną na zebraniu Komisji Statutowej w dniu 29.08.2014 po rozpatrzeniu ostatnich uwag jakie Państwo mieli do poprzedniego projektu opracowanego przez Komisję Statutową i umieszczonego na stronie PTR. Projekt ten zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu w dniu 03.09.2014 a wcześniejsze zapoznanie się z nim usprawni przebieg zebrania i głosowanie nad zmianami.

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Komisji Statutowej

  Prof. nadzw. dr hab. n .med. Brygida Kwiatkowska

   

  plik do pobrania tutaj

 • Zgromadzenie Delegatów

  Szanowni Państwo, 
  Delegaci PTR
   
  Uprzejmie informuję, że Walne Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów PTR
  odbędzie się 3.09.2014 o godz. 9.00
  w Katowicach w Hotelu Qubus, ul. Uniwersytecka 13
   
  Sekretarz  PTR
  Beata Maciążek Chyra
 • Konkurs


  Nagrody Naukowe PTR

  za 2013 rok!!!

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłasza

  Konkurs na Najlepsze Prace Naukowe  o tematyce reumatologicznej dla  młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2013 roku. 


  więcej informacji tutaj

 • Stypendium PTR

  WAŻNY KOMUNIKAT –  STYPENDIUM PTR

   

  Zarząd Główny PTR informuje, że uchwałą z dnia 29.11.2013 zdecydowano o kontynuacji przyznawania jednorazowego stypendium dla doktorantów i habilitantów, którzy obronili rozprawy z zakresu reumatologii a koszty przewodu nie zostały opłacone przez instytucję, w której są zatrudnieni. O stypendium mogą ubiegać się członkowie PTR mający, co najmniej 2 letni staż członkowski w PTR i którzy ukończyli przewód habilitacyjny czy doktorski w roku 2013r. i 2014

   

  więcej informacji tutaj

  Sekretarz ZG PTR
  Beata Maciążek Chyra

 • Ważny Komunikat Komisji Statutowej

  Szanowni Koleżanki i Koledzy,

  W imieniu Komisji Statutowej przedstawiam opracowaną przez  Komisję propozycję nowego Statutu PTR. W nowy  Statucie  zostały uwzględnione Wasze uwagi, które nadsyłaliście do końca grudnia ubiegłego roku. Komisja zaproponowała 2 wersje paragrafów 26, 27 i 30, tak aby na  Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogli Państwo przegłosować jedną z wersji.

  W wersji I utrzymano jak dotychczas funkcję Prezesa-Elekta zaś w wersji II zrezygnowano z tej funkcji .

  Proszę Państwa o szczegółowe zapoznanie się z propozycją nowego Statutu  PTR i ewentualne zgłaszanie ostatecznych uwag do 27.05.2014 na mój adres internetowy kwiatkowskabrygida@gmail.com . Po wpłynięciu ostatecznych uwag od Państwa Komisja Statutowa dokona końcowej korekty, tak aby na Walnym Zgromadzeniu sprawnie przegłosować nowy statut PTR. 

  Z projektem nowego statusu można zapoznać się tutaj                                                          

                                                                                    Brygida Kwiatkowska

                                                                  Przewodnicząca Komisji Statutowej PTR

 • Raport - Ja Pacjent

  Szanowni Państwo !
   
  Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawym raportem:
   

  "JA PACJENT!    Perspektywa Organizacji Pacjenckich na Stan Opieki Reumatologicznej "

  na temat opieki reumatologicznej w Polsce opublikowanym przez Organizacje Pacjenckie wraz z licznymi komentarzami na ten temat, które ukazały się w prasie.

  W wstepie do raportu autorzy informują :"Głównym celem Raportu jest zaprezentowanie stanu opieki reumatologicznej w Polsce z perspektywy Pacjentów. Ustalenia prezentowane w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych zgromadzonych w 2013 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” oraz Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających"  

  Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach stowarzyszeń :

  http://www.3majmysierazem.pl/RAPORT_JA_PACJENT_Perspektywa_Organizacji_Pacjenckich_na_Stan_Opieki_Reumatologicznej_w_Polsce.pdf

  http://zzsk.org.pl/akcje/raport-ja-pacjent

 • Zdrowe Kości 2014

 • III Warszawskie Dni Reumatologiczne

 • XXII Kongres PTR

  Szanowni Państwo
   
  Informujemy, że  XXII Kongres PTR,
   odbędzie się w Katowicach
  w dniach 3-5.09.2014
   
  Dokładne informacje znajdą Państwo na stronie www.symposion.pl/xxii-kongres-ptr/
   
  Serdecznie zapraszamy.
 • List do Ministra Zdrowia

  Przedstawiamy treść listu przesłanego do Ministra Zdrowia w imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
  Pismo tej samej treści zostało wysłane również do Pani Prezes NFZ w dniu 29.11.2013
  Link do treści listu

 • Spotkanie szkoleniowe

  Szanowne Koleżanki i Koledzy

   

  W związku z planowanym wyjazdowym spotkaniem szkoleniowym w styczniu 2014r. uprzejmie informuję o terminie i  sprawach formalnych

   

  Tematyka:

  1. Wpływ leczenia DMARDS i leków biologicznych na zmiany strukturalne n. ruchu  w chorobach zapalnych - panel ekspertów.
  2. RZS wytyczne EULAR 2013
  3. Obrazowanie zmian w narządzie ruchu- anatomia prawidłowa, rtg, MRI, USG wybranych okolic- ręka, stopa, bark, kolano, biodro.

   

 • Zalecenia Komitetu ds. Planowania Rodziny

  UWAGA
  Zalecenia Komitetu ds. Planowania Rodziny
  przy Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych PTR
   udostępnione zostały na podstronie Sekcji .
   Opracowane w nich zostały następujące zagadnienia:
   
  1.„Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne zapalne choroby stawów”. 

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska 

  2.„Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych na toczeń rumieniowaty układowy”. 

  prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

  3.„Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych z zespołem antyfosfolipidowym”. 

  dr n. med. Lidia Ostanek 

  4.„Rekomendacje postępowania położniczego oraz zasad współpracy reumatologiczno-położniczej u kobiet w ciąży z chorobami reumatycznymi”.

  dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

  5.„Zasady edukacji i komunikacji z pacjentami chorymi na choroby reumatyczne w aspekcie planowania ciąży”.

  dr n. med. Mariola Kosowicz 

 • Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej  Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej

   

  Instytut Reumatologii, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zapraszają na konferencję Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej,
  która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Warszawie.
   

  Do 31 października można zapisać się na konferencję w promocyjnej cenie 249 zł brutto.
  więcej informacji tutaj

 • Poruszyć Świat

   

   

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych w Sopocie na I Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 13/09/2013 r. o godz. 18:00 w Parku Północnym w Sopocie. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego partnerem w tym wydarzeniu został portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

   

  Bieg będzie zwieńczeniem akcji promocyjnej odbywającej się przez cały dzień w Sopocie, której zadaniem będzie uświadomienie społeczeństwu problemów pacjentów cierpiących na zapalne choroby reumatyczne w Polsce. Jednym z ważnych celów akcji będzie pokazanie jak ważna jest wczesna diagnoza takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy toczeń rumieniowaty układowy, która umożliwia szybkie rozpoczęcie właściwego i skutecznego leczenia. Chcemy poprzez akcje podnieść wrażliwość społeczną na problemy reumatologii w Polsce, pokazać, że jest tojedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się specjalizacji na świecie, której finansowanie przynosi ogromne korzyści obywatelom i ich państwu.

   

  W dniu 13/09/2013 r. w Parku Północnym w Sopocie ustawiony zostanie namiot „Poruszyć Świat”, w którym będzie prowadzona akcja edukacyjna. Zakończeniem akcji będzie I Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, w ramach którego uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 km biegu lub 2,5 km marszu z kijami „nordicwalking”. Marsz będzie prowadzony przez licencjonowanych instruktorów, a kije będą zapewnione przez organizatora. Celem biegu jest pokazanie, że zalecenia zdrowego trybu życia, w tym aktywności fizycznej, jakie na co dzień jako reumatolodzy ordynujemy naszym pacjentom są nam równie bliskie. Dajmy dobry przykład pacjentom, którymi się opiekujemy! Liczy się uczestnictwo a nie wynik! To co dla większości z nas, zdrowych i sprawnych osób, jest niewielkim wysiłkiem, dla pacjentów może być trudnym wyzwaniem. Pokażmy, że stać nas na to! Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie pamiątkowy medal. Pomiar czasu na trasie będzie odbywał się elektronicznie za pomocą specjalnych chipów. Będzie więc możliwość poznania dokładnie swojego czasu. Być może dla części uczestników będzie to początek fascynującej przygody jaką jest bieganie.

   

  W celu sprawnej organizacji biegu rejestracja wszystkich chętnych odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez specjalnie dedykowaną temu wydarzeniu stronę internetową, do której link znajduje się na stronie konferencji (link). Bieg ma charakter zamknięty, co oznacza, że mogą w nim brać udział tylko uczestnicy, którzy mają opłacony udział w kongresie. Organizator zastrzega sobie prawo umożliwienia udziału w wydarzeniu zaproszonym osobom, które nie są uczestnikami kongresu. Brak rejestracji elektronicznej przed biegiem nie wyklucza uczestnictwa ale organizator w takim przypadku może nie zapewnić koszulki i medalu pamiątkowego. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wydarzeniem. Dalsze informacje nt biegu będzie można uzyskać w trakcie kongresu.

   

  Zachęcamy do rejestracji. Do zobaczenia na biegu! 

   

  Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  I Biegu "Move Improve - Ruch Usprawnia"
                               Prezes Zarządu Głównego PTR

   

   

   

 • Komunikat z dn. 01.07.2013r.

  Wrocław, dnia 01/07/2013

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

   

  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

   1/ refundacją objęto nowy preparat metotreksatu podskórnego – EBETREXAT – w postaci ampułko-strzykawek 20 mg/ml w następujących dawkach: 7,5 mg (0,375 ml), 10 mg (0,5 ml), 15 mg (0,75 ml), 20 mg (1,0 ml), 25 mg (1,25 ml) oraz 30 mg (1,5 ml). Odpłatność dla wszystkich dawek leku jest ryczałtowa (R) i wynosi od 3,2 do 4,52 PLN za jedną ampułko-strzykawkę w zależności od dawki leku. Wskazania refundacyjne dla preparatu Ebetrexat ograniczone są jedynie do wskazań rejestracyjnych wymienionych w ChPL czyli obejmują czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca. Rozszerzenia wskazań na „choroby autoimmunizacyjne” można się spodziewać najwcześniej przy okazji publikacji kolejnego wykazu tak jak to miało wcześniej miejsce dla preparatu Metex.

   2/ w związku z objęciem refundacją w/w nowego preparatu metotreksatu podskórnego, który stał się jednocześnie podstawą limitu, wzrosła dopłata przez pacjenta do wszystkich refundowanych dawek preparatu METEX. Od 1 lipca 2013 r. odpłatność dla pacjenta za jedną ampułko-strzykawkę w dawce 10 mg, 15 mg, 20 mg i 25 mg wynosi odpowiednio 28,29; 22,09; 26,88 oraz 23,97 PLN.

   3/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leku  tacrolimus na miopatie zapalne, toczniowe zapalenie nerek w przypadkach nietolerancji lub oporności na cyklosporynę A oraz choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności. Odpłatność dla wszystkich preparatów jest ryczałtowa (R), a dopłata pacjenta różna w zależności od dawki leku choć w większości przypadków wynosi 3,2 PLN.

   4/ objęto refundacją nowy preparatcyklosporyny A (CYCLAID) w postaci kapsułek 25 mg, 50 mg i 100 mg we wskazaniach choroby autoimmunizacyjne oraz zespół aktywacji makrofagów (MAS). Odpłatność jest ryczałtowa (R) i wynosi od 3,2 do 4,46 PLN za opakowanie leku 50 kaps.

   5/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów sulfasalazyny na kolejne poza ch. L-C oraz CU wskazania gastroenterologiczne, które mogą towarzyszyć chorobom reumatycznym tj. mikroskopowe zapalenie jelita oraz chorobę uchyłkową jelit.

   Jednocześnie przypominamy, że leflunomid nadal nie jest refundowany w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów pomimo tego, że jest to zarejestrowane wskazanie dla tego leku. Ponownie nie objęto refundacją hydroksychlorochiny (Plaquenil). W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego hydroksychlorochina powinna być objęta refundacją na takich samych zasadach jak chlorochina tzw. we wskazaniu „choroby autoimmunizacyjne”.

   

  Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
  Przewodniczący
  Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
  i Programów Terapeutycznych PTR
                               Prezes Zarządu Głównego PTR

   

  Tabela 1. Zakres wskazań objętych refundacją i odpłatność dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujący na dzień 1 lipca 2013 r.

  Lp

  Substancja czynna

   

  Zakres wskazań objętych

  refundacja

  Odpłatność

  1

  Metoreksat

  choroby autoimmunizacyjne;

  sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

  ryczałt

  1’

  Metotreksat podskórny

  choroby autoimmunizacyjne*;

  czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca;

  ryczałt

  2

  Cyklosporyna A

  choroby autoimmunizacyjne;

  zespół aktywacji makrofagów (MAS)

  ryczałt

  3

  Tacrolimus

  toczniowe zapalenie nerek w przypadkach nietolerancji lub oporności na CsA; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności;

  ryczałt

  4

  Chlorochina

  choroby autoimmunizacyjne

  30%

  5

  Azatiopryna

  choroby autoimmunizacyjne;

  sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

  ryczałt

  6

  Sulfasalazyna

  choroby autoimmunizacyjne

  ryczałt

  7

  Cyklofosfamid

  choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL;

  zespół aktywacji makrofagów (MAS);

  ryczałt

  8

  Mycofenolan mofetilu

  toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; zapalenia naczyń; zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności;

  ryczałt

  9

  Leflunomid

  aktywna postać RZS;

  młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu**

  ryczałt

  10

  Kwas alendronowy

  osteoporoza

   

  30%

  11

  Ryzendronian

  osteoporoza; profilaktyka osteoporozy posterydowej

  30%

  12

  Kalcytonina

  osteoporoza

  30%

  13

  Denosumab

  Osteoporoza u pacjentek w wieku powyzej 65 lat ze stwierdzoną pierwotna osteoporoza

  pomenopauzalna (T score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metoda DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów

  30%

  14

  Cholekalcyferol

  osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej

  ryczałt

  15

  Amlodypina

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  30%

  16

  Diltiazem

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  ryczałt

  17

  Nitrendypina

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  ryczałt

  18

  Verapamil

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  ryczałt

  19

  Kwas foliowy

  u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatologicznych

  ryczałt

  20

  Allopurinol

  dna moczanowa; hiperurykemia

  ryczałt

   * rozszerzenie refundacji na choroby autoimmunizacyjne dotyczy preparatu Metex
  * * rozszerzenie refundacji na MIZS dotyczy preparatów Arava i Leflunomid Medac 

  Aby pobrać werjsę PDF kliknij tutaj

 • Kursy z Ultrasonografii

  Szanowni Państwo
   
  Z przyjemnością informuję, że w 2013 r. odbędą się dwa kursy z ultrasonografii narządu ruchu wieku rozwojowego. Pierwszy z nich odbędzie się w Krakowie w terminie 12-13.04.2013 r., drugi 10-11 października 2013 r. w Lublinie. W każdym z kursów uczestniczyć może maksymalnie 15 osób, których szkolić ma 3 wykładowców na 3 aparatach. Zapisy na oba kursy rozpoczynają się z chwilą umieszczenia programu kursu na stronie PTR.
  Prosimy zainteresowanych udziałem w kursie krakowskim o kontakt z mgr Martą Leszczyńską z Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy pod numerem telefonu 052- 3655 531.
   
  Całkowity koszt udziału w kursie ( z noclegami i posiłkami) wynosi 1300 zł. W przypadku rezygnacji z noclegu z soboty na niedzielę 13/14.04.2013r. cena wynosi 1200 zł. Jeśli uczestnik zrezygnuje również z kolacji pożegnalnej koszt kursu wynosić będzie 1150 zł.
   
  Przewodniczący Sekcji Obrazowej
  Dr hab. n.med. Sławomir Jeka
   
   
 • Komunikat z dn. 01.03.2013r.

  Wrocław, dnia 01/03/2013

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 marca 2013 r.

   

  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

  1/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów metotreksatu podskórnego (METEX)na „choroby autoimmunizacyjne” – w związku z tym METEX może być, podobnie jak preparaty metotreksatu doustnego, ordynowany pacjentom ze wszystkimi chorobami autoimmunizacyjnymi także tymi nie wymienionymi w ChPL, w tym m.in. w skąpostawowej postaci MIZS, w zapaleniach naczyń, w zapaleniu skórno- i wielomięśniowym, w toczniu rumieniowatym oraz w innych układowych chorobach tkanki łącznej, o co apelowaliśmy w 2012 roku.

  2/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów metotreksatu doustnego (METOTHREXAT-EBEWE i TREXAN) oraz preparatu cyklofosfamidu (ENDOXAN) oraz preparatów azatiopryny (AZATHIOPRINE-VIS i IMMURAN) na „sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL”.

  3/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów mycofenolanu mofetilu (CELL CEPT, LIMFOCEPT, MOFIMUTRAL, MYCOFENOR, MYFENAX, MYCOFENOLATE MOFETIL Apotex, Sandoz, Stada, NOLFEMIC) na „choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności”.

  4/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów cyklosporyny A (SANDIMMUN NEORAL, EQUORAL) oraz preparatu cyklofosfamidu (ENDOXAN) na „zespół aktywacji makrofagów (MAS)”.

  5/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leków z grupy heparyn drobnocząsteczkowych (enoksaparyna, nadroparyna) oraz leku z grupy inhibitorów czynnika Xa (dalteparyna) na „zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy”.

   

 • Podania stypendium

   

  Zarząd Główny PTR informuje, że decyzją z dnia 3.04.2013 przedłużył okres nadsyłania podań o przyznawanie jednorazowego stypendium dla doktorantów i habilitantów, którzy obronili rozprawy z zakresu reumatologii a koszty przewodu nie zostały opłacone przez instytucję, w której są zatrudnieni. O stypendium mogą ubiegać się członkowie PTR mający, co najmniej 2 letni staż członkowski w PTR i którzy ukończyli przewód habilitacyjny czy doktorski w roku 2011 lub 2012r.

 • Komunikat z dn. 5.11.2012r.

      Wrocław, dnia 05 listopada 2012

   
   

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 listopada 2012 r.

   

  Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

  1/ rozszerzono wskazania refundowane dla 2 preparatów leku LEFLUNOMID na „młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu” (dot. tylko preparatów Arava oraz Leflunomid Medac; nie dotyczy nowego preparatu Leflunomidu, który został objęty refundacją od 1 listopada 2012 r. – Leflunomidu Sandoz, dla którego refundacja obejmuje jedynie aktywną postać rzs)

  2/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leku MYCOFENOLAN MOFETILU na „miopatie zapalne” (zmiana została wprowadzona w poprzednim obwieszczeniu i obowiązuje od 1 września 2012 r.)

  3/ zmieniła się odpłatność dla pacjenta – wzrosła dopłata pacjenta – za 3 dawki preparatu METEX tj. dawkę 10 mg (do 20,93 zł), 15 mg (do 10,14 zł) i 20 mg (do 10,96 zł) – bez zmian pozostała dopłata pacjenta za dawkę 25 mg (3,2 zł) – wszystkie dawki leku przepisywane są z odpłatnością ryczałtową.

   

   

 • Komunikat z dn. 16.08.2012r.

    Wrocław, dnia 16/08/2012

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. kwalifikacji do programów lekowych w chorobach reumatycznych poza opisem programów

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w dniu 1 sierpnia odbyło się 42 posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia w Chorobach Reumatycznych, na którym dyskutowany był problem kwalifikacji pacjentów do leczenia w programach lekowych w przypadkach wykraczających poza opis przedmiotowych programów (http://www.nfz.gov.pl/new/art/4477/protokol_nr_42.pdf). 

 • Komunikat z dn. 12.07.2012r.

     Wrocław, dnia 12 lipca 2012
   

      Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. realizacji programów lekowych w chorobach reumatycznych od 1 lipca 2012 r.

  Zgodnie z ustawą refundacyjną od dnia 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne dot. leczenia RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS zostały zamienione w programy lekowe. Opis programów lekowych stanowi załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych (załącznik B.33., B.35., B.36. dla leczenia biologicznego oraz B.34. dla MTX w postaci podskórnej).

 • Komunikat z dn. 2.07.2012r.

  Wrocław, dnia 2 lipca 2012

   

      Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zmian w refundacji dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujących od 1 lipca 2012 r.

   

  W dniu 28 czerwca 2012 r. minister zdrowia wydał decyzję o objęciu refundacją leku metotreksat do stosowania podskórnego – preparat Metexroztwór do wstrzykiwan w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml (obwieszczenie wchodzi w życie 1 lipca 2012 r.).

 • Komunikat z dn. 22.06.2012r.

    Wrocław, dnia 22/06/2012

      

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot.
  PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA
  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

   

    

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz pacjentów z chorobami reumatycznymi wyrażamy swoje zadowolenie z faktu objęcia refundacją leku metotreksat do stosowania podskórnego Metex (grupa limitowa 120.2).

 • Komunikat z dn. 24.04.2012r.

   Wrocław, dnia 26/04/2012
   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. rozszerzenia refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 maja 2012 r.

   

  W dniu 25 kwietnia 2012 r. Minister Zdrowia wydał kolejną decyzję o objęciu refundacją leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (obwieszczenie wchodzi w życie 1 maja 2012 r.). Nowe decyzje dotyczą leków zawierających następujące substancje czynne w następujących wskazaniach:

  1/ mykofenolan mofetilu – steroidozależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń u dorosłych (wcześniejsza decyzja dotyczyła jedynie dzieci); leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej (bez ograniczeń wiekowych);

  2/ cyklofosfamid – choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza;

  3/ azatiopryna – choroby autoimmunizacyjne;

  4/ ryzedronian –  inne osteoporozy niż wymienione w ChPL, profilaktyka osteoporozy posterydowej;

  5/ amlodypina, diltiazem, nitrendypina, verapamil (antagoniści wapnia) – pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową (SSc-RP – ang. Systemic Sclerosis-related Raynaud’s Phenomenon);

  6/ cholekalcyferol – osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej;

  7/ kwas foliowy – u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych.

 • Komunikat z dn. 16.04.2012r.

  Wrocław, dnia 16/04/2012

   

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. konieczności wprowadzenia pilnych zmian do programu lekowego leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

  W programie terapeutycznym obejmującym leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) terapia etanerceptem jest refundowana od 4 r.ż., a terapia adalimumabem od 13 r.ż. Tak ustalone kryteria kwalifikacji, a tym samym refundacji leczenia, wynikały z zakresu zarejestrowanych wskazań dla obu leków w czasie formułowania zapisu programu terapeutycznego przed kilkoma laty. W tamtym okresie brak było badań klinicznych opartych o EBM wskazujących na skuteczność oraz bezpieczeństwo terapii oboma lekami u młodszych dzieci. Nie było żadnych innych przesłanek dla określenia takich warunków w programie.

 • Komunikat z dn. 20.03.2012r.

  Wrocław, dnia 20/03/2012 r.

   

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ws rozszerzenia wskazań refundowanych dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych

    

  W związku z tym, że zgodnie z ustawą refundacyjną od 1 stycznia 2012 r. wskazania objęte refundacją ograniczono do wskazań rejestracyjnych leków i wskazań określonych stanem klinicznym oraz w związku z tym, że nowelizacja ustawy refundacyjnej umożliwia rozszerzenie wskazań objętych refundacją na pozarejestracyjne poniżej przedstawiamy listę substancji czynnych oraz zakres wskazań jakie w opinii PTR powinny być objęte refundacją na nowej liście, która będzie obowiązywała od 1 maja 2012 r. (tabela 1).

 • Komunikat z dn. 29.02.2012r.

  Wrocław, dnia 29 lutego 2012 r.

   

  Komunikat nr 2 Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi ws refundacji leczenia w chorobach reumatycznych w 2012 r.

  Rozszerzenie zakresu wskazań refundowanych w chorobach reumatycznych

    

   Od dnia 1 marca 2012 r. obowiązywać będzie zaktualizowana lista leków refundowanych. Dla części leków stosowanych w chorobach reumatycznych Minister Zdrowia rozszerzył wskazania objęte refundacją na niezarejestrowane czyli nie wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

 • Komunikat 2

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi nt potencjalnych zagrożeń w realizacji leczenia biologicznego w ramach programów lekowych w 2012 r. wynikających z ustawy refundacyjnej

       W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wyrażamy swoje obawy z powodu planowanych zmian w realizacji innowacyjnego leczenia w Polsce w roku 2012 i latach następnych. Leczenie to jest obecnie realizowane poprzez terapeutyczne programy zdrowotne, a w myśl ustawy refundacyjnej od 1 lipca 2012 r. zastąpią je programy lekowe. W przypadku reumatologii aktualnie pacjenci mają dostęp do innowacyjnej terapii (leki biologiczne) w reumatoidalnym zapaleniu stawów, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa oraz łuszczycowym zapaleniu stawów.

 • Komunikat

   

   Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi ws refundacji leczenia w chorobach reumatycznych w 2012 r.

   

  W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia dotyczącym refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 29 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zakres wskazań objętych refundacją został ograniczony do zarejestrowanych wskazań.