Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Kujawsko-Pomorski PTR

Oddziały PTR » Oddział Kujawsko-Pomorski PTR

 

Adres:
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 36 55 520/531
lek. Rafał Wojciechowski:
r.wojciechowski@wp.eu
sekretariat: mgr inż. Marta Starczewska
reumatologia@biziel.pl

 
 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
         
lek. Rafał Wojciechowski
Wice-Przewodniczący:
dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK
Sekretarz:
lek. Katarzyna Gajewicz-Sawicka
Skarbnik:
dr n. med. Iwona Dankiewicz - Fares
Opiekun Sekcji Społecznej:  lek. Agnieszka Kęsiak
 
     
 
 
Komisja Rewizyjna
 

lek. Magdalena Banaszek-Mućka

  dr n med. Joanna Zalewska
  lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn


 
Działalność

Bydgoskie Towarzystwo Reumatologiczne działało od roku 1954, natomiast Oddział
Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany w 27
kwietnia 2005 roku.
Siedziba Towarzystwa mieści się przy Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki
Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego
75.
Oddział Kujawsko – Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego zrzesza
reumatologów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którego wiodącym
ośrodkiem naukowo-dydaktycznym jest Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki
Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Kierownikiem Kliniki
jest prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka.
Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego członkowie Oddziału
Kujawsko – Pomorskiego uczestniczą w zjazdach krajowych, sympozjach i zebraniach
naukowych, wielu z nich prezentowało liczne prace i doniesienia naukowe.

Na odbywające się cyklicznie zebrania naukowo-szkoleniowe, których celem jest
podwyższanie wiedzy i kwalifikacji naszych członków, zapraszani są wykładowcy z całej
Polski.
Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego członkowie Oddziału
Kujawsko – Pomorskiego uczestniczyli w zjazdach krajowych, sympozjach i zebraniach
naukowych, które odbywały się zarówno stacjonarnie jak i wirtualnie.
Poniżej przedstawiono kalendarium spotkań naukowych, które odbyły się w siedzibie
Oddziału w latach 2017 - 2021:  
12. października 2017 –  w wykładzie „Gammapatia monoklonalna” dr hab. n. med. Jarosław
Czyż – Kierownik Kliniki Hematologii CM UMK poruszy problemy diagnostyczne, z którymi 
coraz częściej borykają się także reumatolodzy 
9. listopada 2017 – wykład o wskazaniach do zabiegów fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej w
schorzeniach narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy artropatiami
zapalnymi a chorobą zwyrodnieniową stawów wygłosił ekspert w tej dziedzinie – dr n med.
Piotr Kalmus, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej,
Ordynator Oddziału Rehabilitacji 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego 
SPZOZ  w Ciechocinku 
7 grudnia 2017 w trakcie „Mikołajowego Spotkania” zapoznaliśmy się z nowymi wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego odnośnie diagnostyki i leczenia osteoporozy.
18 stycznia 2018 – Diagnostyka immunologiczna i znaczenie przeciwciał przeciwjądrowych w
chorobach reumatycznych. Na pytania odpowiadał ekspert współpracujący z siecią
Laboratoriów  EUROIMMUN Polska 
05 kwietnia 2018r - Dr n. med. Piotr Ligocki ordynator Oddziału Klinicznego
Reumatologicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
przedstawił wykład zatytułowany „Choroba zwyrodnieniowa stawów – czy tylko NLPZ” a dr
Piotr Ignaczak, z Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy wygłosił wykład „Aktualne zalecenia suplementacji
witaminy D3”
26 kwietnia 2018r. Pani Dr hab. n. med. Anita Olczak z Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i
Niedoborów Odpornościowych, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im.
Tadeusza Browicza w Bydgoszczy przedstawiła wykład pt. „Zakażenia HIV, HCV i Borelioza a
choroby reumatologiczne – możliwości leczenia i stosowania leków reumatologicznych u
zakażonych pacjentów z RZS, ZZSK i ŁZS”
10 maja 2018r. Pani dr n. med. Beata Imko-Walczuk, z Oddziału Dermatologii, Copernicus w
Gdańsku przedsawiła wykład: „Zmiany skórne w schorzeniach reumatycznych”
25 października 2018r. Pani dr hab. n. med. Ewa Wielosz, z Katedry i Kliniki Reumatologii
i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie prezentowała wykład pt. „Czy można
przewidzieć przebieg choroby w twardzinie układowej”

Ponadto w dniach 9-10.11.2018 r. odbyło się pierwsze Kujawsko-Pomorskie
Spotkanie Reumatologów w Bydgoszczy. Wśród wykładowców znaleźli się: prof. Sławomir

Jeka, prof.  Jerzy Świerkot; dr n med. Iwona Dankiewicz-Fares konsultant wojewódzki; dr n.
med.  Piotr Ligocki i prof. Wiktor Dróżdż z Kliniki Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Toruniu. W dwudniowej konferencji udział wzięło 45 reumatologów z
naszego oddziału PTR.

Kujawsko-Pomorski Oddział PTR był także współorganizatorem I Krajowej Konferencji
Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego,
która w dniach 13-14 maja 2018 roku odbyła się w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego był dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK, Kierownik Kliniki
Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr
Jana Biziela w Bydgoszczy - jeden z pionierów i propagatorów diagnostyki obrazowej we
współczesnej reumatologii w Polsce. Tematy sesji dotyczyły wszystkich istotnych technik
obrazowania wykorzystywanych na co dzień w pracy reumatologa, a więc klasycznej
radiologii (RTG/TK), Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonografii i Kapilaroskopii. Omawiano
ich rolę i miejsce w diagnostyce i monitorowaniu leczenia najczęstszych chorób
reumatycznych. Wykładowcami byli eksperci krajowi i zagraniczni, reumatolodzy i
radiolodzy, wśród których istotną grupę stanowili członkowie Sekcji Badań Obrazowych PTR.
Kongres został wzbogacony o odbywające się dzień wcześniej praktyczne warsztaty z zakresu
ultrasonografii, rezonansu magnetycznego oraz kapilaroskopii. I Krajowa Konferencja
Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego
zgromadziła ponad 230 uczestników z całej Polski.
Kujawsko-Pomorski Oddział PTR wygrał konkurs na organizację kolejnej cyklicznej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Krajowe Spotkania Reumatologiczne” w dniach 20 – 21
września 2019 r. w Toruniu. Konferencja była największym wydarzeniem naukowym polskiej
reumatologii w 2019 roku i okazała się sukcesem organizacyjnym.

W dniach 18-19 października 2019 z inicjatywy naszego oddziału PTR odbyły się
drugie Kujawsko-Pomorskie Spotkania Reumatologiczno – Dermatologiczne, a w
dwudniowych obradach licznie wzięli udział reumatolodzy i dermatolodzy z Kujaw i Pomorza.
Konferencja poruszała praktyczne aspekty leczenia i kontroli pacjentów w ramach
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i wpisała się w tradycje cyklicznych spotkań
reumatologów naszego Oddziału.

W 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną zakażeniami
SARS-CoV-2, zostały odwołane wszystkie spotkania naukowo-szkoleniowe w siedzibie
Towarzystwa, organizowane przez Zarząd Oddziału, a wspierane przez firmy farmaceutyczne.
Zarząd Oddziału aktywność naukową ograniczył do rozsyłania aktualnych zaleceń
dotyczących postepowania z pacjentami reumatologicznymi w warunkach ambulatoryjnych i
szpitalnych w czasach pandemii.

Pandemia nie przeszkodziła, aby Kujawsko-Pomorski Oddział PTR objął patronatem i
czynnie uczestniczył w organizacji II Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób
Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. Wydarzenie, które odbyło się 23-
24. Października 2020 roku miało charakter wirtualny, co nie przeszkodziło w licznym
uczestnictwie reumatologów z całej Polski. Tematyką wiodącą konferencji było obrazowanie
synovitis, dactylitis i enthesitis w chorobach reumatycznych. Owocem konferencji była
publikacja książki, której poszczególne rozdziały były rozwinięciem wykładów
prezentowanych podczas wydarzenia naukowego.
W dniach 8-9 października 2021 odbyły się trzecie Kujawsko-Pomorskie Spotkania
Reumatologiczno – Dermatologiczne, a w dwudniowych obradach ponownie licznie
uczestniczyli reumatolodzy i dermatolodzy z Kujaw i Pomorza. Konferencja wpisała się na
stałe w kalendarium spotkań naukowych reumatologów naszego Oddziału.
W dniu 29.07.2021r na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału wybrano nowy
skład Zarządu. Przewodniczącym został ponownie lek. Rafał Wojciechowski – pełniący także
funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W skład zarządu weszli
także: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, dr n. med. Iwona Dankiewicz-Fares, lek.
Katarzyna gajewicz-Sawicka oraz lek. Agnieszka Kęsiak. Powołano 3 delegatów na Walne
Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego – prof. dr hab. n.med. Sławomira
Jekę, lek. Rafała Wojciechowskiego i dr n. med. Piotra Ligockiego.
W ramach Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego funkcjonuje Sekcja Badań
Obrazowych PTR, której Przewodniczącą jest prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska,
wiceprzewodniczącym prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka. Działają również cztery
podsekcje - Ultrasonografii, Kapilaroskopii, Radiologii Klasycznej i Tomografii Komputerowej,
Rezonansu Magnetycznego. Przewodniczącymi 2 podskecji są członkowie Oddziału
Kujawsko-Pomorskiego PTR: lek. Rafał Wojciechowski (przewodniczący podsekcji rezonansu
magnetycznego) oraz dr n. med. Marta Dura (przewodnicząca sekcji radiologii klasycznej i
TK), a każdą podsekcję tworzą m.in. reumatolodzy z naszego Oddziału: lek. Kinga Kościńska-
Ilczyszyn; lek. Magdalena Banaszek-Mućka; lek. Agnieszka Kęsiak, dr n med. Iwona
Dankiewicz-Fares, a także dr n. o zdr. Paweł Żuchowski.
Lek. Piotr Ignaczak i lek. Tomasz Jankowski są członkami Sekcji Chorób Metabolicznych Kości
i Osteoporozy.
Od 2012 roku w ramach Sekcji Badań Obrazowych PTR organizowane są m.in. na terenie
oddziału kujawsko-pomorskiego PTR kursy USG układu kostno-mięśniowego, kapilaroskopii i
rezonansu magnetycznego dla lekarzy reumatologów.