Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Konkurs

Konkurs

Ogłoszenie konkursu


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ogłasza konkurs na kierownika grantu naukowego pt.:

Ocena stosowania się do zaleceń lekarskich podczas leczenia doustnym metotreksatem w zależności od dawkowania u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczycowe zapalenie

stawów”

1. Adresaci konkursu

Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

• samodzielny pracownik naukowy z min. stopniem dr hab. n. med.  i specjalizacją w reumatologii;

• lekarz aktywny zawodowo – pracujący w szpitalu – oddział reumatologiczny/poradni reumatologicznej i prowadzący terapie biologiczne w ramach programów terapeutycznych NFZ;

• członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

 

2. Dokumenty wymagane do złożenia przy przystąpieniu do konkursu

Wnioski zgłaszane do konkursu muszą zawierać kompletną dokumentację:        

 1. zgłoszenie pisemne kandydata  do konkursu
 2.  prawo wykonywania zawodu,
 3. dyplom potwierdzający uzyskanie specjalizacji w reumatologii,
 4. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 5. życiorys,
 6. wykaz prac naukowych oraz zaświadczenie z biblioteki uniwersyteckiej o liczbie posiadanych puntków MNiSW oraz IF,
 7. opis najważniejszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz uzyskanych nagród,
 8. informację o wcześniej realizowanych projektach naukowych jak i współpracy zagranicznej.
 9. ewentualne opinie (fakultatywnie wymagane).

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 września 2017 r., decyduje data stempla pocztowego.

 

3. Sposób składania wniosków

Wniosek o przystąpienie do konkursu o grant należy złożyć droga listową na adres ZG PTR (ZG PTR, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego uniwersytetu Medycznego, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice) w terminie podanym w punkcie drugim regulaminu. Wniosek musi być przygotowany w języku polskim i przesłany w formie pisemnej.

 

4. Sposób i kryteria oceny wniosków

 1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne.
 2. Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydium ZG PTR z ogłoszeniem wyniku konkursu do 14. dni po upłynięciu terminu do składania wniosków tj. dnia 28 września 2017 r.
 3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

poziom naukowy badań, w tym również badań klinicznych, realizowanych wcześniej przez kierownika projektu;

ocenę możliwości realizacji projektu – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rekrutacji pacjentów jak i lekarzy do prowadzenia badania;

sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 września 2017 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zastrzega sobie możliwość wcześniejszego ogłoszenia wyników konkursu z zachowaniem niezbędnych terminów składania wniosków.

 

6. Uwagi końcowe

Prośby o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące grantu i konkursu należy kierować do ZG PTR (adres jak wyżej, e-mail: ptr.zg@onet.pl)

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu w uzasadnionych przypadkach.

 

7. Finansowanie:

Grant jest finansowany przez Zarząd Główny PTR.

 

8. Postanowienia uzupełniające:

Kierownik grantu zobowiązany jest do publikacji uzyskanych wyników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny PTR.

 

9. Dokumentacja konkursowa grantu:

Do pobrania w siedzibie ZG PTR po złożeniu pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do konkursu