Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat PTR z dnia 1 grudnia 2014

Komunikat PTR z dnia 1 grudnia 2014

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie postępowania lekarzy w związku ze zmianami w systemie monitorowania programów lekowych dotyczących kryteriów zakończenia leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  

   W nawiązaniu do komunikatu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w systemie monitorowania programów lekowych (SMPT) dotyczących kryteriów zakończenia leczenia biologicznego u pacjentów z reumatoidalnym zapalenie stawów (RZS), Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przekazuje do wiadomości informacje w jaki sposób należy postępować z pacjentami, którzy obecnie są w trakcie kolejnego 6-miesięcznego okresu terapii biologicznej po wcześniejszym osiągnięciu niskiej aktywności choroby a następnie remisji. Poniższe informacje zostały udzielone Polskiemu Towarzystwu Reumatologicznemu przez administratora systemu SMPT.

     Aktualnie aplikacja SMPT uniemożliwia wprowadzenie u powyższych pacjentów kolejnej obowiązkowej ankiety kontrolnej, której data podana jest w systemie. W każdym takim przypadku lekarz powinien wysłać zgłoszenie problemu do Departamentu Gospodarki Lekami (DGL) Centrali NFZ, który udziela wsparcia merytorycznego dotyczącego SMPT na adres mailowy smpt@nfz.gov.pl. W zgłoszeniu należy poprosić o umożliwienie wprowadzenia ankiety monitorującej zgodnie ze wskazaniami systemu na zasadach, które obowiązywały przed wprowadzeniem zmian. Po otrzymaniu odpowiedniego zlecenia z DGL NFZ administrator systemu umożliwi indywidualnie w każdym przypadku wprowadzenie wymaganej ankiety z aktualną aktywnością choroby zgodnie ze wskaźnikiem DAS 28.

    Ze względu na brak odpowiednich wytycznych Centrali NFZ jak postępować z pacjentami, u których termin obowiązkowej ankiety monitorującej przypada nie na najbliższej wizycie w Szpitalu tylko w późniejszym okresie, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zaleca składanie indywidualnych zapytań w tej sprawie do DGL Centrali NFZ w każdym wątpliwym przypadku. Z prawnego punktu widzenia każdy pacjent, który nabył prawo do leczenia na podstawie obowiązujących wcześniej zasad funkcjonowania aplikacji powinien mieć zgodnie z nimi prawo takie leczenie ukończyć, pomimo wprowadzonych w trakcie terapii zmian. Niedopuszczalne jest, żeby prawo działało wstecz. Niestety w Polsce NFZ może zakwestionować obecnie takie postępowanie jako niezgodne z aktualnie obowiązującymi zasadami funkcjonowania SMPT.

    Do tej pory część placówek medycznych po kontrolach realizacji programów lekowych w reumatologii prowadzonych przez Oddziały NFZ w 2013 r. spotyka się z żądaniem zwrotu środków za domniemane nieprawidłowe realizowanie leczenia chorych z RZS pomimo tego, że było ono zgodne ze wskazaniami aplikacji SMPT, której działanie ustala Centrala NFZ. Pomimo interwencji ze strony Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych w porozumieniu z Centralą NFZ dot. omawianego problemu Oddziały NFZ nie wycofują się w wielu przypadkach ze swoich bezprawnych żądań, co jest sytuacją kuriozalną. Można zatem przypuszczać, że w obecnej sytuacji, kiedy działanie aplikacji zostało zmienione przez Centralę NFZ tak, aby legitymizować rzekome nieprawidłowości stwierdzane w przeszłości, Oddziały NFZ mogą zakwestionować kontynuację terapii u pacjentów w wyżej opisanej sytuacji. Może to oznaczać konieczność wstrzymania terapii u tych chorych na najbliżej wizycie i zgłoszenia tego faktu na podany wyżej adres mailowy w celu umożliwienia wprowadzenia do systemu ankiety monitorującej we wcześniejszym terminie.

     Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża swoje głębokie zaniepokojenie takim stanowieniem prawa przez NFZ z naruszeniem dobra pacjentów oraz świadczeniodawców. Należy podkreślić, że podawane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informacje powinny być znacznie wcześniej upublicznione przez Centralę NFZ co niestety nie zostało zrobione. Nadal brak jest oficjalnego komunikatu NFZ o wprowadzonych zmianach i wytycznych jak w obecnej sytuacji postępować. Pogłębia to tylko chaos jaki towarzyszy realizacji leczenia biologicznego w Polsce i działa na szkodę pacjentów. 

 

Dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki

Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR

Prof. Piotr Wiland

Przewodniczący Sekcji Rekomendacji

i Inicjatyw Klinicznych PTR

Prof. Eugeniusz J. Kucharz

Prezes Polskiego Towarzystwa

Reumatologicznego