Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat

Komunikat

 

 Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi ws refundacji leczenia w chorobach reumatycznych w 2012 r.

 

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia dotyczącym refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 29 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zakres wskazań objętych refundacją został ograniczony do zarejestrowanych wskazań.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne poprosiło Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i pomoc w jej rozwiązaniu

Ograniczenie refundacji do zarejestrowanych wskazań dotyka najbardziej samych chorych. Powoduje wzrost odpłatności za leki dla wielu pacjentów z chorobami reumatycznymi. Może to także być powodem nakładania kar finansowych na lekarzy, którzy kierując się dobrem pacjenta wypiszą lek  z częściową odpłatnością zgodnie ze wskazaniami klinicznymi i rekomendacjami naukowymi, ale nie posiadający zarejestrowanego wskazania w danym stanie klinicznym.  


Problem może dotyczyć dużej liczby pacjentów ponieważ większość leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych nie posiada zarejestrowanych wskazań dla wszystkich wskazań klinicznych, w których są stosowane, a część z leków nie posiada zarejestrowanych wskazań w reumatologii w ogóle.  W niektórych chorobach  reumatycznych – zwłaszcza z kręgu chorób rzadkich – nie ma w ogóle zarejestrowanych leków zgodnych z tymi wskazaniami, co może sprawić, że chorzy ci będą całkowicie pozbawieni refundacji.  

 


Nowe obowiązujące prawo spowoduje wzrost odpłatności przede wszystkim za takie leki jak metotreksat, cyklosporyna A, chlorochina, sulfasalazyna i cyklofosfamid. Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 stycznia 2012 r. lekarz nie może wypisać recepty z częściową odpłatnością (ryczałt, 30% lub 50%) w przypadku, kiedy jednostka chorobowa nie jest wymieniona jako zarejestrowane wskazanie w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). Nowe prawo nie przewidziało refundacji w takich sytuacjach, kiedy dany lek pomimo braku wskazań rejestracyjnych w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych jest lekiem ratującym zdrowie, a często także życie pacjenta.

Od 1 stycznia 2012 r. w każdym takim przypadku recepta powinna być wypisana ze 100% odpłatnością. Jest to w naszej opinii niesprawiedliwe, ale nowe prawo nie pozwala lekarzowi postąpić inaczej. Wypisanie w takich przypadkach recepty z częściową odpłatnością jest zgodnie z art. 48 ust. 8 pkt. 3 ustawy refundacyjnej „niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37" i może narazić dodatkowo lekarza na zwrot „nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji”.

Lekarze reumatolodzy powinni jak najszybciej zapoznać się z ChPL każdego stosowanego leku, tak aby ordynacja lekarska była zgodna z nowym obowiązującym prawem. W przypadkach kiedy pacjentowi zostaje wypisana recepta ze 100% odpłatnością z wyżej wymienionego powodu należy poinformować pacjenta oraz rodziców dzieci z chorobami reumatycznymi jaka jest podstawa prawna takiego postępowania lekarskiego. 

W szczególności dotyczyć to będzie dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów leczonych metotreksatem, chlorochiną, sulfasalazyną i cyklosporyną A, jak również pacjentów z wieloma innymi chorobami takimi jak łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów i zapalenie stawów towarzyszące spondyloatropatii osiowej. Ponadto dotyczyć on będzie wszystkich pacjentów leczonych cyklofosfamidem ponieważ ten lek nie posiada zarejestrowanego wskazania w żadnej chorobie reumatycznej.

 

 
Spośród wymienionych powyżej leków zarejestrowane wskazania w chorobach reumatycznych posiadają:

 

- metotreksat – reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczycowe zapalenie stawów

- cyklosporyna A – reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenie błony naczyniowej oka

- chlorochina – reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy

- sulfasalazyna – reumatoidalne zapalenie stawów

Jedynym lekiem poza metotreksatem, który posiada zarejestrowane wskazanie do leczenia łuszczycowego zapalenia stawów jest leflunomid ale nie jest on refundowany w leczeniu tej choroby – refundacja leczenia leflunomidem dotyczy tylko reumatoidalnego zapalenia stawów. Najszersze zarejestrowane wskazania w reumatologii posiada azatiopryna, jednak także w tym przypadku nie obejmują one wszystkich wskazań klinicznych.

Do leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów zarejestrowane wskazanie posiadają leki biologiczne – nie posiada go żaden z powyższych leków tradycyjnych. Nieskuteczne leczenie co najmniej dwoma z powyższych tradycyjnych leków modyfikujących jest jednym z kryteriów kwalifikacji do programów terapeutycznych leczenia biologicznego w RZS, MIZS i ŁZS.

W przypadku ordynacji leku zgodnej z ChPL stopień refundacji dla wyżej wymienionych leków tradycyjnych jest następujący:

- metotreksat – ryczałt „R” (na liście obecny tylko jeden preparat – Trexan);  cyklosporyna A – ryczałt „R” (na liście obecne dwa preparaty – Equoral i Sandimmun Neoral); chlorochina – odpłatność „30%” (preparat obecny na liście – Arechina); sulfasalazyna EN – odpłatność „30%” (na liście obecne dwa preparaty – Salazopyrin EN i Sulfasalazin EN Krka); leflunomid – ryczałt „R” (na liście obecny tylko jeden preparat – Arava); azatiopryna – ryczałt „R” (na liście obecne dwa preparaty – Azathioprine VIS i Imuran). Glikokortykosteroidy posiadają zarejestrowane wskazania do leczenia zapalnych i układowych chorób reumatycznych w związku z tym mogą być ordynowane z częściową odpłatnością – prednison – Encorton – ryczałt „R”; methylprednizolon – Metypred i Medrol – ryczałt „R”, Depo-Medrol – odpłatność „50%”. NLPZ posiadają zarejestrowane wskazania do leczenia objawowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego chorób reumatycznych. Dla NLPZ odpłatność wynosi „50% (z wyjątkiem ibuprofenu – ryczałt „R”). Nie wszystkie NLPZ są obecne w wykazie leków refundowanych.

W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego leczenie przewlekłych chorób zapalnych powinno być refundowane także w przypadku wskazań klinicznych, które nie są zawarte w charakterystyce produktu leczniczego, ale są zgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych. Brak refundacji dla poszczególnych leków w konkretnych jednostkach chorobowych nie może być podstawą do zaniechania takiego leczenia. Lekarz reumatolog powinien postępować zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi towarzystw naukowych, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt terapeutyczny dla pacjenta.

W wielu sytuacjach może być to jednak związane ze zwiększeniem nakładów finansowych czynionych przez chorego, co czasem może powodować zaniechanie optymalnego leczenia przez chorego z przyczyn materialnych. W przypadku zmian obowiązującego obecnie prawa Polskie Towarzystwo Reumatologiczne niezwłocznie poinformuje o tym fakcie lekarzy i pacjentów.

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk     Dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw.
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PTR

 

Kliknij tutaj aby pobrać wersję PDF komunikatu

1. Artykuł z dnia 28/12/2011 r. dot. refundacji w niezarejestrowanychwskazaniach:
"Lista leków refundowanych: częściowa odpłatność tylko w zarejestrowanych
wskazaniach. Czyżby kolejny problem z receptami?"

 kliknij tutaj

2. Artykuł z dnia 31/12/2011 r. dot. refundacji w niezarejestrowanych wskazaniach:
"Niezarejestrowane wskazania kliniczne: a jednak brak teraz refundacji
leków w takich przypadkach"

 kliknij tutaj

 
3. Artykuł z dnia 03/01/2012 r. dot. refundacji w niezarejestrowanych wskazaniach:
"Większość leków ma co najmniej dwa poziomy odpłatności - farmaceuta nie
może zweryfikować uprawnień pacjenta do refundacji"
 kliknij tutaj 
Pliki do pobrania: